Show simple item record

Prava deteta u oblasti medinciski asistirane reprodukcije

dc.contributor.advisorKovaček-Stanić, Gordana
dc.contributor.otherPonjavić, Zoran
dc.contributor.otherDraskovic, Marija
dc.contributor.otherKovaček-Stanić, Gordana
dc.contributor.otherKraljic, Suzana
dc.creatorСамарџић, Сандра
dc.date.accessioned2018-10-01T16:36:04Z
dc.date.available2018-10-01T16:36:04Z
dc.date.available2020-07-03T13:36:22Z
dc.date.issued2018-09-07
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija152724915274383.pdf?controlNumber=(BISIS)107402&fileName=152724915274383.pdf&id=11439&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/9933
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=107402&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije152724929452859.pdf?controlNumber=(BISIS)107402&fileName=152724929452859.pdf&id=11440&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractМедицински асистирана репродукција се појавила као једна, у свему специфична, област људског живота. Различити поступци у оквиру медицински асистиране репродукције, омогућили су великом броју парова (али и онима без партнера), да се остваре у једној од најважнијих улога. Са друге стране, постоји и обавеза нас као друштва да обезбедимо једнако поштовање и бригу за све појединце који желе да се остваре као родитељи, али и да без разлике поштујемо већ рођену децу, те да са нарочитом пажњом бринемо о деци која тек треба да буду рођена. У том смислу, одавно је препозната потреба да се ова област регулише и  да се слобода појединаца у њој на одређени начин ограничи. Међутим, приликом формулисања законских решења, чини се да су у обзир узети само интереси и права одраслих, а пре свега право на репродуктивну аутономију. Иако постоје јаки аргументи да ово право не може бити ограничено ни у ком случају, бројни случајеви из праксе показали су да је својеврстан (псеудо) патерналистички приступ у овој области ипак неопходан. Како је у раду изложено, поједини поступци, као што су употреба донираног генетског материјала, постхумна оплодња, преимплантациона генетска дијагностика, поступак зачећа ради потребе лечења брата или сестре и на крају, поступак сурогације, у значајној мери угрожавају нека од основних права детета, као што су право на живот, опстанак и развој, на идентитет, те на сазнање порекла, право на здравље и на заштиту од дискриминације. Иако се ради о специфичној врсти субјеката, односно о деци која ће тек бити рођена, сматрамо да је наша дужност, да тој деци пружимо ”право на отворену будућност”. Приликом анализе појединих дечјих права у области медицински асистиране репродукције, од значаја су била и одређена упоредноправна решења, као и судска пракса, националних и наднационалних судова. На крају, за потребе формулисања појединих закључака, од великог значаја били су и ставови јавног мњења о референтним питањима, те смо из тог разлога спровели обимно емпиријско истраживање. Осим ставова општег јавног мњења, који су утврђени на основу репрезентативног узорка са више од хиљаду испитаника, формиране су и две уже, тзв. фокус групе, сачињене од појединаца чије смо мишљење сматрали нарочито значајним за предмет нашег истраживања. У том смислу бавили смо се квалитативним истраживањем ставова жена које су успешно прошле, односно које се налазе у поступку вантелесне оплодње, а са друге, ставовима лекара специјалиста за вантелесну оплодњу. Сагледавање основних концепцијских оквира медицински асистиране репродукције код нас, уз покушај да се поједини стубови ове грађевине замене другачијим и дуготрајнијим, избегавајући урушавање до сада створене архитектуре медицински асистиране репродукције, учињено је пре свега у циљу да се деци зачетој у поступку МАР обезбеди виши ниво права и да се њихов положај заштити на бољи начин.sr
dc.description.abstractMedicinski asistirana reprodukcija se pojavila kao jedna, u svemu specifična, oblast ljudskog života. Različiti postupci u okviru medicinski asistirane reprodukcije, omogućili su velikom broju parova (ali i onima bez partnera), da se ostvare u jednoj od najvažnijih uloga. Sa druge strane, postoji i obaveza nas kao društva da obezbedimo jednako poštovanje i brigu za sve pojedince koji žele da se ostvare kao roditelji, ali i da bez razlike poštujemo već rođenu decu, te da sa naročitom pažnjom brinemo o deci koja tek treba da budu rođena. U tom smislu, odavno je prepoznata potreba da se ova oblast reguliše i  da se sloboda pojedinaca u njoj na određeni način ograniči. Međutim, prilikom formulisanja zakonskih rešenja, čini se da su u obzir uzeti samo interesi i prava odraslih, a pre svega pravo na reproduktivnu autonomiju. Iako postoje jaki argumenti da ovo pravo ne može biti ograničeno ni u kom slučaju, brojni slučajevi iz prakse pokazali su da je svojevrstan (pseudo) paternalistički pristup u ovoj oblasti ipak neophodan. Kako je u radu izloženo, pojedini postupci, kao što su upotreba doniranog genetskog materijala, posthumna oplodnja, preimplantaciona genetska dijagnostika, postupak začeća radi potrebe lečenja brata ili sestre i na kraju, postupak surogacije, u značajnoj meri ugrožavaju neka od osnovnih prava deteta, kao što su pravo na život, opstanak i razvoj, na identitet, te na saznanje porekla, pravo na zdravlje i na zaštitu od diskriminacije. Iako se radi o specifičnoj vrsti subjekata, odnosno o deci koja će tek biti rođena, smatramo da je naša dužnost, da toj deci pružimo ”pravo na otvorenu budućnost”. Prilikom