Show simple item record

Study of parallel interactions of delocalized [Pi]-systems in transition metal complexes using quantum chemical and informatic methods

dc.contributor.advisorMedaković, Vesna B.
dc.contributor.otherZarić, Snežana D.
dc.contributor.otherMilčić, Miloš K.
dc.contributor.otherPetković, Milena M.
dc.contributor.otherMilić, Dragana R.
dc.creatorMalenov, Dušan P.
dc.date.accessioned2018-04-11T12:44:42Z
dc.date.available2018-04-11T12:44:42Z
dc.date.available2020-07-03T10:15:13Z
dc.date.issued2018-02-02
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/9333
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5680
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:17376/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=49966351
dc.description.abstractПаралелне стекинг интеракције η-координованих ароматичних лиганада и хелатних прстенова испитиване су претраживањем Кембричке базе структурних података и квантнохемијским прорачунима. Најјаче стекинг интеракције између координованих молекула бензена (-4,0 kcal/mol) и координованих циклопентадиенил-анјона (-3,3 kcal/mol) су паралелно-смакнуте, и јаче су од стекинг интеракција у димеру бензена (-2,7 kcal/mol). Међутим, анализа кристалних структура показала је да координовани бензен и циклопентадиенил-анјон формирају велики број стекинг интеракција на великим хоризонталним померањима, услед тога што формирање таквих интеракција доводи до успостављања стабилнијих супрамолекулских структура. Стекинг интеракције на великим хоризонталним померањима су веома типичне за сендвич-једињења бензена и циклопентадиенил-анјона, с обзиром да поседују око 75% енергије најјаче стекинг интеракције. Ове интеракције се ређе јављају између полусендвич-једињења, јер њихова јачина не прелази 55% енергије најјаче стекинг интеракције. За разлику од координованих ароматичних прстенова, хелатни прстенови не граде јаке стекинг интеракције на великим хоризонталним померањима. Најјаче хелат-арил стекинг интеракције имају паралелно-смакнуте геометрије, што је у сагласности са врло израженом доминацијом ових геометрија у кристалним структурама. Најјача израчуната стекинг интеракција између хелатног прстена acac типа и бензена има енергију од -7,2 kcal/mol, што хелат-арил интеракције чини значајно јачим од стекинг интеракција у димеру бензена. Утврђено је да јачине хелат-арил стекинг интеракција расту у 3d низу метала, услед јачања електростатичког привлачења, с обзиром на сличне дисперзионе интеракције. Јачине хелат-арил стекинг интеракција сличне су за све метале у 10. групи ПСЕ, као последица надокнађивања мање повољне електростатике повољнијом дисперзијом и обратно...sr
dc.description.abstractParallel stacking interactions of η-coordinating aromatic ligands and chelate rings were studied by searching the Cambridge Structural Database and by performing quantum chemical calculations. The strongest stacking interactions between coordinating benzenes (-4.0 kcal/mol) and between coordinating cyclopentadienyl-anions (-3.3 kcal/mol) are parallel-displaced, and they are stronger than stacking interactions in benzene dimer (-2.7 kcal/mol). However, analysis of crystal structures has shown that coordinating benzene and cyclopentadienyl-anion form a large number of stacking interactions at large horizontal displacements, since the formation of these interactions leads to establishing of more stable supramolecular structures. Stacking interactions at large horizontal displacements are typical for sandwich compounds of benzene and cyclopentadienyl-anion, since they possess around 75% of energy of the most stable stacking interaction. These interactions occur less frequently between half-sandwich compounds, since their strength does not exceed 55% of energy of the strongest stacking interaction. Unlike coordinating aromatic rings, chelate rings do not form strong stacking interactions at large horizontal displacements. The strongest chelate-aryl stacking interactions have parallel-displaced geometries, which is in agreement with huge dominance of these geometries in crystal structures. The strongest calculated stacking interaction between acac type chelate ring and benzene has the energy of -7.2 kcal/mol, which makes chelate-aryl interactions much stronger than stacking interactions in benzene dimer. It was determined that the strength of chelate-aryl stacking interactions increases across the 3d row, due to increase in electrostatic attraction, with dispersion interactions being very similar. The strengths of chelate-aryl stacking interactions are similar for all metals of Group 10, since less favorable electrostatics are compensated by more favorable dispersion, and vice versa...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Хемијски факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/172065/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectстекинг интеракцијеsr
dc.subjectstacking interactionsen
dc.subjectкомплекси прелазних металаsr
dc.subjectсендвич-једињењаsr
dc.subjectхелатни прстеновиsr
dc.subjectCSDsr
dc.subjectCCSD(T)/CBSsr
dc.subjectтеорија функционала густинеsr
dc.subjectдисперзијаsr
dc.subjectелектростатички потенцијалиsr
dc.subjectсупрамолекулска хемијаsr
dc.subjecttransition metal complexesen
dc.subjectsandwich compoundsen
dc.subjectchelate ringsen
dc.subjectCSDen
dc.subjectCCSD(T)/CBSen
dc.subjectdensity functional theoryen
dc.subjectdispersionen
dc.subjectelectrostatic potentialsen
dc.subjectsupramolecular chemistryen
dc.titleИспитивање паралелних интеракција делокализованих [Пи]-система у комплексима прелазних метала квантнохемијским и информатичким методамаsr
dc.title.alternativeStudy of parallel interactions of delocalized [Pi]-systems in transition metal complexes using quantum chemical and informatic methodsen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractМедаковић, Весна Б.; Петковић, Милена М.; Милић, Драгана Р.; Милчић, Милош К.; Зарић, Снежана Д.; Маленов, Душан П.; Ispitivanje paralelnih interakcija delokalizovanih [Pi]-sistema u kompleksima prelaznih metala kvantnohemijskim i informatičkim metodama;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/30007/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/30008/IzvestajKomisije15978.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/30007/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/30008/IzvestajKomisije15978.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_9333


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record