Show simple item record

dc.contributor.advisorMarković, Marina
dc.contributor.otherRapajić, Svetozar
dc.contributor.otherRistić, Maja
dc.contributor.otherIlić, Vlatko
dc.contributor.otherLajić Mihajlović, Danka
dc.creatorTomić, Dubravka
dc.date.accessioned2018-09-06T09:29:36Z
dc.date.available2018-09-06T09:29:36Z
dc.date.available2020-07-03T17:26:08Z
dc.date.issued2016-09-16
dc.date.submitted2016-05-17
dc.identifier.urihttp://eteze.arts.bg.ac.rs/handle/123456789/148
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/9809
dc.description.abstractОсновни задатак просветног радника јесте да развија и негује дете, пратећи његове захтеве и тежње, водећи га правилним и здравим путем у младог човека,. Једна од највећих потреба детета јесте да у својој средини буде уважено, прихваћено и да има могућност да се изрази. У систему образовања, музичко-сценски облици су најприкладнија подршка психофизичком развоју детета. У високом школству, систем образовања за будуће педагоге не препознаје приредбу, односно школску представу. Због тога је циљ овог рада јасан ‒ да на основу историјске анализе музичко-сценских облика са васпитно-образовним елементима формулише драматуршко-редитељски поступак. Акценат је на облицима који су постојали или постоје у Србији, а вођени су васпитно-образовним циљевима. Осим школских приредби и спектакла, јединствени по својој форми и значају за даљи развој ових облика јесу комад с певањем и радио-драма. Њихов утицај на развој васпитно-образовног, као и форма, у овом раду заузимају значајно место, прожимајући музичко-сценске облике савременог васпитно-образовног система. Специфичност овог рада је у анализи практичних примера, који се односе на инсценације представа-приредби-спектакла, и то највише у драматизацији и режији. Полазна основа за ове драматизације кретала се од драмске форме комада с певањем до музичке драматургије. Из анализе практичних примера, реализованих у оквиру образовних установа и ван њих, произилазе научно засновани закључци. Доказане теоријске хипотезе постају оправдане и примењиве у обуци просветних радника. Као аутору и реализатору ових обука/семинара, а на основу анализа, пружила ми се могућност провере примењивости полазних хипотеза у научно подржаним решењима. Рад је профилисан потребама просветних радника који се баве реализацијом приредби. Има за циљ да представља језички читљиво и разумљиво штиво, са посебним акцентом на „занатски“ део реализације специфичних музичко-сценских облика са васпитно-образовним елементима.sr
dc.description.abstractThe main task of an educator is to develop and bring up a child, following its requirements and tendencies, leading it along a proper and sound way to a young person. One of the greatest needs of a child is to be respected and accepted in its environment and to enjoy an opportunity to express itself. In an educational system, musical-scenic forms are the most appropriate support to the psychical and physical development of a child. In the high-school system, the show, the school show is not recognized in the educational syllabus for future paedagogi. Thus the aim of this thesis is clear - to formulate a dramaturgical and directing procedure on the basis of a historical analysis of musical and scenic forms with upbringing and educational elements. The emphasis is on the forms that existed or exist in Serbia and are led by educational and upbringing goals. Besides school shows and spectacles, the ones that are unique by their form and significance for further development of these forms are the song-play (singspiel) and radio drama. Their influence on the development of upbringing and educational system, as well as their form, have a significant place in this thesis, permeating musical and scenic forms of the modern educational system. The specific feature of this paper lies in the analysis of practical examples referring to inscenations of shows-performances-spectacles, mainly in the field of dramatization and directing. The baseline for these dramatizations ranged from dramatic form of the song-play (singspiel) up to musical dramaturgy. From the analysis of practical cases/examples, realized within and beyond the educational institutions, scientifically based conclusions can be derived. Proven theoretical hypotheses become justifiable and applicable in the training of educators. My activity as the author and executor of these trainings/workshops, based on these analyses, enabled me to check the feasibility of baseline hypotheses through scientifically based solutions. My work was shaped with the needs of educators who deal with the execution of performances/shows. It tends to offer a readable and understandable paper, with special emphasis on the „craftsmanship“ aspect of the performance of specific musical and scenic forms with educational elements.en
dc.language.isosccsr
dc.publisherУниверзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметностиsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет уметности у Београдуsr
dc.subjectОбразовањеsr
dc.subjecteducationsr
dc.subjectupbringingsr
dc.subjectmusical-scenicsr
dc.subjectmusical-dramaturgysr
dc.subjectmusical directingsr
dc.subjectваспитањеsr
dc.subjectмузичко-сценскиsr
dc.subjectмузичка драматургијаsr
dc.subjectмузичка режија.sr
dc.titleМузичко-сценски облици у функцији васпитно-образовног процеса – од школске приредбе до спектаклаsr
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseARRen
dcterms.abstractМарковић, др Марина; Рапајић, Светозар; Илић, др Влатко; Лајић Михајловић, др Данка; Ристић, др Маја; Томић, Дубравка; Muzičko-scenski oblici u funkciji vaspitno-obrazovnog procesa – od školske priredbe do spektakla;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/56395/bitstream_56395.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/56394/bitstream_56394.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_9809


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record