Show simple item record

The role of international organizations in the creation and functioning of Bosnia and Hercegovina established by the Dayton peace agreement

dc.contributor.advisorRakić, Branko
dc.contributor.otherKreća, Milenko
dc.contributor.otherMilisavljević, Bojan
dc.creatorAćić, Marko K.
dc.date.accessioned2018-02-26T13:47:51Z
dc.date.available2018-02-26T13:47:51Z
dc.date.available2020-07-03T09:07:23Z
dc.date.issued2017-02-13
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/9159
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5569
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:17038/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=514546353
dc.description.abstractГлавни предмет истраживања у овој докторској дисертацији односи се на улогу коју су међународне организације ( МО) имале како у потписивању Дејтонског мировног споразума (ДМС) којим је створена данашња БиХ, тако и њеном функционисању у оквиру којега су радећи на задацима имплементације само ДМС, учествовали у вршењу специфичног облика међународне управе („протектората“) у БиХ. Предмет који је дефинисан на овај начин може се генерално сврстати у област права међународних организацији који по својој материји спада у ширу област самог међународног јавног права. Ово питање сматрамо актуелним јер је на примјеру саме БиХ дошао до изражаја један од облика вршења међународне управе над територијама а под мандатом МО. Да бисмо дошли до релевантних закључака у овом раду поставили смо једну главни хипотезу као и неколико помоћних из разлога свеобухватности теме што се може утврдити и увидом у сам садржај. Главна хипотеза полази од двије премисе: прве да су МО својим активностима допринијеле потписивању ДМС а друга да су након његовог ступања на снагу оне активно укључене у одређени облик вршења међународне управе („протектората“) у БиХ који има своје аутохтоне елементе. У првом дијелу ове дисертације даје се краћи увод у предмет истраживања и наводе се главни правци кроз које ће аутор разрађивати хипотезу . Поред тога дају се неке од основних одредница везаних за свеукупно дјеловање МО у процесима са почетка 90-их година прошлог вијека, као и њихова трансформација која је резултат глобализације и II пада берлинског зида. Поред наведеног може се уочити и анализа улоге МО у рјешавању досадашњих регионалних и свјетских криза.sr
dc.description.abstractThe main subject of this doctoral dissertation refers to the role that international organizations (IO) had both in signing of the Dayton Peace Agreement (DPA), that created present Bosnia and Herzegovina, and in its functioning in the framework within which they were working on DPA implementation tasks, as well as to its annexes, participating in the execution of a specific form of international administration ("protectorate") in BiH. Subject which is defined in this manner can be generally classified into the field of international organization law which by its subject matter falls within the wider area of public international law. This issue we consider the current because on the example of BiH itself, it came to the fore of international administration forms performing over territories under an IO mandate. This form as it is known was inaugurated after the founding of the League of Nations, and has experienced a number of changes of which the most visible ones are those that can be seen today on the example of Bosnia and Herzegovina, Southern Serbian province of Kosovo and Metohija as well as in the case of East Timor. In order to reach relevant conclusions in this paper we set up one main hypothesis and several ancillaries, for reasons of topic comprehensiveness which can be determined by inspecting the content itself. The main hypothesis is based on two premises: first that the IO by their activities contributed to the signing of the DPA and the other that after its entry into force, they are actively involved in the specific form of international administration execution ("protectorate") in BiH, which has its own indigenous elements.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Правни факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectмеђународне организацијеsr
dc.subjectinternational organizationsen
dc.subjectDayton Peace Agreementen
dc.subjectannexes of the Dayton peace Agreementen
dc.subjectinternational administrationen
dc.subjectimplementation of the agreementen
dc.subjectHigh Representativeen
dc.subjectДејтонски мировни споразумsr
dc.subjectАнексиsr
dc.subjectмеђународна управаsr
dc.subjectимплементација споразумаsr
dc.titleУлога међународних организација у настанку и функционисању Босне и Херцеговине успостављене Дејтонским мировним споразумомsr
dc.title.alternativeThe role of international organizations in the creation and functioning of Bosnia and Hercegovina established by the Dayton peace agreementen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-SA
dcterms.abstractРакић, Бранко; Крећа, Миленко; Милисављевић, Бојан; Aћић, Марко К.; Uloga međunarodnih organizacija u nastanku i funkcionisanju Bosne i Hercegovine uspostavljene Dejtonskim mirovnim sporazumom;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/14581/IzvestajKomisije17766.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/14580/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record