Show simple item record

Development and improvement of methods for self-assessment of the behavior of participants in traffic and transport

dc.contributor.advisorAntić, Boris Ž.
dc.contributor.otherLipovac, Krsto P.
dc.contributor.otherČičević, Svetlana J.
dc.contributor.otherPešić, Dalibor R.
dc.contributor.otherJovanović, Dragan
dc.creatorMaslać, Marko J.
dc.date.accessioned2018-07-06T12:57:19Z
dc.date.available2018-07-06T12:57:19Z
dc.date.available2020-07-03T09:12:57Z
dc.date.issued2018-03-30
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/9598
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5877
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:17817/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=512512938
dc.description.abstractДефинисање постојећег стања безбедности саобраћаја представља један од основних и полазних корака у процесу управљања безбедношћу саобраћаја на одређеном подручју. Како би се дефинисало ово стање неопходно је спровести поступак оцене нивоа безбедности саобраћаја, који се постиже одговарајућим мерењима одабраних показатеља. Показатељ који у себи садржи велики број информација значајних за ову оцену су понашања учесника у саобраћају. Проучавање понашања учесника у саобраћају и транспорту могуће је спровести методом самопроцене. Метод самопроцене, у складу са опште прихваћеном дефиницијом метода, представља смишљено и планско поступање ради достизања унапред постављеног циља. Циљ метода самопроцене представља добијање знања о понашањима учесника у саобраћају и транспорту на дефинисаном подручју. У свету је реализован велики број истраживања са циљем да се утврде одређена ризична понашања учесника у саобраћају, међутим та истраживања су међусобно веома удаљена, како унутар једне тако и између различитих категорија учесника у саобраћају. Имајући то у виду, задатак ове докторске дисертације је извршити додатни развој и унапређење метода за самопроцену понашања учесника у саобраћају и транспорту. Предложени метод је веома сложен јер се састоји из низа процедура које је неопходно спровести. Чине га шест основних корака неопходних за добијање поузданих и квалитетних података, а сваки корак је систематизован и има велики утицај на крајњи резултат. Предложени метод самопроцене понашања учесника у саобраћају и транспорту у циљу имплементације и испитавању његове фукционалности примењен је у три независна истраживања. У спроведеним истраживањима која су укључила пешаке, возаче приватних возила и професионалне возаче добијени су резултати који потврђују функционисање овако пројектованог метода. С тим у вези, у даљим истраживањима у безбедности саобраћаја предлаже се коришћење јединственог, унифицираног метода за самопроцену понашања учесника у саобраћају и транспорту који на једноставан начин доводи до квалитетних и поузданих резултата. Оваквим приступом добијају се објективни резултати мерења понашања што говори и о практичној употребљивости овог алата.sr
dc.description.abstractDefining the existing state of traffic safety represents one of the basic, initial steps in the process of traffic safety management in a certain area. In order to define this state, it is requisite to conduct the evaluation of the traffic safety level, which is obtained through the appropriate measurement of the selected indicators. The indicator containing a large amount of information significant for this evaluation is the behaviour of traffic participants. The research on the behaviour of participants in traffic and transport can be conducted using the method of self-assessment. In accordance with the generally accepted definition of methods, the self-assessment method represents premeditated and planned acting with the aim of reaching the previously established goal. The objective of the self-assessment method is obtaining the knowledge about the behaviour of participants in traffic and transport in the defined area. Numerous studies have been carried out worldwide with the aim of determining specific risky behaviour of traffic participants. However, these studies differ considerably, both within one category and within different categories of traffic participants. Bearing this in mind, the task of this doctoral dissertation is performing the additional development and improvement of the method of self-assessment of the behaviour of participants in traffic and transport. The suggested method is extremely complex since it contains a series of procedures which must be conducted. It consists of six basic steps required for achieving reliable and quality data, and each step is exceptionally complex and has a major impact on the final result. The suggested method of self-assessment of the behaviour of participants in traffic and transport with the aim of implementing the method and examining its functionality has been applied in three individual studies. The conducted studies have included pedestrians, drivers of private vehicles and professional drivers and they have produced the results which confirm the operation of a method designed in this manner. In this respect, future research on traffic safety should use a unique and unified method for self-assessment of the behaviour of participants in traffic and transport which produces quality and reliable results in a simple manner. This approach leads to objective results of measuring behaviour, which underlines the practical use of this tool.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Саобраћајни факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectБезбедност саобраћајаsr
dc.subjecttraffic safetyen
dc.subjectbehavioursen
dc.subjectparticipants in traffic and transporten
dc.subjectself-assessment methoden
dc.subjectpedestriansen
dc.subjectdrivers of private vehiclesen
dc.subjectprofessional driversen
dc.subjectmeasuring instrumenten
dc.subjectпонашањаsr
dc.subjectучесници у саобраћају и транспортуsr
dc.subjectметод самопроценеsr
dc.subjectпешациsr
dc.subjectвозачи приватних возилаsr
dc.subjectпрофесионални возачиsr
dc.subjectмерни инструментsr
dc.titleРазвој и унапређење метода за самопроцену понашања учесника у саобраћају и транспортуsr
dc.title.alternativeDevelopment and improvement of methods for self-assessment of the behavior of participants in traffic and transporten
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractAнтић, Борис Ж.; Јовановић, Драган; Липовац, Крсто П.; Чичевић, Светлана Ј.; Пешић, Далибор Р.; Маслаћ, Марко Ј.; Razvoj i unapređenje metoda za samoprocenu ponašanja učesnika u saobraćaju i transportu;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/15685/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/15686/IzvestajKomisije17098.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record