analize pojedinih dečjih prava u oblasti medicinski asistirane reprodukcije, od značaja su bila i određena uporednopravna rešenja, kao i sudska praksa, nacionalnih i nadnacionalnih sudova. Na kraju, za potrebe formulisanja pojedinih zaključaka, od velikog značaja bili su i stavovi javnog mnjenja o referentnim pitanjima, te smo iz tog razloga sproveli obimno empirijsko istraživanje. Osim stavova opšteg javnog mnjenja, koji su utvrđeni na osnovu reprezentativnog uzorka sa više od hiljadu ispitanika, formirane su i dve uže, tzv. fokus grupe, sačinjene od pojedinaca čije smo mišljenje smatrali naročito značajnim za predmet našeg istraživanja. U tom smislu bavili smo se kvalitativnim istraživanjem stavova žena koje su uspešno prošle, odnosno koje se nalaze u postupku vantelesne oplodnje, a sa druge, stavovima lekara specijalista za vantelesnu oplodnju. Sagledavanje osnovnih koncepcijskih okvira medicinski asistirane reprodukcije kod nas, uz pokušaj da se pojedini stubovi ove građevine zamene drugačijim i dugotrajnijim, izbegavajući urušavanje do sada stvorene arhitekture medicinski asistirane reprodukcije, učinjeno je pre svega u cilju da se deci začetoj u postupku MAR obezbedi viši nivo prava i da se njihov položaj zaštiti na bolji način.sr
dc.description.abstractMedically assisted reproduction emerged as a specific area of human life. Various techniques of medically assisted reproduction gave an opportunity to a large number of couples (but also to the individuals without partners) to play one of the most important life roles. At the same time, we as a society are obliged: 1) to ensure equal respect and care for all the individuals who wish to become parents, 2) to ensure the respect of all already born children and 3) to pay special attention to children who are yet to be born. In this sense, the need for regulation and certain limitation of medically assisted reproduction was recognized long ago. However, it seems that only the interests of the adults, and above all, their right to reproductive autonomy, were taken into account when laws were formulated. Although there are strong arguments that the right to reproductive autonomy can by no means be restricted, many cases have shown that a pseudo-paternalistic approach in this area is necessary. As it is shown, certain procedures, such as the use of donated genetic material, posthumous fertilization, pre-implant genetic diagnosis, saviour siblings and, ultimately, the procedure of surrogacy, significantly violate some of the basic children's rights, such as the right of the child to life, survival and development, the right of the child to an identity, the right to know the origin, the right to health and the protection against discrimination. We consider that it is our duty to provide children with "the right to an open future", even though these children are not yet born, and hence, represent a specific type of subjects. Comparative legal solutions, as well as case-law of national and supranational courts were also of great importance for the analysis of certain rights of children in the field of medically assisted reproduction. Finally, for the purpose of formulating conclusions, the views of public opinion about certain issues were of great importance, so we conducted a large empirical research. Apart from the general public opinion, which was determined on the basis of a sample of more than a thousand respondents, two focus groups were also formed consisting of individuals whose opinion we considered particularly important for the subject of our research. In this regard, we conducetd a qualitative research of the attitudes of women who had successfully finished, or who are still in the process of in vitro fertilization, and on the other, the attitudes of doctors of the specialist for out-of-house fertilization. This comprehensive overview of the basic conceptual frameworks of medically assisted reproduction in our country, and the attempt to replace certain pillars of this building with a different and a longer-lasting one, but at the same time avoiding the collapse of the newly created architecture of medically assisted reproduction, was primarily done in order to provide the stronger guarantee of children rights and better protection of children who will be born as a result of medically assisted reproduction.en
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Правни факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectДечија праваsr
dc.subjectDečija pravasr
dc.subjectмедицински асистирана репродукцијаsr
dc.subjectМАРsr
dc.subjectпланирање породицеsr
dc.subjectпатернализам.sr
dc.subjectmedicinski asistirana reprodukcijasr
dc.subjectMARsr
dc.subjectplaniranje porodicesr
dc.subjectpaternalizam.sr
dc.titleПрава детета у области мединциски асистиране репродукцијеsr
dc.title.alternativePrava deteta u oblasti medinciski asistirane reprodukcijesr
dc.title.alternativeChildren’s Rights in the Field of Medically Assisted Reproductionen
dc.typedoctoralThesissr
dc.rights.licenseBY-ND
dcterms.abstractКовачек-Станић, Гордана; Краљиц, Сузана; Ковачек-Станић, Гордана; Поњавић, Зоран; Драсковиц, Марија; Samardžić, Sandra; Prava deteta u oblasti medinciski asistirane reprodukcije;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/36779/IzvestajKomisije17622.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/36778/Disertacija17622.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record