Show simple item record

Umetnička igra na televiziji:oblikotvorni principi stvaranja i realizacije televizijskog baleta

dc.contributor.advisorProdanov-Krajišnik, Ira
dc.contributor.advisorValić-Nedeljković, Dubravka
dc.contributor.otherŠetalo, Šandor
dc.contributor.otherPralica, Dejan
dc.contributor.otherSovtić, Nemanja
dc.contributor.otherProdanov-Krajišnik, Ira
dc.contributor.otherValić-Nedeljković, Dubravka
dc.creatorGrujić, Silvana
dc.date.accessioned2018-09-20T10:11:33Z
dc.date.available2018-09-20T10:11:33Z
dc.date.available2020-07-03T13:50:02Z
dc.date.issued2018-09-17
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/9893
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija152482996252540.pdf?controlNumber=(BISIS)107281&fileName=152482996252540.pdf&id=11300&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=107281&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije152482999162233.pdf?controlNumber=(BISIS)107281&fileName=152482999162233.pdf&id=11301&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractOsnovna oblast razmatranja u ovoj disertaciji odnosi se na načine na koje televizija prihvata balet i različite pojavnosti umetničke igre, sa jasnom distinkcijom izmeĎu realizacije prenosa baletske predstave i kreativnog procesa formiranja specifičnog formata, televizijskog baleta. U strukturalnom pogledu disertacija je podeljena na tri celine koje sadrže sedam poglavlja. To su teorijski, istorijsko-deskriptivno-analitički deo i komparativni deo, uz uvod, zaključak, literaturu, priloge i biografiju autora. U prvom delu pod nazivom „Umetnička igra i televizija“, prvo poglavlje odnosi se na definisanje pojmova i prikaz savremene teorijske i filozofske misli u oblasti baleta, odnosno umetničke igre. Drugo poglavlje posmatra televizijski diskurs u bogatoj medijskoj praksi savremenog sveta. Iz aspekta studija kulture, teorije medija i teorije televizije, razmatraju se televizijske mogućnosti za procese kreiranja originalnih umetničkih dela, kao i televizijske poruke u čijoj je osnovi kodiranje i dekodiranje. Treće poglavlje fokusira se na umetničko delo i načine njegove transformacije i doživljaje kroz medijsku reprodukciju. Ovde se definišu pojmovi remedijacije, imedijacije i hipermedijacije, karakteristike i meĎusobna interakcija scene i televizije, a u finalu ovog poglavlja pravi se jasna distinkcija izmeĎu baleta na televiziji i televizijskog baleta. Četvrto poglavlje prvog dela odnosi se na predmet istraživanja i metodološke smernice disertacije i obuhvata: predmet, potrebe i ciljeve istraživanja, metode, analitički korpus i hipoteze. Drugi, istorijsko-deskriptivno-analitički deo disertacije pod nazivom „Umetnička igra na televiziji“, u integralnom petom poglavlju, posle istorijskog uvoda o počecima uvoĎenja plesne prakse u televizijski medijski prostor, jasno definiše sve načine nastanka televizijskog baleta i ostale oblike prisutnosti umetničke igre na televiziji. Treći komparativni deo pod nazivom „O interakciji umetničke igre i televizije“ obuhvata šesto poglavlje u čijim se potpoglavljima problemski posmatraju teme: gradivni elementi i sredstva u procesu nastanka baleta na televiziji ili za televiziju; tipični motivi i teme u različitim viĎenjima i transformacijama: Labudovo jezero kao inspiracija; odnos baletske muzike, umetničke igre i medijskog tumačenja kao odnos tekstova i njihova recepcija; scena-televizija-film i kombinovanje medija; zastupljenost umetničke igre u programskoj šemi; model bolje prakse. Sedmo poglavlje odnosi se na analizu prisutnosti umetničke igre u programskoj šemi i predlaže se model bolje prakse. Analitička potpoglavlja sadrže analize primera prisutnosti umetničke igre na televiziji, a odnose se na muzičku osnovu, koreografsku postavku i televizijsku realizaciju uz sistematizaciju televizijskih oblikotvornih principa. Analitički korpus predstavljaju primeri iz dokumentacije Televizije Beograd, ali i dostupni snimci strane produkcije. Ciljevi istraživanja su: identifikacija, sistematizacija i analiza primera iz prakse, poreĎenje prakse sa postojećim teorijskim postulatima, definisanje postupaka transformacije scenskog žanra u televizijski medij. Radom na ovoj temi biće prikazano kako se stariji žanr – scenski balet, izmešta u novi medij, dobija prefiks novog izražajnog prostora i konstituiše specifičan televizijski format.sr
