Show simple item record

Verbs of emotion in contemporary serbian language: (a semantic and word-formation approach) ; Эмоциональные глаголы в современном сербском языке: (семантический и словообразовательный подход)

dc.contributor.advisorDragićević, Rajna
dc.contributor.otherRasulić, Katarina
dc.contributor.otherRistić, Stana
dc.contributor.otherŠtrbac, Gordana
dc.creatorMilenković, Ana V.
dc.date.accessioned2018-01-25T13:21:30Z
dc.date.available2018-01-25T13:21:30Z
dc.date.available2020-07-03T10:10:53Z
dc.date.issued2017-10-10
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/9113
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5536
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:16951/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=49626383
dc.description.abstractУ савременом српском језику осећања или емоције могу се означити именицама (љубав), придевима (вољен) и глаголима (волети). Различите врсте речи означавају различите аспекте истог појмовног домена. Предмет нашег истраживања јесу емоционални глаголи − посебан део емоционалне лексике савременог српског језика којим се означавају емоције, емоционални односи и процеси, емоционална експресија и шира емоционална ситуација. Емоционалним глаголима осликава се однос између онога који нешто осећа и онога што дато осећање у њему изазива. Дати однос постаје сложенији ако се у обзир узму и елементи као што су: каузалност, интенција, емоционална експресија, мимика, гестикулација и сл. Сам догађај исказан глаголом могуће је анализирати из различитих перспектива, са фокусом на различите аспекте и елементе глаголске радње. Нашу језичку грађу чини 814 глаголских јединица преузетих из Речника српскохрватског књижевног и народног језика (РСАНУ) и Речника српскохрватског књижевног језика Матице српске (РМС). Основни циљеви нашег истраживања могу се сагледати из два угла − теоријског и практично-лексикографског...sr
dc.description.abstractIn contemporary Serbian language we use three different word classes to express various aspects of the same conceptual domain of human emotions. Nouns are used for naming the type of emotion (ljubav), adjectives describe the characteristics of a person dealing with the emotion (voljen) and verbs define different aspects of the emotional situation as a whole (voleti). The aim of our study is to analyze the meaning of emotion verbs, which are part of the emotion-lexicon of contemporary Serbian language. Emotion verbs denote emotions, emotional processes, emotional behavior and various emotional situations. They define the relationship between the one who feels and the thing which triggers the feelings inside. This relationship can be seen as more complex when we think about elements such as: causation, intentionality, emotional behavior, mimicry, gesticulation etc. This means that the same emotional event can be analyzed by focusing on different aspects and elements of the verbs meaning. In this study we investigated 814 lexical units extracted from the SASA Dictionary (Rečnik srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika) and the Matica srpska six-volume dictionary (Rečnik srpskohrvatskoga književnog jezika). The objectives of our study can be classified as − theoretical and lexicographical...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectемоцијеsr
dc.subjectemotionsen
dc.subjectпримарне емоцијеsr
dc.subjectглаголиsr
dc.subjectемоционални глаголиsr
dc.subjectемоционална семантикаsr
dc.subjectсемантичке улогеsr
dc.subjectузрочно-последичне емоционалне трансформацијеsr
dc.subjectлексикографска дефиницијаsr
dc.subjectprimary emotionsen
dc.subjectverbsen
dc.subjectemotion verbsen
dc.subjectemotional semanticsen
dc.subjectsemantic rolesen
dc.subjectcausative emotional transformationsen
dc.subjectlexicographic definitionen
dc.titleСемантичка и творбена анализа глагола којима се означавају осећања у савременом српском језикуsr
dc.title.alternativeVerbs of emotion in contemporary serbian language: (a semantic and word-formation approach) ; Эмоциональные глаголы в современном сербском языке: (семантический и словообразовательный подход)en
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractДрагићевић, Рајна; Расулић, Катарина; Ристић, Стана; Штрбац, Гордана; Миленковић, Aна В.; Semantička i tvorbena analiza glagola kojima se označavaju osećanja u savremenom srpskom jeziku;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/28974/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/28975/IzvestajKomisije15600.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record