Show simple item record

dc.contributor.advisorĐurović, Sanja
dc.contributor.otherKovačević, Miloš
dc.contributor.otherBabić, Milanka
dc.contributor.otherKaravesović, Dejan
dc.creatorŽivković, Natalija K.
dc.date.accessioned2018-04-23T10:45:40Z
dc.date.available2018-04-23T10:45:40Z
dc.date.available2020-07-03T15:23:58Z
dc.date.issued2018-02-13
dc.identifier.urihttp://eteze.kg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5725
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/9390
dc.identifier.urihttps://fedorakg.kg.ac.rs/fedora/get/o:957/bdef:Content/download
dc.description.abstractU disertaciji Uticaj engleskog jezika u delima Miloša Crnjanskog i Borislava Pekića vrši se ispitivanje ortografsko-fonoloških, morfoloških, semantičko-sintaksičkih, leksičkih, frazeoloških, semantičko-pragmatičkih i stilističkih jedinica engleskog i srpskog jezika, s ciljem da se predstavi proces jezičkog transfera, dok će uporedna analiza navedenih gramatičkih nivoa biti razvijana postupno i temeljno uzimajući u obzir specifičnosti stvorene posebnom situacijom jezičkog kontakta koje doprinose nadogradnji postojećeg sistema kao i usložnjavanje jezičkih zakonitosti na kojima je ovaj sistem izgrađen. U procesu jezičkog transfera, odnosno direktnog posuđivanja engleskih elemenata, ali i posrednog uticaja engleskih oblika i obrazaca na formiranje domaćih struktura i reorganizaciju rečeničnog sadržaja ispituje se odnos između koegzistentnih jezičkih sistema, mogućnosti preklapanja njihovih elemenata, a naročito različitosti koje se mogu otkriti ispitivanjem svakog od navedenih lingvističkih nivoa. Kontrastiranje relevantnih jezičkih nivoa u oba jezička sistema izvršeno je obradom tekstualne građe prikupljene na osnovu odabranih romana: Roman o Londonu Miloša Crnjanskog kao i dva romana Borislava Pekića: Besnilo i Sentimentalna povest britanskog carstva. Postojeće jezičke norme, odnosno zakonitosti kojima se vrši ustrojavanje jezičkih jedinica jednog jezika, i čiji je karakter (ortografski, fonološki, morfološki, sintaksički, leksički, stilistički) konstruisan upravo na osnovu normi kojima se jezičke datosti formiraju i preoblikuju i dobijaju komponentu (ne)samostalnosti u odnosu na druge elemente sa kojima se kombinuju daju nam jasne indicije o tome da li je nastojano da se njihovim integrisanjem date norme u potpunosti zadrže u novom sistemu koji ih preuzima (sa manjim ili većim stepenom uspešnosti) ili dolazi do različitih vidova odstupanja. Analiza koju sprovodimo s ciljem razmatranja metoda i stepena integracije engleskih modela i obrazaca jeste deskriptivna operacija u kojoj istovremeno dolazi do uključivanja oba jezika: jezika davaoca (engleskog jezika) i jezika primaoca (srpskog jezika). Disertacijom nastojimo da pružimo odgovore na pitanja formulisana u vidu istraživačkih hipoteza, ali i da se pozabavimo otvorenim temama vezanim za pitanja jezičkog transfera, posebno u vezi sa učestalošću i statusom analiziranih pojava u oba jezika. Primarni cilj koji smo postavili jeste da utvrdimo postojanje odstupanja od standardnih jezičkih normi srpskog jezika u delima Miloša Crnjanskog i Borislava Pekića, kao i pojava interferencije maternjeg jezika pisca prilikom upotrebe engleskog jezika u tekstu, što pokazuje uticaj neengleskih obrazaca na engleski jezički sistem, odnosno najčešće sintaksičke, morfološke i leksičke nepravilnosti. Analiza izuzetno bogate i raznovrsne ekscerpirane građe zasnovana je na prethodno definisanim teorijskim postavkama. Na osnovu temeljnih ispitivanja, zaključili smo da se tvorenje novih i modifikovanje već postojećih reči ili njihova supstitucija stranim elementima može u značajnom stepenu opravdati njihovom stilističkom funkcijom, odnosno doslednošću autora da posredstvom kontinuirane upotrebe engleskih elemenata utiču na konstruisanje tematskog plana romana, ali se istovremeno može posmatrati i kao neizbežna posledica međusobne interferencije maternjeg jezika i stranog jezika kojim se autori manje služe, ali i potrebe da se izvrši karakterizacija likova u romanu koji govore engleskim jezikom. Uporednom analizom dvaju jezičkih sistema dolazi se do saznanja o tome kako se sa jedne strane, iz jezičke svesti čitaoca brišu određene koncepcije u korist funkcionalnih i razvojnih potencijala engleskog jezika, a sa druge, oseća težnja da se sačuva jezički i kulturni identitet.sr
