Show simple item record

dc.contributor.advisorНиколић, Мирјана
dc.contributor.otherДрагићевић Шешић, Милена
dc.contributor.otherВулетић, Владимир
dc.contributor.otherДинуловић, Радивоје
dc.contributor.otherМаричић, Никола
dc.creatorПоповић, Ивана
dc.date.accessioned2018-09-06T09:29:42Z
dc.date.available2018-09-06T09:29:42Z
dc.date.available2020-07-03T17:26:24Z
dc.date.issued2018-04-05
dc.date.submitted2017-12-21
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/9821
dc.identifier.urihttp://eteze.arts.bg.ac.rs/handle/123456789/280
dc.description.abstractПредмет докторске дисертације – „Визуелни идентитет у функцији стратешких циљева јавног радио-дифузног сервиса: РДУ РТС“ у основи проблематизује феномен визуеленог идентитета медијских институција и посебно његове улоге у остваривању стратешких циљева установа јавног медијског сервиса што се као студија случаја изводи на примеру Јавне медијске установе РТС. С обзиром да је визуелни идентитет могуће истраживати као комплекс ликовности, али и семиотички, комуниколошки и психолошки комплекс, јасне су широке границе самог визуелног идентитета и његове функционалне употребе. Докторска дисертација је својим првим делом опредељена ка проучавњу ликовности и ликовне препознатљивости као најупечатљивијег сегмента визуелног идентитета. Други део рада посвећен је анализи трансформације државног ЈП РТС у РДУ РТС, а потом у ЈМУ РТС као институције јавног сервиса и визуелном идентитету посебно емисија Информативног програма, како би се објаснио значај визуелног идентитета и функција коју има у остваривању стратешких циљева, а који су у дијапазону од објективног информисања до неговања националног и културног идентитета. Анализом првих црно-белих телопа ТВБ 1958. до софистициране дигиталне анимације ЈМУ РТС 2016/17. сагледано кроз призму идеологије, програмске политике, законске регулативе и технолошких промена у дизајну, докторски рад пружа допринос бољем увиду улоге визуелног идентитета у креирању медијских садржаја. Из спроведеног теоријско-емпиријског истраживања на примеру ЈМУ РТС-а дошли смо до научног закључка: да би се дошло до квалитетног визуелног идентитета у смислу његове савремености, кохерентности, читљивости неопходно је да буде део стратешких идеја које су подржане кроз узајамно деловање менаџмента и Креативног тима. Резултати у докторском раду указују да услови за даљи развој визуелног идентитета јавног сервиса ЈМУ РТС постоје, с тим да би од изузетне важности за усаглашавање визуелног идентитета са мисијом, визијом у даљем планирању будућности ове медијске установе било неопходно доношење и усвајање Стратегије развоја за одређени временски период.sr
dc.description.abstractThe subject of doctoral dissertation - "Visual identity in the function of the strategic goals of the public broadcasting service: RDU RTS" basically questions the phenomenon of the visual identity of media institutions and especially its role in achieving the strategic goals of the public media service institutions, which is carried out in the case of the Public Media Institution RTS Since the visual identity can be explored as a complex of fine arts, but also a semiotic, communication and psychological complex, it is clear that the boundaries of the visual identity itself and its functional use in achieving the strategic goals of this media institution are widely set. The doctoral dissertation by its first part is determined to the study of art and artistic recognition as the most attractive segment of visual identity. The second part of the paper is devoted to the analysis of the transformation of the state-owned RTS into the RDU RTS, and then to the JMU RTS as public service institution and also to the visual identity, especially in the terms of Informative program, in order to explain the significance of visual identity and the function it has in achieving the strategic goals of this media institution, which are also in the diapason of objective information to fostering national and cultural identity. This doctoral dissertation represents a contribution to the better understanding of the role of visual identity in creating media content. Previously is supported by the changes that could be seen through the prism of ideology, program policy, legal regulations and technological changes in design from observing through historical perspective - first black-and-white TVBs in 1958 to the sophisticated digital animation JMU RTS 2016/17. Based on conducted theoretical and empirical research on the case of JMU RTS, a scientific conclusion was reached that in order to achieve a quality visual identity in terms of its modernity, coherence, readability it is necessary to involve the strategic approach and ideas that would be supported through the interaction between the management and the Creative Team of this media institution. The results in the doctoral thesis indicate that conditions for further development of the visual identity of the public service broadcaster JMU RTS exist, but it would be extremely important to achieve the harmonization of visual identity with the mission and vision in further planning of this media institution. Moreover, it would be necessary to shape and adopt the Development Strategy as a long-term attempt.en
dc.language.isosccsr
dc.publisherУниверзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметностиsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет уметности у Београдуsr
dc.subjectвизуелни идентитетsr
dc.subjectvisual identitysr
dc.subjectpublic media servicesr
dc.subjectnational and cultural identitysr
dc.subjectcommunicationsr
dc.subjectmessage and managementsr
dc.subjectјавни медијски сервисsr
dc.subjectнационални и културни идентитетsr
dc.subjectкомуникацијаsr
dc.subjectпорука и менаџментsr
dc.titleВизуелни идентитет у функцији стратешких циљева јавног радио-дифузног сервиса: РДУ РТСsr
dc.typeotheren
dc.rights.licenseARRen
dcterms.abstractNikolić, dr Mirjana; Maričić, dr Nikola; Dinulović, dr Radivoje; Vuletić, dr Vladimir; Dragićević Šešić, dr Milena; Popović, Ivana; Vizuelni identitet u funkciji strateških ciljeva javnog radio-difuznog servisa: RDU RTS;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/56464/bitstream_56464.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_9821


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record