Show simple item record

Cosmetic emulsion stabilized with a natural alkyl polyglucoside emulsifier containig liposome-encapsulated plant stem cells:study of interfacial phenomena and biophysical measurements on the skin

dc.contributor.advisorSavić, Snežana
dc.contributor.otherVuleta, Gordana
dc.contributor.otherLukić, Milica
dc.contributor.otherKrstonošić, Veljko
dc.creatorFilipović, Mila Đ.
dc.date.accessioned2018-05-24T09:49:55Z
dc.date.available2018-05-24T09:49:55Z
dc.date.available2020-07-03T09:48:05Z
dc.date.issued2017-10-10
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/9450
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5776
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:17641/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=2048257122
dc.description.abstractLiposomi, vezikularni nosaĉi koji stabilizuju kozmetiĉki aktivne sastojke, mogu poboljšati njihovu stabilnost i efikasnost, omogućiti da se oni produţeno i lokalizovano oslobaĊaju, ali i doprineti da kozmetiĉki proizvod poveća vlaţnost površine koţe i popravi koţnu barijeru. MeĊutim, formulacija stabilnog, estetski prihvatljivog i efikasnog kozmetiĉkog proizvoda sa liposomima, naroĉito emulzionog tipa, zahtevan je zadatak. Najveći izazov u formulaciji liposomskog kozmetiĉkog proizvoda je izbor odgovarajućih sastojaka proizvoda u kome će se oĉuvati stabilnost ovih vezikula, ali i zadovoljiti oĉekivanja korisnika u pogledu senzornih karakteristika proizvoda. Fokus savremene kozmetologije je na blagim, neškodljivim, ekološki prihvatljivim, prirodnim surfaktantima kao stabilizatorima emulzionih proizvoda, naroĉito alkil poliglukozidima (APG), koji još uvek nisu potpuno istraţeni, niti ima podataka o njihovoj kompatibilnosti sa liposomima. Ispitivanje novijeg mešanog APG emulgatora, dobijanje podataka koji se odnose na rasvetljavanje njegove kompatibilnosti sa liposomima u emulzionom nosaĉu, stabilnosti i efikasnosti takvog proizvoda, uz pronalaţenje metoda i tehnika ili njihovog kombinovanja, koje bi pojednostavile postupak formulacije i reformulacije kozmetiĉkih proizvoda, znaĉajan je doprinos savremenim ispitivanjima u oblasti kozmetologije. Cilj istraživanja Cilj istraţivanja ove doktorske disertacije bio je: 1) odreĊivanje kritiĉne micelarne koncentracije (KMK) ispitivanog mešanog (dvokomponentnog) emulgatora, procena mehanizma kojim APG emulgator nove generacije stabilizuje emulzioni sistem (procena faznog ponašanja) i praćenje interakcija liposomi - emulgator u jednostavnim sistemima (binarni i ternarni sistemi); 2) razvoj kozmetiĉkih liposomskih ulje-u-vodi (U/V) emulzija kompleksnog sastava i procena kompatibilnosti emulgatora i liposoma u tim sistemima; 3) ispitivanje uticaja reformulacije razvijenih kremova (dodatak biljnog skvalena; promena procesnih parametara) na njihove reološke, teksturne i senzorne karakteristike, upotrebom eksperimentalnog dizajna; 4) in vivo procena iritacionog potencijala i efikasnosti razvijenih liposomskih kremova u ĉije su liposome inkapsulirane biljne matiĉne ćelije alpske ruţe...sr
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Фармацеутски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectLiposomisr
dc.subjectLiposomesen
dc.subjectbiljne matiĉne ćelijesr
dc.subjectalkil poliglukozidni emulgatorisr
dc.subjectkritiĉna micelarna koncentracijasr
dc.subjectlamelarni teĉni kristalisr
dc.subjectreformulacija kozmetiĉkih proizvodasr
dc.subjectteksturasr
dc.subjectreološke osobinesr
dc.subjecteksperimentalni dizajnsr
dc.subjectin vivo biofiziĉka merenjasr
dc.subjectplant stem cellsen
dc.subjectalkyl polyglucoside emulsifiersen
dc.subjectcritical micelle concentrationen
dc.subjectlamellar liquid crystalsen
dc.subjectreformulationen
dc.subjecttextureen
dc.subjectrheologyen
dc.subjectexperimental designen
dc.subjectin vivo biophysical measurementsen
dc.titleKozmetičke emulzije na bazi prirodnog alkil poliglukozidnog emulgatora sa liposom-inkapsuliranim biljnim matičnim ćelijama:proučavanje fenomena na granici faza i biofizička merenja na kožisr
dc.title.alternativeCosmetic emulsion stabilized with a natural alkyl polyglucoside emulsifier containig liposome-encapsulated plant stem cells:study of interfacial phenomena and biophysical measurements on the skinen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractСавић, Снежана; Вулета, Гордана; Лукић, Милица; Крстоношић, Вељко; Филиповић, Мила Ђ.; Козметичке емулзије на бази природног алкил полиглукозидног емулгатора са липосом-инкапсулираним биљним матичним ћелијама:проучавање феномена на граници фаза и биофизичка мерења на кожи; Козметичке емулзије на бази природног алкил полиглукозидног емулгатора са липосом-инкапсулираним биљним матичним ћелијама:проучавање феномена на граници фаза и биофизичка мерења на кожи;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/24383/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/24384/IzvestajKomisije16874.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/24383/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/24384/IzvestajKomisije16874.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_9450


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record