Show simple item record

Vinogradarska terminologija Vojvodine

dc.contributor.advisorDragin, Gordana
dc.contributor.otherMiloradović, Sofija
dc.contributor.otherVujović, Dušanka
dc.creatorМарковић, Бранкица
dc.date.accessioned2018-05-28T12:18:36Z
dc.date.available2018-05-28T12:18:36Z
dc.date.available2020-07-03T14:18:53Z
dc.date.issued2016-09-28
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/9488
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija146590288976775.pdf?controlNumber=(BISIS)101226&fileName=146590288976775.pdf&id=6004&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=101226&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije146590289867485.pdf?controlNumber=(BISIS)101226&fileName=146590289867485.pdf&id=6005&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractВојводина је део Србије северно од Саве и Дунава и административна јединица са статусом аутономне покрајине, која заузима територију од 22.572 км2. Као пространа и плодна равница погодна је за разноврсну пољопривредну производњу: ратарство, повртарство, воћарство и виноградарство. На падинама планина и пешчарама земљиште је изузетно погодно за воћарску и виноградарску производњу. У Војводини постоје три виноградарска региона: Фрушкогорски, Вршачки и Регион суботичко-хоргошке пешчаре. Виноградарска терминологија је до сада врло мало обрађена у нашој лингвистичкој литератури, стога је циљ овог рада био да се представи целокупна виноградарска терминологија у три поменута виноградарска региона у Војводини. Грађа је прикупљена на терену (у 39 пунктова) помоћу Упитника за бележење виноградарске лексике Института за српски језик САНУ и снимањем спонтаног говора информатора. Пажња је била посвећена лексичко-семантичкој и творбеној анализи, изради речника и представљању једног дела грађе помоћу лингвистичких карата. Лексичко-семантичка анализа рађена је према основним поставкама теорије семантичких микропоља Н. И. Толстоја, која је (унеколико модификована) заступљена у основи и свих осталих досад описиваних терминологија у оквиру новосадске лингвистичке школе. Прикупљена грађа разврстана је у оквиру 15 семантичких поља, која су даље представљена и анализирана. Творбеном анализом обухваћене су именице, придеви и глаголи. Анализа је вршена на префиксалном, суфиксалном и префиксално-суфиксалном творбеном плану. Исто тако, обрађене су и сложенице и сложене (вишечлане) лексеме. У раду је примењен и лингвогеографски метод, па је део грађе представљен кроз 20 лингвистичких карата (са пратећим коментарима), помоћу којих је добијена јаснија слика о територијалној распрострањености појединих лексема. С обзиром на то да детаљно и системско проучавање виноградарске терминологије до сада није урађено, ово истраживање ће попунити тај видни недостатак.sr
dc.description.abstractVojvodina je deo Srbije severno od Save i Dunava i administrativna jedinica sa statusom autonomne pokrajine, koja zauzima teritoriju od 22.572 km2. Kao prostrana i plodna ravnica pogodna je za raznovrsnu poljoprivrednu proizvodnju: ratarstvo, povrtarstvo, voćarstvo i vinogradarstvo. Na padinama planina i peščarama zemljište je izuzetno pogodno za voćarsku i vinogradarsku proizvodnju. U Vojvodini postoje tri vinogradarska regiona: Fruškogorski, Vršački i Region subotičko-horgoške peščare. Vinogradarska terminologija je do sada vrlo malo obrađena u našoj lingvističkoj literaturi, stoga je cilj ovog rada bio da se predstavi celokupna vinogradarska terminologija u tri pomenuta vinogradarska regiona u Vojvodini. Građa je prikupljena na terenu (u 39 punktova) pomoću Upitnika za beleženje vinogradarske leksike Instituta za srpski jezik SANU i snimanjem spontanog govora informatora. Pažnja je bila posvećena leksičko-semantičkoj i tvorbenoj analizi, izradi rečnika i predstavljanju jednog dela građe pomoću lingvističkih karata. Leksičko-semantička analiza rađena je prema osnovnim postavkama teorije semantičkih mikropolja N. I. Tolstoja, koja je (unekoliko modifikovana) zastupljena u osnovi i svih ostalih dosad opisivanih terminologija u okviru novosadske lingvističke škole. Prikupljena građa razvrstana je u okviru 