Show simple item record

Merenje stabilnosti frekvencije u frekvencijskom domenu

dc.contributor.advisorMitrović, Zoran
dc.contributor.otherSovilj, Platon
dc.contributor.otherDenić, Dragan
dc.contributor.otherPejić, Dragan
dc.contributor.otherAntić, Boris
dc.contributor.otherMitrović, Zoran
dc.creatorMilanović, Ivica
dc.date.accessioned2018-07-26T13:38:14Z
dc.date.available2018-07-26T13:38:14Z
dc.date.available2020-07-03T14:10:02Z
dc.date.issued2018-07-04
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/9745
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija152482207225034.pdf?controlNumber=(BISIS)107278&fileName=152482207225034.pdf&id=11296&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=107278&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije152482211429941.pdf?controlNumber=(BISIS)107278&fileName=152482211429941.pdf&id=11297&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractДисертација истражује најприхватљивије методе мерења стабилности фреквенције у фреквенцијском домену, односно мерење вредности величине „фазни шум“, приликом процеса еталонирања мерне опреме. Када се говори о мерној опреми која је предмет еталонирања, дисертација је, пре свега, окренута ка еталонирању врхунских комерцијалних стандарда (еталона) фреквенције. Приказана истраживања су била основ за покретање и реализацију истраживачко-развојног пројекта у оквиру Министарства одбране, који је имао за циљ оспособљавање метролошке лабораторије Техничког опитног центра Војске Србије за потпуно еталонирање мерне опреме из области времена и фреквенције. Различите методе мерења подразумевају и различите мерне могућности, као и врло широк спектар еталонске и мерне опреме која се користи при њиховој реализацији. У дисертацији се приказују различити начини мерења фазног шума и описују методе реализоване на основу доступне мерне опреме. Како се ради о методама упоредне анализе референтног и мереног сигнала, посебно критична позиција је одабир референце, односно референтног еталона. Истраживање је довело до закључака којима је предложен метод мерења потребне и довољне мерне несигурности као и начин реализације изабране методе, односно одабир еталонске мерне опреме. У циљу увођења мерне методе у употребу, извршена су и приказана мерења на различитим типовима и врстама мерне опреме. Валидација методе је остварена билатералним поређењем са Дирекцијом за мере и драгоцене метале, Група за време, фреквенцију и дистрибуцију времена. Да је могуће реализовати методу мерења фазног шума приликом еталонирања најквалитетнијих осцилатора је постављена хипотеза дисертације, која је истраживањем доказана и практично спроведена. Крајњи резултат истраживања је довео до увођења признате методе еталонирања фазног шума, први путsr
dc.description.abstractDisertacija istražuje najprihvatljivije metode merenja stabilnosti frekvencije u frekvencijskom domenu, odnosno merenje vrednosti veličine „fazni šum“, prilikom procesa etaloniranja merne opreme. Kada se govori o mernoj opremi koja je predmet etaloniranja, disertacija je, pre svega, okrenuta ka etaloniranju vrhunskih komercijalnih standarda (etalona) frekvencije. Prikazana istraživanja su bila osnov za pokretanje i realizaciju istraživačko-razvojnog projekta u okviru Ministarstva odbrane, koji je imao za cilj osposobljavanje metrološke laboratorije Tehničkog opitnog centra Vojske Srbije za potpuno etaloniranje merne opreme iz oblasti vremena i frekvencije. Različite metode merenja podrazumevaju i različite merne mogućnosti, kao i vrlo širok spektar etalonske i merne opreme koja se koristi pri njihovoj realizaciji. U disertaciji se prikazuju različiti načini merenja faznog šuma i opisuju metode realizovane na osnovu dostupne merne opreme. Kako se radi o metodama uporedne analize referentnog i merenog signala, posebno kritična pozicija je odabir reference, odnosno referentnog etalona. Istraživanje je dovelo do zaključaka kojima je predložen metod merenja potrebne i dovoljne merne nesigurnosti kao i način realizacije izabrane metode, odnosno odabir etalonske merne opreme. U cilju uvođenja merne metode u upotrebu, izvršena su i prikazana merenja na različitim tipovima i vrstama merne opreme. Validacija metode je ostvarena bilateralnim poređenjem sa Direkcijom za mere i dragocene metale, Grupa za vreme, frekvenciju i distribuciju vremena. Da je moguće realizovati metodu merenja faznog šuma prilikom etaloniranja najkvalitetnijih oscilatora je postavljena hipoteza disertacije, koja je istraživanjem dokazana i praktično sprovedena. Krajnji rezultat istraživanja je doveo do uvođenja priznate metode etaloniranja faznog šuma, prvi putsr
