Show simple item record

Культурные институты (библиотеки, архивы, музеи) и культурные события в Нови Пазаре с 1945 по 1991 год: архивно-музеологический, документалистический и култьтурологический подходы ; Cultural institutions (libraries, archives, museums) and cultural events in Novi Pazar from 1945 to 1991: archival-museological documenting and cultural approach

dc.contributor.advisorĐorđević, Bojan
dc.contributor.otherPetrović, Ema
dc.contributor.otherPavićević, Aleksandra
dc.creatorAksić, Nina V.
dc.date.accessioned2018-07-02T11:36:39Z
dc.date.available2018-07-02T11:36:39Z
dc.date.available2020-07-03T12:47:26Z
dc.date.issued2018-03-07
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5857
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/9561
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:17767/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=50184719
dc.description.abstractПредмет истраживања дисертације је културно-забавни живот Новог Пазара у периоду од 1945. до 1991. године, с посебним освртом на институције културе и на манифестације. Значајан геополитички и геостратешки положај Новог Пазара допринео је да овај град, атрибуиран мултинационалношћу и мултиконфесионалношћу, постане изузетно примамљива средина за многе ствараоце. Сакупљање и систематизација, а потом анализа релевантне грађе која се тиче културно-забавног живота Новог Пазара након Другог светског рата, па све до последње деценије прошлог века, чини истраживање ове врсте целовито представљеним. Ова докторска дисертација има за циљ да на основу домаћих и страних извора, пре свега – на основу локалних извештаја културне заједнице и чланака из локалних новина прикаже начине креирања културних политика на државном и локалном нивоу, као и ниво њиховог спровођења у Новом Пазару, а кроз представљање начина функционисања одговарајућих установа (институција) и одвијања манифестација које су представљале централни део културно- забавног живота Новог Пазара, па самим тим да покаже и начине културног уздизања становништва једне до Другог светског рата културно веома заостале средине. Дакле, овај рад треба да представи начине на које су се културне политике спроводиле и како су се оне одражавале на свакодневни живот и друштвене односе, а све то путем манифестација и једне за тај период изузетно важне појаве на друштвеном плану – појаве аматеризма. Циљ овога рада у целини јесте давање прегледа културно-друштвеног живота Новог Пазара у периоду од 1945. до 1991. године, уз анализу и закључке који треба да представљају допринос сагледавању културне политике и на ширем плану у датом временском периоду, али и могући допринос стратегији културног развоја новопазарског краја, и то у склопу онога што се данас промовише као одрживи развој једног града или једне области. Такође, кроз анализу архивске грађе, овим се радом постиже још један циљ – представљање значаја историјских архива за истраживање рада културних институција у оквирима једне локалне заједнице.sr
dc.description.abstractThe subject of the dissertation research is the cultural and entertainment life of Novi Pazar in the period from 1945 to 1991, with a special emphasis on cultural institutions and manifestations. Significant geopolitical and geostrategic position of Novi Pazar contributed to this city, attributed by multinationality and multiconfessionality, to become an extremely tempting environment for many creators. Collecting and systematization, and then the analysis of relevant material regarding the cultural and entertainment life of Novi Pazar after the Second World War, until the last decade of the last century, makes this type of research fully comprehensible. This doctoral dissertation aims to show the ways of creating cultural politics at the state and local level, as well as the level of their implementation in Novi Pazar, based on local reports from the cultural community and articles from local newspapers, primarily on the basis on local and foreign sources. This is done by presenting the way of functioning of the appropriate institutions and performing manifestations that were the central part of the cultural and entertainment life of Novi Pazar, and thus show the ways of cultural upbringing of people who used to live in a very culturally regressive environments up until the Second World War. Therefore, this paper should present the ways in which cultural policies were implemented and how they reflected on everyday life and social relations. All of these happened through both manifestations and the emergence of amateurism – which was an extremely important social phenomenon of that time. The aim of this work in general is to give a review of the cultural and social life of Novi Pazar in the period from 1945 to 1991, with analysis and conclusions that should represent a contribution to the understanding of cultural politics and on a broader plan the understanding in a given time period, but also a possible contribution to the strategy of the cultural development of the Novi Pazar region, as part of what is being promoted today as a sustainable development of a city or one region. Also, through the analysis of archival material, this work achieves another goal - presenting the significance of historical archives for researching the work of cultural institutions within the frames of a local community.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIR or III)/47016/RS//
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/177028/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectкултураsr
dc.subjectcultureen
dc.subjectкултурна политикаsr
dc.subjectНови Пазарsr
dc.subjectСФР Југославијаsr
dc.subjectинституције културеsr
dc.subjectкултурне манифестацијеsr
dc.subjectдржавни празнициsr
dc.subjectcultural politicsen
dc.subjectNovi Pazaren
dc.subjectSFR Yugoslaviaen
dc.subjectcultural institutionsen
dc.subjectcultural eventsen
dc.subjectpublic holidaysen
dc.titleКултурне институције (библиотеке, архиви, музеји) и културне манифестације у Новом Пазару од 1945. до 1991. године : рхивско-музеолошки, документалистички и културолошки приступsr
dc.title.alternativeКультурные институты (библиотеки, архивы, музеи) и культурные события в Нови Пазаре с 1945 по 1991 год: архивно-музеологический, документалистический и култьтурологический подходы ; Cultural institutions (libraries, archives, museums) and cultural events in Novi Pazar from 1945 to 1991: archival-museological documenting and cultural approachsr
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-SA
dcterms.abstractЂорђевић, Бојан; Петровић, Ема; Павићевић, Aлександра; Aксић, Нина В.; Kulturne institucije (biblioteke, arhivi, muzeji) i kulturne manifestacije u Novom Pazaru od 1945. do 1991. godine : rhivsko-muzeološki, dokumentalistički i kulturološki pristup;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/32488/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/32489/IzvestajKomisije17031.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record