Show simple item record

dc.contributor.advisorЈованић, Александра
dc.contributor.otherЋирић, Растко
dc.contributor.otherБајић, Мрђан
dc.contributor.otherДрагићевић Шешић, Милена
dc.contributor.otherЦветић, Мариела
dc.creatorНиколић, Јелена
dc.date.accessioned2018-07-15T16:02:27Z
dc.date.available2018-07-15T16:02:27Z
dc.date.available2020-07-03T18:03:10Z
dc.date.issued2017-09-26
dc.date.submitted2017-04-13
dc.identifier.urihttp://www.treperavaprica.com/sr
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/9679
dc.identifier.urihttp://eteze.arts.bg.ac.rs/handle/123456789/239
dc.description.abstractУметнички докторски пројекат Треперава прича представља практично и теоријско проучавање концепта интерактивности, које преиспитујe начин на који простор комуницира у дигиталном добу. Рад истражује могућности измештања креативних концепата са екрана на стварни простор ради препознавања нових односа људи и простора, и начина на које се архитектура трансформише у флуидну, интуитивну, поетичну, креативно усвајајући дигиталну технологију као своју нову димензију. Креирањем интерактивног светлосног окружења, прилагођеног специфичном контексту, простор постаје место поетског наратива. Инсталација, у игри светлуцања, ствара трепераву причу, и звуком и треперењем реагује на присуство људи. Тако настају сценарији које посетиоци интуитивно откривају, попут хипертекста, а интензитет самог искуства огледа се у моћи трансформације и комуникације са простором око њих. Идејом да се делић свакога од нас утисне у тренутни изглед читавог простора и на тај начин индивидуализује и хуманизује јавни простор, овај пројекат истражује његов могући концепт у будућности. Уметнички део пројекта представљен је у облику интерактивне дигиталне светлосне инсталације и веб-сајта. Ове две посебне целине, међусобно повезане, у исто време информишу и стварају игру, спајајући људе са окружењем. Теоријски део рада чине интердисциплинарна истраживања феномена боје, истраживања појма интерактивног искуства и будућих могућих кретања развоја интуитивних окружења. Овај део такође садржи и опис експеримената, који су пратили настанак интерактивне светлосне инсталације, поетички оквир рада, као и анализу појединачних делова.sr
dc.description.abstractPhD arts project Flickering story is practical and theoretical research of the interactivity concept, that reviews the way in which architectural space communicates in digital era. The work explores possibilities of transferring some of the creative interactive concepts from screen into the physical space, in order to investigate new relations between people and space and ways in which arhitecture of today becomes fluid, intuitive, poetic, by creatively adopting digital technology as a new dimension of space. By creating an interactive light installation (landscape, environment), uniquely designed to adapt to the specific space context, space becomes the place of poetic narratives. By using light and color in an interactive play of glittering, installation creates a flickering story and through sound and twinkling, it reacts to movement and presence of people. This way, scenarios are made, that visitors can intuitively discover like a hypertext, and the intensity of their experience is defined by the power of transformations and communication with the space around them. By bringing in the idea that a small piece of all of us should be injected in the current appearance of the space surrounding us, thus personalizing and resocializing public spaces, this project explores its possible future concept. The artistic part of the project is presented in the form of an interactive light installation and a web site. These two independent parts are linked to each other, and in the same time, they inform and create an interactive play, thus reconnecting people to the environment. The theoretical part of the project consists of interdicsiplinary researches of phenomenon of color, researches of interactive experience and further possibilities of development of interactive landscapes. This part also contains decriptions of experiments, that were essential in designing the interactive light installation, poetics and analysis оf projects segments.sr
dc.language.isosccsr
dc.publisherУниверзитет уметности у Београду, Интердисциплинарне студије Универзитета уметностиsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет уметности у Београдуsr
dc.subjectинтерактивностsr
dc.subjectпросторsr
dc.subjectдигитална уметностsr
dc.subjectсветлосна инсталацијаsr
dc.subjectбојеsr
dc.subjectемоцијеsr
dc.subjectтреперењеsr
dc.titleТреперава прича - интерактивна дигитална светлосна инсталацијаsr
dc.typeotheren
dc.rights.licenseARRen
dcterms.abstractJovanić, Aleksandra; Dragićević Šešić, Milena; Cvetić, Mariela; Ćirić, Rastko; Bajić, Mrđan; Nikolić, Jelena; Treperava priča - interaktivna digitalna svetlosna instalacija;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/57081/Fotografije sa izložbe Noć. Treperim. Osećam.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/57074/Jelena Nikolić_doktorski umetnički projekat.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/57075/Jelena Nikolic_izvestaj komisije.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/57076/Fotografije sa otvaranja izložbe Treperava priča.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/57077/Interaktivne kartice, povezivanje realnog i digitalnog prostora.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/57078/Materijal sa izložbe Treperava priča.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/57079/Postavka izložbe Treperava priča, vizualizacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/57080/Prezentacija priča o osećanjima i bojama.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record