Show simple item record

Тhe implementation of mobile health model based on wearable computing

dc.contributor.advisorLabus, Aleksandra
dc.contributor.otherRadenković, Božidar
dc.contributor.otherDespotović-Zrakić, Marijana
dc.contributor.otherLazarević, Saša
dc.contributor.otherJanković, Milica
dc.creatorRodić Trmčić, Branka M.
dc.date.accessioned2018-07-23T07:32:22Z
dc.date.available2018-07-23T07:32:22Z
dc.date.available2020-07-03T09:38:26Z
dc.date.issued2018-04-16
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/9732
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5904
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:17947/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=515649178
dc.description.abstractПредмет истраживања дисертације је развој модела мобилног здравства заснованог на wearable computing-у. Централни проблем који се разматра у докторској дисертацији је испитивање могућности примене и интеграције wearable computing-а, Интернета интелигентних уређаја (енг. Internet of Things, IoT), мобилних технологија и сервиса, big data аналитике и рачунарства у облаку за развој сервиса мобилног здравства. Фокус истраживања биће на примени сервиса мобилног здравства у области мерења, праћења и контроле стреса код студената. Увођењем Интернета интелигентних уређаја у мобилно здравство, у области контроле стреса, омогућава се прикупљање података са тела корисника путем сензора. Примена wearable уређаја у процесу контроле стреса лекарима или психолозима треба да омогући добијање информација о психофизичком стању корисника. Применом сервиса електронског здравства измерени подаци се прате, чувају и врши се анализа података. На основу аналитичких резултата могу сe креирати одговарајуће методе за контролу стреса и персонализоване превентивне здравствене поруке намењене корисницима. Предложен је модел мобилног здравства заснован на wearable computing-у који се састоји из система мобилног здравства, wearable система и сервиса за међусобну интеграцију компоненти и интеграцију са електронским здравством. Осим тога, модел обухвата интеграцију мобилног здравства са програмима формалног образовања. У екперименталном делу докторске дисертације предложени модел мобилног здравства заснован на wearable computing-у је имплементиран у образовном окружењу. Систем је евалуиран у реалном окружењу, током одбране завршних радова студената на Факултету организационих наука Универзитета у Београду. Резултати су показали да је коришћење мобилне апликације са садржајима за релаксацију утицало на смањење стреса код студената током одбране завршних радова.sr
dc.description.abstractThe subject of this thesis is development of mobile health model based on wearable computing. The main problem discussed in the thesis is to investigate the possibilities of implementation and integration of wearable computing, Internet of Things, mobile technologies and services, big data analytics, and Cloud computing for the development of mobile health services. By introducing the Internet of Things into mobile healthcare, in the field of stress control, it is possible to collect sensors’ data from the users’ body. The use of the wearable devices in the process of the stress control by physicians or psychologists should enable obtaining information on the psychophysical condition of the user. The measured data could be monitored, stored and analyzed using the e-health services. Appropriate methods for controlling stress and personalized preventive health messages for users can be created based on analytical results. The thesis proposes a mobile healthcare model based on wearable computing. It consists of a mobile healthcare system, wearable systems and services for interconnection of components and integration with electronic health services. In addition, the model includes the integration of mobile healthcare and formal education programs. In the experimental part of the thesis, the proposed model of mobile healthcare based on wearable computing has been implemented in an educational environment. The system was evaluated in a real environment, during the defense of students' thesis at the Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade. The results show that the use of a mobile application with relaxation content affected the reduction of stress among students during their thesis defense. In addition, this thesis outlines the role of the education system in the implementation of mobile healthcare. The approach to designing a course for smart healthcare engineers has been presented. Through key topics of the course, students should gain new skills and knowledge of smart healthcare based modern technologies. The proposed approach was evaluated at the Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade. The results point to the positive outcome of the process of acquiring knowledge, as well as the students' experiences and attitudes about the course.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет организационих наукаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectмобилно здравствоsr
dc.subjectMobile healthen
dc.subjectмобилне технологијеsr
dc.subjectwearable computingsr
dc.subjectИнтернет интелигентних уређајаsr
dc.subjectрачунарство у облакуsr
dc.subjectbig datasr
dc.subjectsmart healthcaresr
dc.subjectMobile technologiesen
dc.subjectWearable computingen
dc.subjectInternet of Thingsen
dc.subjectCloud computingen
dc.subjectBig dataen
dc.subjectSmart healthcareen
dc.titleРазвој модела мобилног здравства заснованог на wearable computing-уsr
dc.title.alternativeТhe implementation of mobile health model based on wearable computingen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractЛабус, Aлександра; Јанковић, Милица; Раденковић, Божидар; Деспотовић-Зракић, Маријана; Лазаревић, Саша; Родић Трмчић, Бранка М.; Razvoj modela mobilnog zdravstva zasnovanog na wearable computing-u;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/22074/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/22075/IzvestajKomisije17407.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_9732


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as openAccess