dc.description.abstractThe dissertation Тhe Influence of the English Language in the novels of Miloš Crnjanski and Borislav Pekić investigates orthographic and phonological, morphological, semantic and syntactic, lexical, semantic and pragmatic and stylistic units along with idiomatic expressions, for the purpose of presenting the process of language transfer, while the contrastive analyses of the abovementioned grammatical levels are to be developed gradually and extensively taking into consideration the specific points formed in a particular situation caused by language contacts which contribute not only to the further construction of the existing system but to the complexification of the language laws on which the system is based. In the process of the language transfer, that is, direct linguistic borrowing of English elements, and indirect influences of English forms and patterns on the formation of Serbian structures and reorganization of sentences, we investigate the relations between coexisting language systems, the possibilities of correspondence between their elements, and particularly differences that can be detected by thoroughly examining each of the linguistic levels given. The contrastive analysis of the relevant levels shown in both languages was conducted based on the interpretation of the chosen novels: The Novel in London, written by Miloš Crnjanski and two novels written by Borislav Pekić: Rabies and A Sentimental History of the British Empire. Тhe existing linguistic norms, that is, regulations used to organize the linguistic units, the character of which is construed entirely upon the norms by means of which linguistic units are formed and shaped, being given the feature of (in) dependency when compared to other elements that are combined with – give us clear indications and answers to the question whether there is a tendency to preserve such norms in the new system which overtakes new words (more or less successfully) or if there are specific forms of discrepancies. The conducted analysis is a descriptive operatiion in which both languages are simultaneously included: the source language (the English language) and the recipient language (the Serbian language). This paper aims to provide answers for the raised issues (formulated in the form of the research hypotheses), but also to examine some open issues concerning the language transfer, particularly the frequency of their occurrence and status of the discussed phenomena in both languages. Our primary goal was to establish the degree of discrepancies while making comparisons with the standard language norms of the Serbian language in the novels of Miloš Crnjanski and Borislav Pekić, complete with establishing the extent of interference of the authors’ mother language while using the English language in the text, which reflects the influence of non-English patterns upon the English language system, that is the most frequent syntactic, morphological and lexical irregularities. The analysis of extensive and various excerpted corpus is based on the previously defined theoretical framework. On the basis of the thorough end extensive research, we concluded that formations of new words and modifications of already existing words or their substitution by foreign elements may be significantly justified with their stylistic function, that is by the consistency on the part of the authors to ultimately shape the themes incorporated into the novels given by means of the continuous use of the English elements, which may simultaneously be conceived as inevitable consequences of mutual interference of the mother language and the foreign language that is less frequently used by the authors themselves, and it may also be considered as a need to perfom the characterization of protagonists whi speak the English language in the abovementioned novels. By means of contrastive analyses of the two linguistic systems, we reached the conclusions related to possible deleting specific concepts from the linguistic consciousness of the reader to the benefit of functional and developing potentials of the English language, whereas it may also be stated that there is an increasing tendency to preserve our linguistic and cultural identity.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Крагујевцуsr
dc.subjectkontrastivna analizasr
dc.subjectcontrastive analysisen
dc.subjectlanguage transferen
dc.subjectanglicismen
dc.subjectinfluence of the English languageen
dc.subjectjezički transfersr
dc.subjectanglicizamsr
dc.subjectuticaj E jezikasr
dc.titleUticaj engleskog jezika u delima Borislava Pekića i Miloša Crnjanskogsr
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractЂуровић, Сања; Ковачевић, Милош; Каравесовић, Дејан; Бабић, Миланка; Живковић, Наталија К.; Утицај енглеског језика у делима Борислава Пекића и Милоша Црњанског; Утицај енглеског језика у делима Борислава Пекића и Милоша Црњанског;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/50917/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/50918/Izvestaj_Natalija_Zivkovic_FULUM.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record