15 semantičkih polja, koja su dalje predstavljena i analizirana. Tvorbenom analizom obuhvaćene su imenice, pridevi i glagoli. Analiza je vršena na prefiksalnom, sufiksalnom i prefiksalno-sufiksalnom tvorbenom planu. Isto tako, obrađene su i složenice i složene (višečlane) lekseme. U radu je primenjen i lingvogeografski metod, pa je deo građe predstavljen kroz 20 lingvističkih karata (sa pratećim komentarima), pomoću kojih je dobijena jasnija slika o teritorijalnoj rasprostranjenosti pojedinih leksema. S obzirom na to da detaljno i sistemsko proučavanje vinogradarske terminologije do sada nije urađeno, ovo istraživanje će popuniti taj vidni nedostatak.sr
dc.description.abstractVojvodina is a part of Serbia, north from the rivers Sava and Danube and is an administrative unit with the status of autonomous province. Vojvodina covers an area of 22,572 km2. The vast fertile plain is suitable for a wide range of agricultural production: truck farming, olericulture, pomology and viniculture. The soil on slopes of mountains and in sandy areas is extremely suitable for pomology and viniculture. There are three vinicultural regions in Vojvodina: the Fruska Gora region, Vrsac region and the region of Subotica – Horgos sandy area. The vinicultural terminology has not been researched to any greater extent in our linguistic literature, therefore, it is the aim of this paper to present the entire vinicultural terminology in the aforementioned three vinicultural regions in Vojvodna. The material has been gathered in the field (on 39 sites) with the use of Upitnik za beleženje vinogradarske leksike (Questionnaire for registering vinicultural lexis) of the SANU Institute for the Serbian Language and by recording respondents’ spontaneous speech. The focus of the research was the lexical-semantical and word formational analysis for the purpose of compiling a dictionary as well as presentation of part of the material in linguistic cards. The lexical-semantical analysis was conducted in accordance with the basic postulates of N. I. Tolstoy’s theory of semantic micro fields, which is (modified on occasion) present in all other terminologies described by the linguistic school of Novi Sad up to now. The material compiled is organized in 15 semantic fields, which are further presented and analyzed. The word formational analysis included nouns, adjectives and verbs. The analysis has been conducted on the prefix, suffix, and prefix-suffix word formational aspects. Also, compound nouns and compound (multi-part) lexemes have been analyzed. The linguo-geographic method was applied for the paper, therefore, part of the material is presented in 20 linguistic cards (with respective comments), which help create a clearer picture of territorial distribution of certain lexemes. Since no detailed and systematic study of vinicultural terminology has been conducted so far, this research will fill this obvious void.en
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Филозофски факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/178020/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectСрпски језик: дијалектологијаsr
dc.subjectSrpski jezik: dijalektologijasr
dc.subjectSerbian Language: dialectologyen
dc.subjectвиноградарска терминологијаsr
dc.subjectВојводинаsr
dc.subjectvinogradarska terminologijasr
dc.subjectVojvodinasr
dc.subjectviniculturalterminologyen
dc.subjectVojvodina regionen
dc.titleВиноградарска терминологија Војводинеsr
dc.title.alternativeVinogradarska terminologija Vojvodinesr
dc.title.alternativeVinicultural terminology in Vojvodinaen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractДрагин, Гордана; Вујовић, Душанка; Милорадовић, Софија; Marković, Brankica; Vinogradarska terminologija Vojvodine;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/44729/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/44730/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/44729/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/44730/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_9488


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record