Show simple item record

Izrada i analiza anotiranog korpusa persijskog jezika kao stranog ; Формирование и анализ аннотированного корпуса персидскогo языка

dc.contributor.advisorMiličević-Petrović, Maja
dc.contributor.otherMarković, Ljiljana
dc.contributor.otherFilipović, Jelena
dc.contributor.otherShraei, Reza Morad
dc.creatorSafari, Saeed
dc.date.accessioned2018-04-11T12:44:37Z
dc.date.available2018-04-11T12:44:37Z
dc.date.available2020-07-03T10:08:47Z
dc.date.issued2017-12-29
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/9331
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5672
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:17345/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=49971983
dc.description.abstractLinguistic corpora constitute reliable sources and empirical means for analyzing linguistic data. They are also widely used in the fields of Second/Foreign Language Acquisition and Foreign Language Teaching research, where the most commonly used type are Learner Corpora. The present thesis, based on a methodological approach for building a learner corpus, is generally in line with the domain of error analysis and the field of Learner Corpus Research. The thesis describes the process of constructing and developing an errortagged Persian learner corpus, called the Salam Farsi Learner Corpus (SFLC), as well as an analysis of linguistic errors based on a collection of written texts produced by Serbian learners of the Persian language. Three major stages, namely, constructing the corpus, proposing a system of error annotation and developing tools and software, were followed, and the practical phases such as the systematic collection of data and metadata, defining the corpus design criteria, creating the error tagsets and developing the corpus interface, software and specific tools are described. The SFLC software is equipped with four main tools in order to function as an error-tagged learner corpus and provide the statistical reports. These tools include a tool for submitting data and metadata into the corpus database, a computer-aided error editor to facilitate error tagging, filters and search, and data statistics tools which show various statistical data related to the corpus. Based on the SFLC statistical reports, the frequency and error distribution in the whole corpus and the comparison of error distributions across different proficiency levels are discussed. The corpus statistics show that the most frequent errors made by the Serbian learners of the Persian language are initially to be found in the domain of orthography, while later on the most frequent errors lie in the domains of lexis and syntax. Word Order is marked as the most frequent error type in the corpus as a whole. As for the distribution of errors across specific proficiency levels, the results show that the total number of errors drops from level A2 to level C1, while errors in syntax increase, due to the use of more vii complex syntactic structures at higher proficiency levels. The SFLC not only provides authentic data gathered from learners at different proficiency levels, but also statistics regarding error tags and metadata. Research into Persian as a second/foreign language thus can clearly benefit from the SFLC as a resource.en
dc.description.abstractLingvistički korpusi predstavljaju značajan izvor i sredstvo analize empirijskih jezičkih podataka. Njihova upotreba vrlo je raširena, između ostalog, u oblasti istraživanja usvajanja drugog/stranog jezika i nastavi jezika, gde posebno treba naglasiti značaj učeničkih korpusa. U ovoj disertaciji opisuje se izrada jednog takvog korpusa – učeničkog korpusa persijskog jezika, pod nazivom Salam Farsi Learner Corpus (SFLC). Ovaj korpus je izrađen na osnovu tekstova koje su tokom pohađanja kurseva persijskog jezika pisali učenici čiji maternji jezik je srpski. Pored toga što su tekstovi prebačeni u digitalni format, u korpusu su označene greške koje su učenici pravili prilikom pisanja. Tri glavne faze u izradi korpusa bile su njegovo koncipiranje i digitalizovanje, predlaganje sistema anotacije grešaka i razvijanje alata za izradu i pretragu korpusa. Sve tri faze detaljno su opisane u disertaciji. Konkretno, pažnja je posvećena opisu praktičnih koraka poput prikupljanja podataka i metapodataka, kao i konceptualnih zadataka kakvi su definisanje kriterijuma za izradu korpusa, sastavljanje oznaka za greške i idejno osmišljavanje korpusnog interfejsa, softvera i alata. SFLC se softverski oslanja na četiri glavna alata koji omogućuju unos podataka i metapodataka u korpusnu bazu, označavanje grešaka, preuzimanje i pretragu dokumenata (prema površinskim oblicima reči ili prema greškama) i generisanje statističkih izveštaja o greškama. Na osnovu statističkih izveštaja koje SFLC daje, u disertaciji se sprovodi i analiza grešaka – proučavaju se učestalost i raspodela grešaka u korpusu kao celini i na različitim pojedinačnim nivoima znanja persijskog jezika. Rezultati ove korpusno zasnovane analize pokazuju da učenici kojima je maternji jezik srpski na nižim nivoima znanja persijskog jezika najčešće prave greške u domenu ortografije, dok se kasnije greške češće nalaze u domenima leksike i sintakse. Greške vezane za red reči označene su kao ukupno gledano najčešći tip greške u čitavom korpusu. Ukupni broj grešaka smanjuje se kako se učenici kreću od nivoa A2 ka nivou C1. Međutim, kada je reč o sintaksi, broj grešaka raste, usled korišćenja složenijih sintaksičkih struktura na višim nivoima. ix SFLC ne samo da obezbeđuje autentične podatke prikupljene od učenika na različitim nivoima znanja, već pruža i statističke podatke o označenim greškama i drugim korpusnim parametrima. Stoga se zaključuje da korpus može biti od velike koristi za istraživanje i nastavu persijskog jezika kao drugog/stranog.sr
dc.formatapplication/pdf
dc.languageen
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectLearner Corpussr
dc.subjectUčenički korpusen
dc.subjectError Analysissr
dc.subjectSecond Language Acquisitionsr
dc.subjectTeaching Persian as a Foreign Languagesr
dc.subjectanaliza grešakaen
dc.subjectusvajanje drugog jezikaen
dc.subjectnastava persijskog kao stranog jezikaen
dc.titleConstructing and analysing an error-tagged learner corpus of Persianen
dc.title.alternativeIzrada i analiza anotiranog korpusa persijskog jezika kao stranog ; Формирование и анализ аннотированного корпуса персидскогo языкаen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseARRen
dcterms.abstractМиличевић-Петровић, Маја; Схраеи, Реза Морад; Филиповић, Јелена; Марковић, Љиљана; Сафари, Саеед;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/28390/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/28391/IzvestajKomisije15970.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record