Show simple item record

Investigation of Stark broadening regularities within isoelectron sequence lithium and sodium.

dc.contributor.advisorDojčinović, Ivan
dc.contributor.otherPurić, Jagoš
dc.contributor.otherObradović, Bratislav
dc.contributor.otherPopović, Luka
dc.creatorTapalaga, Irinel
dc.date.accessioned2018-05-24T09:50:07Z
dc.date.available2018-05-24T09:50:07Z
dc.date.available2020-07-03T09:50:53Z
dc.date.issued2017-08-28
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/9452
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5777
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:17642/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=50057487
dc.description.abstractЦиљ обављеног истраживања је проналажење теоријског модела који би омогућио одређивање вредности Штарковог ширења за различите спектралне линије емитера (атома и јона) и параметре плазме (различите концентрације и температуре), које до сада нису мерене нити рачунате, као и утврђивање функционалне зависности Штаркове ширине, како од параметара плазме, тако и унутрашње структуре атома. Предложени метод омогућује одређивање Штаркове ширине са минимумом потребних атомских параметара. Провера поузданости постојећих резултата је веома битна због чињенице да не постоји егзактан теоријски модел и да постоји низ проблема у емпиријском одређивању Штаркове ширине, као и недовољно експерименталних података. Критички гледано, Штаркова ширина се и до сада одређивала са већом грешком, те је неопходно развијати нове методе. Предложени приступ омогућује критичку анализу великог броја доступних вредности Штаркових параметара...sr
dc.description.abstractThe aim of this research is to find a theoretical model that would enable prediction of Stark broadening of spectral lines of different emitters (atoms and ions) and plasma parameters (concentration and temperature) which have not measured nor calculated, and to determine the functional dependence of Stark widths on parameters of plasma, as well as the internal structure of atoms. The proposed method allows the determination of the Stark width with a minimum of required atomic parameters. Checking the reliability of the existing results is very important due to the fact that there is no exact theoretical model, and there are a number of problems in the empirical determination Stark widths, as well as insufficient experimental data. Strictly speaking, the Stark widths have been, so far, determined with significant mistake, so it is necessary to develop new methods. The proposed method provides a critical analysis of a large number of available values of Stark parameters...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Физички факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/171034/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectStark broadeningsr
dc.subjectШтарково ширењеen
dc.subjectспектралне линијеen
dc.subjectспектралне серијеen
dc.subjectрегуларности.en
dc.subjectspectral linessr
dc.subjectthe spectral seriessr
dc.subjectregularity.sr
dc.titleИспитивање регуларности Штарковог ширења код изоелектронских низова литијума и натријумаsr
dc.title.alternativeInvestigation of Stark broadening regularities within isoelectron sequence lithium and sodium.en
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractДојчиновић, Иван; Поповић, Лука; Пурић, Јагош; Обрадовић, Братислав; Тапалага, Иринел; Ispitivanje regularnosti Štarkovog širenja kod izoelektronskih nizova litijuma i natrijuma;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/25130/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/25131/IzvestajKomisije16875.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record