Show simple item record

dc.contributor.advisorPetrović, Gordana
dc.contributor.otherFulgosi, Daniela
dc.contributor.otherOgnjanović, Mirko
dc.contributor.otherVučković, Suzana
dc.contributor.otherMomirov, Dragan
dc.creatorGrahovac Karan, Marija, S
dc.date.accessioned2018-07-15T15:10:48Z
dc.date.available2018-07-15T15:10:48Z
dc.date.available2020-07-03T17:19:19Z
dc.date.issued2017-05-24
dc.date.submitted2017-01-19
dc.identifier.urihttp://eteze.arts.bg.ac.rs/handle/123456789/220
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/9633
dc.description.abstractДокторскиуметничкипројекат „СИЛА“сесастојиизпрактичног и теоријског (писаног) дела. Пројекатсебавиграфиком у простору, представљајућидигиталнеграфикевеликихформатанаалубонду, којеслагањем у вишеслојеваостварујутродимензионалност, прелазећи у формуинсталације. Пројекатјепредстављенкрозизложбукојатретиратему – силакрозсеријудигиталнихграфикапропорционалноумањених у односунаизложбенипростори зиднупројекцијукомпјутерскиизведенихмонтажаовихграфичкихинсталација у реалномпростору. У писаномделу, пројекатћебитипредстављен у контекстувизуелног и теоријскогоквира, коришћенихметодолошкихпринципа и анализепрактичногпоступкаприпреме и реализације. У закључнимразматрањимаобразложићурелацијупостављенихтеоријскихоквира и практичнихуметничкихрешења. Говорићу и о томекакоодређениекстеријерделујенаперципирање и трансформисањеуметничкограда, далиприсуствоуметностинанивоусвакодневнеперцепцијеутиченаостваривањелакшег, спонтанијегодносанарелацијидело – посматрач и далијетајодносзбогучесталостиперципирањаснажнији. Објаснићукакоуметностфункционишеизвангалеријскихустанова и накојиначинизмештањеуметничкограда у урбанипросторградаделујенасоцијалниаспектпојединца и ширедруштвенезаједнице. Такођећупредставитисличности и разликеовогуметничкогпројекта у односунауличнууметност и у односунагалеријскиначинпрезентације и перцепције, проблематизујућипитањегалеријскеизлагачкеполитике и фреквентностигалеријскепублике. У радућусебавитипозицијоморигинала и мултипликованогделакарактеристичногзамедијграфике. Радћесекретати у оквириматеоријске, емпиријске, компаративне и аналитичко-интерпретативнеметоде у циљутематизовањановихмогућностиреализације и презентацијеграфичкеуметности, промењенеграфичкепродукције и проширеногпојмаграфике.sr
dc.description.abstractDoctoral art dissertation FORCE consists of practical and theoretical (written thesis) part. Project is exploring graphic art in public space, presenting large-sized digital graphics printed on alubond, becoming three-dimensional artworks using multiple printed layers, thus forming graphic installations. Project is realized through an exhibition which threats the subject - force - through a series of digital graphics proportionally scaled down according to exhibition space and wall projection of these computer-made graphic installations in their real environments. In written thesis, project will be represented through the context of visual and theoretical frames, using the methodological principles and analysis of the practical preparation and realization process. In the final conclusion, I will explain the relation between the set theoretical frame and practical artistic solutions. I will also write about the influence of the specific exterior surroundings to the perception and transformation of the artwork, questioning if art on every-day perception level creates easier, more spontaneous relation between the artwork and the observer, and is that kind of relation, because of the higher frequency, stronger. I will explain how art function outside of the gallery institutions, and in which way moving art to an urban - city space acts on a social aspect of the individual and wider community. I will represent similarities and differences between this project and street art, and also between the gallery manner of art presentation and perception, questioning the exhibition policy and frequency of the gallery audience. The work will deal with the position of the original and multiplied artwork characteristic for the graphic media. This written paper will use theoretical, empirical, comparative and analytical-interpretative method to open the new possibilities for realization and presentation of the graphic art, thematizing the new form of graphic production and extensive concept of graphic media.en
dc.language.isosccsr
dc.publisherУниверзитет уметности у Београду, Факултет примењених уметностиsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет уметности у Београдуsr
dc.subjectграфикаsr
dc.subjectgraphicsr
dc.subjectprintingsr
dc.subjectdigital graphicsr
dc.subjectgraphic in spacesr
dc.subjectgraphic installation in public spacesr
dc.subjectalubondsr
dc.subjectforcesr
dc.subjectenergysr
dc.subjectarchitecturesr
dc.subjectauthors printsr
dc.subjectinteractionsr
dc.subjectambientsr
dc.subjectштампаsr
dc.subjectдигиталнаграфикаsr
dc.subjectграфика у просторуsr
dc.subjectграфичкаинсталацијау просторуsr
dc.subjectалубондsr
dc.subjectсилаsr
dc.subjectенергијаsr
dc.subjectархитектураsr
dc.subjectауторскиотисакsr
dc.subjectинтеракцијаsr
dc.subjectамбијентsr
dc.titleSILA-Grafika u prostorusr
dc.typeotheren
dc.rights.licenseARRen
dcterms.abstractПетровић, Гордана; Вучковић, Сузана; Момиров, Драган; Фулгоси, Даниела; Огњановић, Мирко; Граховац Каран, Марија, С; СИЛA-Графика у простору; СИЛA-Графика у простору;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/56293/bitstream_56293.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/56294/bitstream_56294.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_9633


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record