Show simple item record

Process-systemic approach to quality cost modelling

dc.contributor.advisorFilipović, Jovan
dc.contributor.otherMIlićević, Vesna
dc.contributor.otherŽivković, Nedeljko
dc.contributor.otherJeremić, Veljko
dc.contributor.otherArsovski, Slavko
dc.creatorGlogovac, Maja G.
dc.date.accessioned2018-09-20T09:53:59Z
dc.date.available2018-09-20T09:53:59Z
dc.date.available2020-07-03T09:38:32Z
dc.date.issued2017-10-25
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6002
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/9882
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:18258/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=515625370
dc.description.abstractЦиљ рада је да се најпре спозна стање у области трошкова квалитета у пракси, као и да се утврди потреба за дефинисањем модела трошкова квалитета процесно-системске оријентације. Истраживање је спроведенo над 186 организационих система, различитих делатности. Само организациони системи који су упознати са терминологијом и основном идејом трошкова квалитета селектовани су за ово истраживање. База таквих организационих система формирана је на основу три индикатора њихове упознатости са облашћу трошкова квалитета. Резултати показују да је присутан висок ниво свести о значају трошкова квалитета као и тренд раста броја организационих система који почињу да практикују менаџмент трошкова квалитета. Издвојени су фактори који утичу на системе менаџмента трошкова квалитета и анализиране су везе између варијабли које описују ове системе. Осим тога, издвојени су захтеви стандарда ISO 9001:2015 који су, у односу на став који организације имају о утицају њиховог испуњења на адекватност менаџмента трошкова квалитета, у статистички значајној вези са варијаблама које описују системе менаџмента трошкова квалитета. С обзиром да су резултати истраживања указали и на потребу за дефинисањем модела трошкова квалитета процесно-системске оријентације, у раду је PAF модел употребљен на нивоу процеса, с даљим циљем израде модела трошкова квалитета, у оквиру ког се елементи трошкова квалитета посматрају у односу на излазе из процеса и где се примењује принцип да један процес утиче на квалитет других процеса преко својих излаза.sr
dc.description.abstractThe objective of the paper is to expand the level of knowledge about quality costing in current practice, and to determine the need for defining а quality cost model in the contex of process-systemic approach. The paper presents a study that was conducted on 186 companies, from different industries. Only companies that are familiar with quality costs were selected for the research. The database of companies for the research was formed using three indicators of the companies’ familiarity with quality costs. The results show that there is a high level of awareness of quality costs importance, and that there is an increase in the number of companies managing these costs. Factors affecting quality costs management systems were pointed out, and associations among variables which define those systems are analysed. In addition, the requirements of standard ISO 9001:2015, which are in statistically significant association with the variables defining quality costs management, were selected according to the companies’ standpoint towards the importance of their fulfillment. Given that the research results point to the need for defining а quality cost model in the contex of process-systemic approach, the PAF model is used in this paper on the process level, in order to propose a quality cost model where the elements of quality costs are considered in relation to the outputs of the processes, and where the principle that one process affects the quality of another process by its outputs is taken into consideration. In the model, quality costs are determined for each process in two moments: the current (before taking measurs) and expected (after taking measurs).en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет организационих наукаsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIR or III)/47003/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectтрошкови квалитетаsr
dc.subjectquality costsen
dc.subjectquality costs management systemen
dc.subjectISO 9001:2015 requirementsen
dc.subjectPAF modelen
dc.subjectprocess approachen
dc.subjectnonconformities analysisen
dc.subjectсистем менаџмента трошкова квалитетаsr
dc.subjectзахтеви стандарда ISO 9001:2015sr
dc.subjectPAF моделsr
dc.subjectпроцесни приступsr
dc.subjectанализа неусаглашеностиsr
dc.titleПроцесно-системски приступ моделовaњу трошкова квалитетаsr
dc.title.alternativeProcess-systemic approach to quality cost modellingen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractФилиповић, Јован; Живковић, Недељко; МИлићевић, Весна; Јеремић, Вељко; Aрсовски, Славко; Глоговац, Маја Г.; Procesno-sistemski pristup modelovanju troškova kvaliteta;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/22101/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/22102/IzvestajKomisije17579.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_9882


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as openAccess