Show simple item record

Self-regulation in persons with intellectual disability

dc.contributor.advisorGligorović, Milica
dc.contributor.otherKaljača, Svetlana
dc.contributor.otherĐurić-Zdravković, Aleksandra
dc.contributor.otherGolubović, Špela
dc.creatorDučić, Bojan Z.
dc.date.accessioned2018-05-24T09:51:37Z
dc.date.available2018-05-24T09:51:37Z
dc.date.available2020-07-03T09:32:05Z
dc.date.issued2017-03-30
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5774
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/9458
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:17637/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=50056719
dc.description.abstractСаморегулација се одређује као способност супресије деловања дистрактора и усмеравања сопствених когнитивних, емоционалних и бихевиоралних капацитета ка остваривању унапред дефинисаног циља. Током шездесетих годинa прошлог века јавља се повећано интересовање за концепт саморегулације, јер је утврђено да су стратегије које се примењују при организовању сопствених потенцијала значајно повезане са постигнућем у различитим животним областима, између осталог, и са успехом у остваривању социјалних односа. У овом раду формулисана су три циља: (1) утврдити ниво усвојености социјалних вештина, пажње, егзекутивних функција и саморегулације код особа типичног развоја (ТР) и особа са интелектуалном ометеношћу (ИО), (2) утврдити повезаност капацитета пажње и базичних компонената егзекутивних функција са нивоом усвојености вештина саморегулације код особа ТР и особа са ИО, (3) утврдити повезаност пажње, базичних компонената егзекутивних функција и саморегулације са нивоом развијености социјалних адаптивних вештина...sr
dc.description.abstractSelf-regulation is defined as an ability to suppress distracters and to direct personal cognitive, emotional, and behavioral capacities towards achieving a previously set goal. The interest in the concept of self-regulation increased in the 1960s, when it was determined that the strategies applied in organizing personal potentials were significantly related with achievements in different life areas, including the success in developing social relationships. The following three objectives were formulated in this research: (1) to determine the acquisition level of social skills, attention, executive functions, and self-regulation in typically developing persons (TD) and persons with intellectual disability (ID), (2) to determine the relation of attention capacities and basic components of executive functions with the acquisition level of self-regulation skills in TD persons and persons with ID, (3) and to determine the relation of attention, basic components of executive functions, and self-regulation with the acquisition level of social adaptive skills...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацијуsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/179025/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectсаморегулацијаsr
dc.subjectself-regulationen
dc.subjectintellectual disabilityen
dc.subjectsocial skillsen
dc.subjectworking memoryen
dc.subjectself-controlen
dc.subjectинтелектуална ометеностsr
dc.subjectсоцијалне вештинеsr
dc.subjectрадна меморијаsr
dc.subjectсамоконтролаsr
dc.titleСаморегулација код особа са интелектуалном ометеношћуsr
dc.title.alternativeSelf-regulation in persons with intellectual disabilityen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY
dcterms.abstractГлигоровић, Милица; Каљача, Светлана; Ђурић-Здравковић, Aлександра; Голубовић, Шпела; Дучић, Бојан З.; Samoregulacija kod osoba sa intelektualnom ometenošću;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/20438/IzvestajKomisije16872.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/20437/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/20438/IzvestajKomisije16872.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/20437/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_9458


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record