Show simple item record

Crisis of federalism : between the dualist ideal and cooperative necessity

dc.contributor.advisorVasiljević, Branko
dc.contributor.otherJovanović, Milan
dc.contributor.otherJakšić, Miomir
dc.creatorPejković, Marko D.
dc.date.accessioned2018-09-06T08:41:15Z
dc.date.available2018-09-06T08:41:15Z
dc.date.available2020-07-03T09:39:48Z
dc.date.issued2018-06-13
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/9785
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5932
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:18077/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=518192471
dc.description.abstractСве донедавно, уопште у политикологији није обраћана пажња на узроке и последице феномена који се искључиво везују за федерације у виду типичних федералистичких криза. Један од таквих узрока је пребацивање одговорности у вођењу политике између центра и федералних јединица, а последица биланс федералних јавних финансија (пре свега у домену јавног дуга). Појава оваквих криза коинцидира са појавом елемената кооперативног федерализма, чија је кулминација била половином ХХ века. Можемо слободно рећи да су кризе овог типа par excellence негативне и уникатне последице кооперативног федерализма. Предмет истраживања у овој дисертацији је била веза између федералног државног уређења и пребацивања финансијског терета услед великог субфедералног јавног дуга, како хоризонтално (са једне федералне јединице на другу) тако и вертикално (са федералних јединица на федерални центар), односно истраживачко питање – због чега су федералне јединице у свакој демократској федерацији на свету, осим у Швајцарској, водиле неодговорну политику јавног дуга и потом пребацивале негативне ефекте својих одлука на централну власт/федерални ниво, односно на остале федералне јединице које су водиле јавне финасније на одговоран начин у свом домену? Показало се да је Швајцарска изузетак од свих осталих федерација, захваљујући историјском сплету специфичних институција које су непланирано имале ефекте у правцу одговорне субфедералне политике дуга, и које се због ове историјске контингенције, не могу нигде другде у свету поновити правним или политичким инжињерингом.sr
dc.description.abstractUntil recently, the appropriate attention has not been dedicated in political science to the causes and effects of phenomena exclusively tied to the federations in the form of typical federalist crises. One of such causes is the shifting of political responsibility between the federal center and federal units, while the effect is the balance of federal public finances (especially the moment of groos government debt). The emergence of such crisis coincides with the emergence of some elements of cooperative federalism, whose culmination ensued during the half of the 20th century. We can feely say that all crisis of this kind are par excellence negative and unique consequences of cooperative federalism. The subject of our inquiry in this dissertation was the link between federalism and shifting of financial burden due to the enlarged sub-federal public debt, both horizontally (from one federal unit to another) and vertically (from federal units to federal center), i.e. the problem statement – why have all the federal units in any democratic federation in the world, except in Switzerland, conducted the irresponsible policy of their public debt in order to shift afterwards the negative effects of such policy to the federal/central level or to other federal units who had previously opted for sound public finances in their domains? It became obvious that only Switzerland is the exception, due to the historical knot of specific institutions, which had the unplanned effects in the form of sound sub-federal debt management policies, the effects which, because of this unique historical swiss contingency, cannot be repeated anywhere in the world via legal or political means.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет политичких наукаsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/179009/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectфедерализамsr
dc.subjectfederalismen
dc.subjectfederationen
dc.subjectfederal stateen
dc.subjectconfederationen
dc.subjectgovernment/public debten
dc.subjectbudget/public deficiten
dc.subjecthistorical institutionalismen
dc.subjectSwitzerlanden
dc.subjectфедерацијаsr
dc.subjectфедерална државаsr
dc.subjectконфедерацијаsr
dc.subjectјавни дугsr
dc.subjectдефицитsr
dc.subjectисторијски институционализамsr
dc.subjectШвајцарскаsr
dc.titleКриза федерализма : између дуалног идеала и кооперативне нужностиsr
dc.title.alternativeCrisis of federalism : between the dualist ideal and cooperative necessityen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseARR
dcterms.abstractВасиљевић, Бранко; Јакшић, Миомир; Јовановић, Милан; Пејковић, Марко Д.; Kriza federalizma : između dualnog ideala i kooperativne nužnosti;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/22338/IzvestajKomisije17462.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/22337/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record