Show simple item record

Trademark law - from the protection of the informational function of a trademark to the protection of a trademark as a value in itself

dc.contributor.advisorPopović, Dušan
dc.contributor.otherMarković, Slobodan
dc.contributor.otherVlašković, Božin
dc.creatorBorovac, Vladimir B.
dc.date.accessioned2018-02-26T13:47:53Z
dc.date.available2018-02-26T13:47:53Z
dc.date.available2020-07-03T09:07:30Z
dc.date.issued2017-09-25
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/9163
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5588
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:17091/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=514801585
dc.description.abstractУ докторској дисертацији је анализиран правац у којем се право жига кретало у протеклих неколико деценија, а нарочито начин на који је еволуирало схватање о друштвеној сврси ове гране права. Право жига је у протеклом периоду претрпело значајне измене, што је иницирало расправе о адекватности правца у којем се оно развија. Циљ дисертације је да пружи теоријски допринос тим расправама. Значај предмета дисертације произлази из чињенице да централно питање сваке гране права представља одређивање њене друштвене функције. Дефинисање друштвене функције права жига условљава обликовање правила ове гране права и одлучујуће утиче на исходе спорова који настају у овој области. На основу тога следи да правилно одређивање друштвене функције права жига представља предуслов развоја те грана права на начин који би био у општем интересу. Дисертација се састоји из два дела. У првом делу је анализиран традиционални, а у другом делу модерни приступ праву жига. У склопу анализе садржане у првом делу је изложен традиционални поглед на улогу коју робне ознаке врше на тржишту, у оквиру кога се ознака примарно посматра као инструмент који потрошачима олакшава прикупљање информација о роби. Након тога су проучавана појединачна правна правила којима је традиционално регулисан жиг, са посебним нагласком на њихов допринос остваривању друштвене сврхе права жига схваћене на традиционални начин. Према том схватању се примарни циљ ове гране права састоји у обезбеђивању услова да се промет одвија на основу истинитих информација у погледу порекла робе, чиме се штити ефикасност привређивања у условима конкуренције. У наставку је разматран однос жига, са једне стране, и патента и ауторског права, са друге стране, а нарочита пажња је посвећена разлици у економском оправдању ових субјективних права интелектуалне својине.sr
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Правни факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectжигsr
dc.subjecttrademarken
dc.subjectтрадиционални и модерни приступ праву жигаsr
dc.subjectпрoпертизација жигаsr
dc.subjectзаблуда о одобрењуsr
dc.subjectспонзорству или повезаностиsr
dc.subjectзаштита ознака од разводњавањаsr
dc.subjectправило у случају двоструког идентитетаsr
dc.subjectкоришћење ознаке као украсаsr
dc.subjectинститут „употребе ознаке“.sr
dc.subjecttraditional and modern approach to trademark lawen
dc.subjectpropertization of trademarken
dc.subjectconfusion as to approvalen
dc.subjectsponsorship or affiliationen
dc.subjectanti-dilution protection of trademarksen
dc.subjectdouble identity ruleen
dc.subjectornamental use of trademarksen
dc.subjecttrademark use doctrine.en
dc.titleПраво жига - од заштите информационе функције робне ознаке до заштите робне ознаке као вредности по себиsr
dc.title.alternativeTrademark law - from the protection of the informational function of a trademark to the protection of a trademark as a value in itselfen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-SA
dcterms.abstractПоповић, Душан; Марковић, Слободан; Влашковић, Божин; Боровац, Владимир Б.; Pravo žiga - od zaštite informacione funkcije robne oznake do zaštite robne oznake kao vrednosti po sebi;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/14608/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/14609/IzvestajKomisije17781.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/14609/IzvestajKomisije17781.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/14608/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_9163


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record