dc.description.abstractThe dissertation examines the most acceptable methods for measuring the frequency stability in the frequency domain, that is, measuring the value of the "phase noise", during the process of measuring equipment calibration. When it comes to measuring equipment as a subject of calibration, the dissertation is, first of all, oriented towards the calibration of the highest commercial frequency standards. The presented researches were the basis for initiation and realization of the research and development project within the Ministry of Defense, which was aimed at training the metrology laboratory of the Technical Test Center of the Serbian Army for complete calibration of measuring equipment in the area of time and frequency. Different measurement methods also involve different measurement possibilities, as well as a very wide range of calibration and measuring equipment used in their realization. Different methods of measuring phase noise are described in the dissertation and they describe realized methods based on available measuring equipment. As for methods of comparative analysis of the reference and measured signal, a particularly critical position is the selection of the reference, that is, the reference oscillator. The research led to conclusions suggesting the method of measuring the necessary and sufficient measurement uncertainty, as well as the method of realization of the chosen method, i.e. selection of the standard measuring equipment. In order to put the measurement method into practice, measurements were performed on different types of measuring equipment. Validation of the method was achieved by bilateral comparison with the Directorate of Measures and Precious Metals, Group for time, frequency and time dissemination. The possibility to realize the method of phase noise measurement during the calibration of the highest quality oscillators is a hypothesis of the dissertation that has been set up, and has been proven and practically carried out by the research. The final result of the research led to the introduction of a recognized calibration method of the phase noise, for the first time in the Republic of Serbia.en
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Факултет техничких наукаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectФазни шумsr
dc.subjectFazni šumsr
dc.subjectPhase noiseen
dc.subjectLisonova jednačinasr
dc.subjectoscilatorsr
dc.subjectetaloniranjesr
dc.subjectmetodasr
dc.subjectfrekvencijasr
dc.subjectfazasr
dc.subjectšumsr
dc.subjectstabilnostsr
dc.subjectnestabilnostsr
dc.subjectvremenski domensr
dc.subjectfrekvencijski domensr
dc.subjectLeeson`s equationen
dc.subjectoscillatoren
dc.subjectcalibrationen
dc.subjectmethoden
dc.subjectfrequencyen
dc.subjectphaseen
dc.subjectnoiseen
dc.subjectstabilityen
dc.subjectinstabilityen
dc.subjecttime domainen
dc.subjectfrequency domainen
dc.subjectЛисонова једначинаsr
dc.subjectосцилаторsr
dc.subjectеталонирањеsr
dc.subjectметодаsr
dc.subjectфреквенцијаsr
dc.subjectфазаsr
dc.subjectшумsr
dc.subjectстабилностsr
dc.subjectнестабилностsr
dc.subjectвременски доменsr
dc.subjectфреквенцијски доменsr
dc.titleМерење стабилности фреквенције у фреквенцијском доменуsr
dc.title.alternativeMerenje stabilnosti frekvencije u frekvencijskom domenusr
dc.title.alternativeFrequency Stability Measurement in the Frequency Domainen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractМитровић, Зоран; Денић, Драган; Совиљ, Платон; Пејић, Драган; Aнтић, Борис; Митровић, Зоран; Милановић, Ивица; Merenje stabilnosti frekvencije u frekvencijskom domenu;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/42483/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/42482/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/42483/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/42482/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_9745


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record