Show simple item record

Influence of anthropogenic factors on intensity of erosion in southeastern Serbia

dc.contributor.advisorZlatić, Miodrag
dc.contributor.otherKostadinov, Stanimir
dc.contributor.otherDragović, Nada
dc.contributor.otherTodosijević, Mirjana
dc.contributor.otherDragićević, Slavoljub
dc.creatorBabović, Stefana Lj.
dc.date.accessioned2018-10-09T09:44:45Z
dc.date.available2018-10-09T09:44:45Z
dc.date.available2020-07-03T10:18:26Z
dc.date.issued2016-09-20
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/9987
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6034
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:18350/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=513496220
dc.description.abstractПод термином „ерозија земљишта“ се подразумевају промене на површинском слоју земљишног рељефа, које настају као последица деловања кише, снега, мраза, температурних разлика, ветра и текућих вода, или услед рада антропогених чинилаца. Антропогени фактори представљају синтезу демографских, друштвених и економских фактора. Директан и индиректан утицај човека на ерозију (представљену кроз просечан годишњи пронос наноса) анализиран је на примеру девет бујичних сливова југоисточне Србије, који припадају сливу Јужне Мораве, а налазе се на простору Грделичке клисуре и Врањске котлине. Дисертација се односи на период 1971- 2011. године, с тим што је пронос наноса приказан и за ранији период (1953). Урађена је детаљна регресиона анализа (проста и вишеструка). Независне променљиве су демографски (укупно становништво, активно становништво, пољопривредно становништво) и економски (сточни фонд, ораничне површине и површине под шумама) фактори, а зависна променљива је просечан годишњи пронос наноса. Резултат вишеструке линеарне регресије је једначина која садржи три параметра (активно становништво, сточни фонд и површине под шумама). Додатак анализи антропогених фактора двадесет насеља, која припадају проучаваним сливовима, је анкета која је спроведена 2013. године. Она потврђује константну депопулацију, старење села и лоше услове у којима људи раде и живе у проучаваном подручју. Приказано је двојако дејство човека на пронос наноса. Наведени су изведени противерозиони радови, као позитиван пример човекове делатности. С друге стране, анализа различитих демографских структура показује да се негативан утицај човека поклапа са периодом када је ерозија била екстензивна. У периоду након Другог светског рата, на проучаваном простору, је била заступљена аграрна пренасељеност и прекомерно коришћење пољопривредног земљишта. До промене оваквог стања дошло је 1970-их година прошлог века. Почетком овог века је негативно и природно и механичко кретање становништва, а пољопривреда је у неким селима потпуно угашена. Такође, последњих деценија је ерозија у проучаваним сливовима слаба, што опет показује повезаност са слабим антропогеним утицајем.sr
dc.description.abstractТhe term “soil erosion” means modify the surface layer of the soil relief, due to influence of rain, snow, frost, temperature extremes, wind and running water, or as a result of anthropogenic factors. Аnthropogenic factors represents a synthesis of demographic, social and economic factors. The direct and indirect human impact on the erosion (represented by average annual sediment transport) were analyzed on the example of nine torrential watersheds of southeast Serbia, which belong to the Južna Morava basin, situated on the Grdelička Gorge and Vranje Valley area. The dissertation refers to the period 1971-2011, except that the sediment transport has been shown also for the previous period (1953). Detailed regression analysis have been done, both simple and multiple. The independent variables were demographic (total population, active population, agricultural population) and economic (livestock, arable land and forests) factors, while dependent variable was the average annual sediment transport. The result of multiple linear regression is equasion that contains three parameters (active population, livestock and forests). Addition to the anthropogenic analysis of the twenty settlements, belonging to the studied basins, is a survey conducted in 2013. The survey has confirmed the constant depopulation, the aging of the villages and a bad living and working conditions. There are shown twofold human influence on the sediment transport. The erosion control works were analyzed, as a positive example of human activities. On the other hand, the analyzis of various demographic structure showed the linkage negative man’s impact coincides with the period of extensive erosion. After the Second World War, were agrarian overpopulation and excessive use of agricultural land, on the studied area. This was changed in 1970s. At the beginning of this century natural and mechanical movement of population were negative, and in some villages there is no more agriculture. During the last decades, there is weak erosion in studied catchments, which again is correlated with low anthropogenic influence.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Шумарски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectерозија земљиштаsr
dc.subjectsoil erosionen
dc.subjectanthropogenic factorsen
dc.subjectsediment transporten
dc.subjectthe intensity of erosionen
dc.subjecttorrential watershedsen
dc.subjectsoutheast Serbiaen
dc.subjectантропогени факториsr
dc.subjectпронос наносаsr
dc.subjectинтензитет ерозијеsr
dc.subjectбујични сливовиsr
dc.subjectјугоисточна Србијаsr
dc.titleУтицај антропогених фактора на интензитет ерозије у југоисточној Србијиsr
dc.title.alternativeInfluence of anthropogenic factors on intensity of erosion in southeastern Serbiaen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractЗлатић, Миодраг; Драгићевић, Славољуб; Тодосијевић, Мирјана; Драговић, Нада; Костадинов, Станимир; Бабовић, Стефана Љ.; Uticaj antropogenih faktora na intenzitet erozije u jugoistočnoj Srbiji;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/30736/IzvestajKomisije17729.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/30735/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record