Show simple item record

Quality maturity model for healthcare organizations through the lens of complexity theory

dc.contributor.advisorFilipović, Jovan
dc.contributor.otherPejović, Gordana
dc.contributor.otherŠantrić Milićević, Milena
dc.creatorHorvat, Ana
dc.date.accessioned2018-03-19T14:04:12Z
dc.date.available2018-03-19T14:04:12Z
dc.date.available2020-07-03T09:38:22Z
dc.date.issued2017-10-26
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5629
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/9244
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:17229/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=515625114
dc.description.abstractПредмет истраживања ове докторске дисертације је теорија комплексности и испитивање односа између лидерства - посматраног кроз оквире теорије комплексног лидерства (ТКЛ), и зрелости здравствених организација као показатеља високих перформанси процеса здравствених организација. У раду је усвојена перспектива која концептуализује здравствене организације као комплексне адаптибилне системе (КАС) и ослања се на резултате спроведеног истраживања које је обухватило мишљења 189 здравствених менаџера који су запослени у здравственим организацијама у Србији. Обзиром на то да резултати указују на постојање зависности између функција лидерства и нивоа зрелости здравствених организација предложен је модел који повезује ове две компоненте. Такође, ово истраживање испитује утицај комплексног лидерства и зрелости на исходе здравствених организација. Перформансе организације су мерене коришћењем индикатора квалитета за здравствене организације. Циљ овог дела истраживања био је да се истражи да ли комплексно размишљање има утицај на исходе организације. Утврђено је да различити нивои функција лидерства имају утицај на одговарајуће индикаторе квалитета. Такође, резултати откривају да различити нивои зрелости по елементима имају утицај на индикаторе квалитета.sr
dc.description.abstractThis research focuses on Complexity Leadership Theory (CLT) and the relationship between leadership – examined through the lens of CLT – and organizational maturity as an indicator of performance of health organizations. It adopts a perspective that conceptualizes organizations as complex adaptive systems (CAS) and draws upon a survey of 189 managers working in Serbian health organizations. As the results indicate a dependency between functions of leadership and levels of the maturity of health organizations we propose a model that connects the two. Also, this research examines the relationship between complexity leadership, maturity and organisational outcomes. The study investigated the CLT and maturity in relation to the outcomes of healthcare organisations. The organisational performance was measured using health care quality indicators. The aim of this part of the research was to explore whether a complexity thinking has an impact on organizational outcomes. It has been found that different levels of complex leadership functions have an influence on several quality indicators. Also, the findings revealed that different kind of maturity have аn influence on several quality indicators.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет организационих наукаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectзрелостsr
dc.subjectmaturityen
dc.subjectкомплексно лидерствоsr
dc.subjectкомплексни адаптибилни системиsr
dc.subjectиндикатори квалитетаsr
dc.subjectздравствене организацијеsr
dc.subjectефективностsr
dc.subjectcomplexity leadershipen
dc.subjectcomplex adaptive systemsen
dc.subjectquality indicatorsen
dc.subjecthealthcare organisationsen
dc.subjecteffectivenessen
dc.titleМодел зрелости квалитета здравствених организација заснован на теорији комплексностиsr
dc.title.alternativeQuality maturity model for healthcare organizations through the lens of complexity theoryen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractФилиповић, Јован; Пејовић, Гордана; Шантрић Милићевић, Милена; Хорват, Aна; Model zrelosti kvaliteta zdravstvenih organizacija zasnovan na teoriji kompleksnosti;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/22060/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/22061/IzvestajKomisije17837.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record