dc.description.abstractIn this dissertation, the main field of consideration is the way the television accepts ballet and the different appearances of dance, with the clear distinction between the realization of broadcasting a ballet play and the creative process of modeling a specific format, the television ballet. Structurally, this dissertation is divided in three sections which contain seven chapters. These are the theoretical, historic-descriptive-analytical part and the comparative part, besides the introduction, conclusion, literature, inserts an biography of author. In the first part “Artistic dance and television”, the first chapter is dedicated to defining the terms and describing the contemporary theoretical and philosophical reflections in the field of ballet and dance. The second chapter analyses television as a dominant discourse in the vast media practice of the contemporary world. From the perspective of culture studies, media theory and television theory, the potential of television is regarded as suitable for creating original artwork, aside from television messages based on coding and decoding. The third chapter focuses on the artwork and the transformations it experiences through media reproduction. It defines the terms of remediation, immediacy and hypermediation, the features and interactions between the scene and television, and, in the final part of this section, a clear distinction is made between ballet on television and the television ballet. The fourth chapter refers to the subject of research and the dissertations methodological guidelines, and contains: the research topic, needs and goals of the research, methods, analytical corpus and hypothesis. The second, historic-descriptive-analytic part of the dissertation “Artistic dance on television”, in the integral fifth chapter, after the introduction about the historical beginnings of introducing the artistic dance in the television media, clearly describes the genesis of television ballet and other forms of dance present on television. The third, comparative section “About interaction between dance and television”, includes sixht chapter where the following subjects are problematically analyzed: the elements and means in the process of transmission ballet on TV and making TV ballet; typical motifs and themes in different perspectives and transformation: Swan lake as an inspiration; artistic dance as the text in media reading; the scene, television and film and the combination of different media. The seventh chapter is about the presence of artistic dance in the program schedule, with proposition of a model for a better practice. The analytical subchapters contain examples for the presence of dance in television, which is referred to as the music fundament, choreographic settings and the television realization, with the systematisation of the form creating television principles. The analytical corpus is combined from examples from the Belgrade Television archives, but also foreign production examples that were available. The goals of this research are: the systematisation and analysis of examples in practice, the comparison of the practice with the existing theoretical postulates, defining the transformation process of the scene genre to the television media. The work presents the transformation of the older genre, the scene ballet, to in a new media, and how it earned a prefix of a new expression space and created a specific television format.en
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Студије при универзитетуsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectTelevizijasr
dc.subjectTelevisionen
dc.subjectbaletsr
dc.subjectigrasr
dc.subjecthibridnostsr
dc.subjectformatsr
dc.subjectžanrsr
dc.subjecttelevizijski baletsr
dc.subjectBalleten
dc.subjectArtistic Danceen
dc.subjectHybridityen
dc.subjectGenreen
dc.subjectFormaten
dc.subjectTelevision balleten
dc.titleUmetnička igra na televiziji:оblikotvorni principi stvaranja i realizacije televizijskog baletasr
dc.title.alternativeUmetnička igra na televiziji:oblikotvorni principi stvaranja i realizacije televizijskog baletasr
dc.title.alternativeArtistic Dance on Television: The Formal Principles of Creating and Realization of Television Balleten
dc.typedoctoralThesissr
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractВалић-Недељковић, Дубравка; Проданов-Крајишник, Ира; Валић-Недељковић, Дубравка; Шетало, Шандор; Пралица, Дејан; Совтић, Немања; Проданов-Крајишник, Ира; Грујић, Силвана; Umetnička igra na televiziji:oblikotvorni principi stvaranja i realizacije televizijskog baleta;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/39579/IzvestajKomisije17581.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/39578/Disertacija17581.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record