Show simple item record

Improvement of quality of service for broadband Internet access provided using electro-distribution powerlines in Republic Serbia

dc.contributor.advisorSpalević, Petar
dc.contributor.otherVeinović, Mladen
dc.contributor.otherPanić, Stefan
dc.creatorVujičić, Igor
dc.date.accessioned2018-07-16T11:20:52Z
dc.date.available2018-07-16T11:20:52Z
dc.date.available2020-07-04T13:14:07Z
dc.date.issued2018-07-06
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/9723
dc.identifier.urihttps://singipedia.singidunum.ac.rs/izdanje/42855-unapredjenje-kvaliteta-usluga-kod-sirokopojasnog-pristupa-internetu-preko-elektrodistributivnih-vodova-u-republici-srbijisr
dc.description.abstractКоришћење електроенергетских водова за пренос телекомуникационих сигнала датира још од краја 19. века. С обзиром на несразмерну инвестицију у доступне конвенционалне телекомуникационе технологије, идеја преноса телекомуникациох сигнала, првеснтвено у свху управљања аутоматском регулацијом у трафостаницама, је покренула истраживање и развој тзв. Power Line Communication (PLC). Током година, стандардизован је фреквенцијски опсег који је додељен за PLC комуникацију у CENELEC опсегу (3 kHz до 148,5 kHz), а ова ускопојасна двосмерна PLC комуникација је нашла своју масовнију примену у домену даљинско очитавања бројила електричне енергије и управљање потрошњом. Дакле, PLC технологија је користи за реализацију комуникационих сервиса у приступној равни, односно директно до крајњег корисника - потрошача електричне енергије. У међувремену, развијен је комерцијализован читав спектар савремених телекомуникационих технологија и сервиса које телекомуникациони оператери пружају својим корисницима. Исти ти корисници су корисници и услуге испоруке електричне енергије, која је у надлежности електродистрибутивних компанија. Електродистрибутивне компаније и произвођачи PLC опреме су у последњих 15 година препознали свој интерес инвестирајући у развој широкопојасне PLC комуникације, која подразумева коришћење фреквенцијског опсега од 1,6 MHz до 30 MHz, што омогућује и реализацију већих брзина преноса података (теоретски до 200 Mbit/s), како би се подржали широкопојасни сервиси као што је VoIP, VoD, као и брзи Интернет. Проширењем свога пословања и у овом смеру, електродистрибутивне компаније диверсификују своје услуге и бивају конкурентнији на либерализованом тржишту електричне енергије. У овом раду је дат преглед изазова и ограничења која су постављена пред коначну комерцијализацију широкопојасне PLC комуникације (BPL), као и предлог техничких решења којима се ти изазови и ограничења могу у оптималној мери превазићи, као и предлог конкретног пројектног истраживања а и евалуације показатеља који би били основа за верификацију примењивости BPL технологије 3 за реализацију приступне телекомуникационе равни и пружање широкопојасних сервиса крајњим корисницима. Рад је конципиран у 10 поглавља. Након уводног, првог поглавља у коме је описан предмет истраживања, мотивација за избор ове актуелне теме, циљеви истраживања, задаци, те допринос који се од резултата истраживања очекује, у следећем поглављу је приказан детаљан преглед врста електроенергетских водова који се могу наћи у експлоатацији и њихових карактеристика у погледу пружања телекомуникационих услуга. Наиме, постоје различите врсте електроенергетских проводника којима се реализују, како подземне, тако и надземне мреже. Како нисконапонски водови нису примарно пројектовани за пренос телекомуникационог саобраћаја, те и саме њихове конструкцијске и техничке карактеристике нису оптималне за пренос ове врсте сигнала, свака врста проводника, као и његова примена у смислу начина реализације вода, дужине, гранања и сл., представља на неки начин јединствен модел BPL канала, са својим специфичним карактеристикама. Треће поглавље представља преглед елемената PLC система и теоријску анализу карактеристика и утицаја сваког од његових елемената на перформансе PLC комуникације. С обзиром да топологија електроенергетске мреже значајно утиче на топологију PLC мреже којој се по њој реализује, у четвртом поглављу је представљен приказ различитих топологија електродистрибутивних мрежа ниског напона, кроз опис организације PLC приступних мрежа у смислу методологије избора