Show simple item record

The role of program management of electronic media in the representation of diversity

dc.contributor.advisorNikolić, dr Mirjana
dc.contributor.otherDragićević Šešić, dr Milena
dc.contributor.otherMujagić, dr Nermina
dc.contributor.otherKljajić, dr Veselin
dc.contributor.otherMaričić, dr Nikola
dc.creatorRadović, Ognjen
dc.date.accessioned2018-09-06T09:29:39Z
dc.date.available2018-09-06T09:29:39Z
dc.date.available2020-07-03T17:26:18Z
dc.date.issued2017-06-28
dc.date.submitted2017-04
dc.identifier.urihttp://eteze.arts.bg.ac.rs/handle/123456789/238
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/9816
dc.description.abstractAPSTRAKT: U ovom radu je analizirana uloga programskog menadžmenta elektronskih medija u reprezentaciji različitosti. Veza između programskog menadžmenta elektronskih medija i reprezentacije društveno isključenih grupa (DIG) istraživala se analizom uticaja programskog menadžmenta TV stanica u tranzicionoj i postkonfliktnoj državi BiH na reprezentaciju zdravstveno različitih osoba (ZRO). Istraživanje sprovedeno kako bi se ispitala tačnost hipoteza bilo je sastavljeno iz četiri dijela, pri čemu su uzete u obzir specifičnosti u produkciji na komercijalnim TV stanicama i javnom servisu. Analizirani su istorijat, organizaciona struktura i programski koncept TV stanica da bi se potvrdio njihov uticaj na programsku politiku i kreiranje sadržaja o ZRO. Stavovi novinara, urednika i ZRO prema stereotipima, predrasudama kao i produkciji i načinu reprezentacije marginalizovanih grupa analizirani su u naredna dva dijela istraživanja, te su dokazane tvrdnje da stavovi medijskih radnika i marginalizovanih osoba značajno doprinose načinu na koji će se ostvariti produkcija TV priloga i da reprezentacija ZRO reflektuje ustaljene metanarative o različitostima. U posljednjem dijelu istraživanja analizirani su TV prilozi o zdravstvenoj različitosti za svaku od tri glavne kategorije zdravstvenih različitosti (psihička, fizička te intelektualna i društveno-interakcijska različitost), koji su potvrdili tvrdnju da se u medijskoj reprezentaciji zdravstvenih različitosti najčešće koriste okviri žrtve, heroja i tereta. Zahvaljujući rezultatima svih faza istraživanja uspješno je formiran hipotetički model TV produkcije informativnog programa i načina izvještavanja o ZRO, većim dijelom primjenjiv u izvještavanju o svim društveno isključenim grupama. Ukrštanjem teorijskih polazišta različitih teorijskih okvira, formiran je jedinstven teorijski skup koji je poslužio za prvo dubinsko istraživanje povezanosti produkcije TV programa o ZRO i njihove reprezentacije u studijama medija. Upotrebom i objedinjavanjem postojećih teorijskih polazišta te empirijskim istraživanjem prvi put je izvršena analiza reprezentacije ZRO, unaprijeđena je postojeća teorija menadžmenta medija, posebno dio koji se odnosi na rukovođenje produkcijom medijskog sadržaja, te su predloženi objektivni modeli produkcije informativnog TV programa o ZRO. Kombinovanjem svih teorijskih polazišta i zaključaka proisteklih iz istraživanja može se zaključiti da je osnovna hipoteza doktorske disertacije potvrđena, odnosno da adaptacija i unapređenje menadžmenta medijske organizacije i organizacije produkcije ima ključnu ulogu u unapređenju načina medijske reprezentacije o društveno isključenim grupama (Drugima), čime se istovremeno podiže društvena svijest o Drugima.sr
dc.description.abstractSUMMARY: This thesis analyzes the role of program management of electronic media in the representation of diversity. The link between the program management of electronic media and representation of socially excluded groups (SEG; DIG in Serbian) is investigated by analysis of the impact of the program management of TV stations in transitional and post-conflict state (Bosnia and Herzegovina) on the representation of medically different persons (MDP; ZRO in Serbian). Research was carried out to investigate the accuracy of the hypothesis and therefore composed of four parts, while considering the differences between commercial stations and public service. We analyzed the history, organizational structure and program concept of TV station to confirm their impact on program policy and creation of content on MDP. The views of journalists, editors and MDP to stereotypes, prejudice as well as production and mode of representation of marginalized groups were analyzed in the next two parts of the study resulting in proving hypothesis that the attitudes of media workers and marginalized people significantly contribute to the way in which the production of TV news and representation of MDP would be realized to reflect fixed metanarrative about diversity. TV reports on health differences for each of the three major categories of health differences (psychological, physical, intellectual and social-interaction diversity) were analyzed in the last part of the study which confirmed the claim that the media representation of health differences most commonly utilizes victims, heroes and burden frameworks. A hypothetical model of TV production of news programs and ways of reporting on MDP, mainly applicable to reporting on all socially excluded groups, was successfully formed thanks to the results of all phases of the research. Further, a unique theoretical set was formed by combining the theoretical positions of different theoretical framework to be used for the first in-depth study of the connection between production of TV programs on MDP and their representation in media studies. By using and unifying existing theoretical positions and empirical research of representation of MDP for the first time, existing theory of management of the media was improved, especially the part related to the management of the production of media content, and objective models of production of informative TV programs on MDP were proposed. Combining all theoretical positions and conclusions arising from the research it can be concluded that the basic hypothesis of the doctoral dissertation is confirmed, meaning that adaptation and improvement of management of media organizations and production play a key role in improving the media representations of SEG resulting in raising public awareness of socially excluded groups.en
dc.language.isosrpsr
dc.publisherУниверзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметностиsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет уметности у Београдуsr
dc.subjectuokviravanjesr
dc.subjectframingsr
dc.subjectrepresentationsr
dc.subjectmedia managementsr
dc.subjectstigmasr
dc.subjectsocially excluded groupssr
dc.subjecthealth differencessr
dc.subjecttelevisionsr
dc.subjectreprezentacijasr
dc.subjectmenadžment elektronskih medijasr
dc.subjectstigmasr
dc.subjectdruštveno isključene grupesr
dc.subjectzdravstveno različite osobesr
dc.subjecttelevizijasr
dc.titleUloga programskog menadžmenta elektronskih medija u reprezentaciji različitostisr
dc.title.alternativeThe role of program management of electronic media in the representation of diversityen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseARRen
dcterms.abstractНиколић, др Мирјана; Кљајић, др Веселин; Маричић, др Никола; Драгићевић Шешић, др Милена; Мујагић, др Нермина; Радовић, Огњен; УЛОГA ПРОГРAМСКОГ МЕНAДЖМЕНТA ЕЛЕКТРОНСКИХ МЕДИЈA У РЕПРЕЗЕНТAЦИЈИ РAЗЛИЧИТОСТИ; УЛОГA ПРОГРAМСКОГ МЕНAДЖМЕНТA ЕЛЕКТРОНСКИХ МЕДИЈA У РЕПРЕЗЕНТAЦИЈИ РAЗЛИЧИТОСТИ;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/56434/Doktorski rad - Ognjen Radovic - final final (sve).pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record