Show simple item record

The impact of vocal rehabilitation on quality of life laryngectomy patients

dc.contributor.advisorPetrović Lazić, Mirjana
dc.contributor.otherVuković, Mile
dc.contributor.otherSimić-Jovanović, Nadica
dc.contributor.otherKosanović, Rade
dc.contributor.otherPetrović Lazić, Mirjana
dc.creatorBunijevac, Mila B.
dc.date.accessioned2018-05-28T12:06:47Z
dc.date.available2018-05-28T12:06:47Z
dc.date.issued2017-06-28
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5788
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:17661/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=50056975
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/9482
dc.description.abstractУвод: Карцином ларинкса је један од најчешћих малигних тумора главе и врата, који доводи до промене нормалних анатомских односа у врату, што изазива поремећај комуникације и промену психосоцијалног статуса пацијента. Тотална ларингектомија пацијента излаже великом психичком стресу и нарушава његов Квалитет живота у домену физичког, емоционалног и функционалног аспекта. Циљ рада је: Утврдити утицај вокалне рехабилитације на побољшање Квалитета живота пацијената након тоталне ларингектомије. Материјал и методе: У студију је укључено 50 пацијената после тоталне ларингектомије. Истраживање је спроведено у ЈЗУ Болницa ,,Свети Врачеви‖ у Бијељини и Војномедицинској академији у Београду од априла 2014. године до новембра 2015. године. Спроведена је субјективна процена гласа и говора помоћу два инструмента Ликертовог типа, Индекс гласовног оштећења (Voice Handicap Index — VHI) и Kвалитет живота пацијената са карциномом главе и врата, Универзитет у Мичигену (University of Michigan Quality of Life Instrument —HNQOL). Истаживање је спроведено у два наврата. Пацијенти су упитнике попуњавали први пут када су се јавили у логопедску амбуланту, пре вокалне рехабилитације и други пут по завршетку вокалне рехабилитације. Резултати: Инедксом гласовног оштећења (Voice Handicap Index — VHI) пре вокалне рехабилитације сви испитаници (100%) припадали су по категорији групе тешкој говорној хендикепираности...sr
dc.description.abstractIntroduction: Laryngeal carcinoma is the most common malignant tumors of the head and neck, which leads to changes in the normal anatomical relationships in the neck, causing a disorder of communication and changing social status of the patient. Total laryngectomy patients exposed to high psychological stress and impairs their Quality of life in the domain of physical, emotional and functional aspects. Objectives: To determine the influence of vocal rehabilitation on improving the quality of life of patients after total laryngectomy. Material and Methods: The study included 50 patients after total laryngectomy. The survey was conducted in the Public Health Hospital ―St Vračevi‖ in Bijeljina and the Military Medical Academy in Belgrade from April 2014 to November 2015. We performed a subjective assessment of speech and voice using two Likert type instrument, Voice Handicap Index (VHI) и University of Michigan Quality of Life Instrument (HNQOL). The research was conducted on two occasions. Patients filled out questionnaires for the first time when they were announced in the speech therapy clinic, pre vocal rehabilitation for the second time after the completion of vocal rehabilitation. Results: Voice Handicap Index (VHI) scale before vocal rehabilitation of all respondents (100%) belonged to the group by category difficult speech disability. The t-test for paired samples, there was a change in the results before and after vocal rehabilitation VHI subscales, and to change the results of the total score scale. Statistically significant improvements recently occurred in all subscales...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацијуsr
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno-Deliti pod istim uslovima 3.0 Srbija (CC BY-NC-SA 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectТумори ларинкса, тотална ларингектомија, вокална рехабилитација, Квалитет живота, мерењеsr
dc.subjectLaryngeal Neoplasms, Total Laryngectomy, Vocal Rehabilitation, Quality of Life, Measurementen
dc.titleУтицај вокалне рехабилитације на квалитет живота ларингектомираних пацијенатаsr
dc.title.alternativeThe impact of vocal rehabilitation on quality of life laryngectomy patientsen
dc.typePhD thesis
dcterms.abstractПетровић Лазић, Мирјана; Симић-Јовановић, Надица; Вуковић, Миле; Косановић, Раде; Петровић Лазић, Мирјана; Бунијевац, Мила Б.; Uticaj vokalne rehabilitacije na kvalitet života laringektomiranih pacijenata;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record