оптималног места за инсталацију PLC базне станице на мрежи, сегментирања PLC мреже за приступ, као и случајеви у којима је неопходно коришћење регенератора PLC сигнала и гејтвеја у PLC мрежи. На електроенергетској мрежи се јавља значајан број различитих шумова који утичу на PLC, односно BPL комуникацију. Пето поглавље категорише и специфицира врсте сметњи које се јављају у нисконапонским, али и средњенапонским мрежама. Такође, у оквиру овог поглавља представљене су и модулационе технике које су нашле примену у PLC системима, свака са својим предностима и недостацима, са предлогом и описом OFDM модулације као оптималне модулације за PLC комуникацију. 4 Поред модулационих техника, неопходно је сагледати технике комутације телекомуникационог саобраћаја у оквиру PLC система, као и идентификовати ефикасан MAC протокол за примену у приступној PLC мрежи. Наведено је представљено у шестом поглављу. Наиме, сваки од конвенционалних MAC протокола има своје предности и недостатке за поуздану примену у PLC системима, те је за реализацију предложен својеврсни концепт хибридног MAC протокола који би био прикладан за примену у PLC мрежи уважавајући могуће сценарије захтева за доделом капацитета и приступа PLC мрежи од стране комуникационих чворова, односно крајњих корисника. Свака од широкопојасних телекомуникационих услуга које су и циљне услуге за пружање корисницима по приступној широкопојасној PLC мрежи, имају и своје захтеве у погледу квалитета услуге који потребно обезбедити, како би предложена технологија пружања услуге могла бити конкурентна у односу на конвеницоналне телекомуникационе технологије. У седмом поглављу су описане врсте мултимедијалног садржаја које се предвиђају за пренос по приступној широкопојасној PLC мрежи, као и захтеви за квалитетом (QoS) за сваки од мултимедијалних садржаја. Широкопојасни PLC (Broadband Power Line – BPL) има своја ограничења, како техничка, која су наведена у претходним поглављима, тако и регулаторна. Наиме, BPL комуникација интерферира са другим системима који користе исти фреквенцијски спектар, што је нарочито изражено код надземних водова који се понашају као антене и зраче сигнал у околни простор. У осмом поглављу је представљен регулаторни аспект имплементације BPL технологије и система, на глобалном плану, али и кроз регулаторни оквир у Републици Србији. У деветом поглављу, је предложено конкретно пројекатно истраживање за идентификацију показатеља који би били основа за верификацију примењивости BPL технологије за реализацију приступне телекомуникационе равни и пружање широкопојасних сервиса крајњим корисницима у Републици Србији. У последњем, десетом поглаваљу је систематизован закључак.sr
dc.language.isosccsr
dc.publisherУниверзитет Сингидунум, Студије при универзитетуsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceУниверзитет Сингидунумsr
dc.subjectнисконапонска електродистрибутивна мрежаsr
dc.subjectнадземна мрежаsr
dc.subjectподземна мрежаsr
dc.subjectтрафостаницаsr
dc.subjectтопологија мрежеsr
dc.subjectширокојасна PLC комуникацијаsr
dc.subjectПЛЦ модемиsr
dc.subjectтелекомунникациона мрежа за приступsr
dc.subject5 широкопојасни телекомуникациони сервисиsr
dc.subjectИнтернетsr
dc.subjectVoDsr
dc.subjectVoIPsr
dc.subjectQoSsr
dc.subjectMAC протоколsr
dc.subjectмодулацијаsr
dc.subjectрегулаторни оквирsr
dc.subjectЕПС Дистрибуцијаsr
dc.subjectПројекат имплементацијеsr
dc.subjectРепублика Србијаsr
dc.subject.classificationTehničke naukesr
dc.titleУнапређење квалитета услуга код широкопојасног приступа интернету преко електродистрибутивних водова у Републици Србијиsr
dc.title.alternativeImprovement of quality of service for broadband Internet access provided using electro-distribution powerlines in Republic Serbiaen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBYsr
dcterms.abstractСпалевић, Петар; Веиновић, Младен; Панић, Стефан; Вујичић, Игор; Unapređenje kvaliteta usluga kod širokopojasnog pristupa internetu preko elektrodistributivnih vodova u Republici Srbiji;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/60017/bitstream_60017.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/60018/bitstream_60018.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_9723


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record