Show simple item record

Savremene tendencije u načinima pranja novca i sprečavanja terorizma u Republici Srbiji

dc.contributor.advisorBjelajac, Željko
dc.contributor.otherBanović, Božidar
dc.contributor.otherDragojlović, Joko
dc.contributor.otherBjelajac, Željko
dc.creatorЗиројевић, Александар
dc.date.accessioned2018-01-12T13:46:19Z
dc.date.available2018-01-12T13:46:19Z
dc.date.available2020-07-03T18:17:39Z
dc.date.issued2017-12-18
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/9105
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija150997146872035.pdf?controlNumber=(BISIS)106037&fileName=150997146872035.pdf&id=10669&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=106037&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije15099714821131.pdf?controlNumber=(BISIS)106037&fileName=15099714821131.pdf&id=10670&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractОрганизовани криминалитет је заступљени у готово свим земљама у свету, и без обзира на то, што је борба против организованог криминалитета међу приоритетним задацима свих савремених држава, он је у сталној експанзији и развоју. Као такав, од великог је утицаја на друштвени и јавни живот у свим сферама. Иако је организовани криминалитет појава која је веома стара, сам теоријски појам организованог криминалитета је новијег карактера. Прање новца је од пресудног значаја за успешно деловање свих облика организованог криминала, а нарочито транснационалног. Прање новца је често пратећа појава организованог криминалитета и повезано је са финансирањем тероризма, те представља криминалну делатност којом организов0ани криминалитет настоји да новац или друге вредности које су стечене извршењем разних кривичних дела легализује стављањем у легалне токове прикривајући на тај начин његово порекло. Може се рећи да се прањем новца повећавају криминалне активности јер новац даје економску моћ криминалцима. Као такво, прање новца чини криминал исплативим зато што омогућава прекршиоцима да пласирају добит из својих криминалних дела, а и даље подстиче њихово криминално понашање. Прање новца подразумева скуп радњи којима се прикрива порекло илегално стеченог новца, а такав новац се приказује као легалан. Како би остварили своје циљеве криминалци приступају реализацији прања новца користећи различите методе које се могу комбиновати у различите шеме, мање или више сложене. Основу већине шема чине три уобичајене фазе познате под називом: полагање (улагање, пласман), покривање (пресвлачење, раслојавање, озакоњење) и интеграција. Учесници прања новца врше реинвестирање средстава тамо где неће бити откривени, а не тамо где очекују већу стопу повраћаја, што свакако доводи и до опадања пословања легалног приватног сектора, због чега није могуће спроводити ефикасну и стабилну економску политику. Прање новца има негативан утицај и на новчану потражњу, на девизни курс и на каматне стопе. Претварање незаконитог новца у привидно законит може имати веома негативне последице и на приходе влада због смањеног прихода од пореза, јер опрани новац представља приход на који се не плаћа порез. Избегавање пореза или његово умањивање јесте веома чест метод прања новца. Неизоставно је нагласити да прање новца може имати и поражавајуће последице на програм реформи и приватизацију. Због присуства нелојалне конкуренције перачи новца могу победити, односно купити државна предузећа. Наведено представља велик проблем код земаља у развоју, које имају за циљ да привуку стране инвеститоре, а чије су економије осетљиве према неформалним и илегалним аранжманима. Утицај криминалних елемената на државни, финансијски и комерцијални систем доводи чак и до опадања репутације државе, што има негативне последице по питању страних инвестиција. Прање новца и финансирање тероризма представљају глобалне проблеме који имају негативне повратне ефекте на економском, политичком, безбедносном и социјалном плану једне земље. Последице прања новца и финансирања тероризма јесу: подривање стабилности, транспарентности и ефикасности финансијског система земље, економски поремећаји, угрожавање програма реформи, смањење инвестиција и губљење угледа државе. Предмет овог истраживања који се односи на савремене тенденције у начинима прања новца и спречавања тероризма у Републици Србији, као и њихова повезаност. Такође, предмет истраживања јесу и предности и специфичности извршене квалитативне трансформације фискалног система Србије са аспекта њене организације, реализовања основне делатности, откривања и сузбијања најтежих кривичних дела и фискалних деликата, развоја и употребе информатичке подршке. Циљ рада у чијем је фокусу анализа појма прања новца, начина на који се овај процес одвија у различитим секторима пословања, односно код различитих обвезника. При томе се нарочити фокус ставља на савремене методе прања новца у банкарском сектору, преко мењачких послова, уз помоћ адвоката и адвокатских ортачких друштава, у сектору рачуноводства, осигурања, некретнина и на тржишту капитала. Такође, циљ истраживања јесте и проучавање повезаности прања новца са финансирањем тероризма.sr
dc.description.abstractOrganizovani kriminalitet je zastupljeni u gotovo svim zemljama u svetu, i bez obzira na to, što je borba protiv organizovanog kriminaliteta među prioritetnim zadacima svih savremenih država, on je u stalnoj ekspanziji i razvoju. Kao takav, od velikog je uticaja na društveni i javni život u svim sferama. Iako je organizovani kriminalitet pojava koja je veoma stara, sam teorijski pojam organizovanog kriminaliteta je novijeg karaktera. Pranje novca je od presudnog značaja za uspešno delovanje svih oblika organizovanog kriminala, a naročito transnacionalnog. Pranje novca je često prateća pojava organizovanog kriminaliteta i povezano je sa finansiranjem terorizma, te predstavlja kriminalnu delatnost kojom organizov0ani kriminalitet nastoji da novac ili druge vrednosti koje su stečene izvršenjem raznih krivičnih dela legalizuje stavljanjem u legalne tokove prikrivajući na taj način njegovo poreklo. Može se reći da se pranjem novca povećavaju kriminalne aktivnosti jer novac daje ekonomsku moć kriminalcima. Kao takvo, pranje novca čini kriminal isplativim zato što omogućava prekršiocima da plasiraju dobit iz svojih kriminalnih dela, a i dalje podstiče njihovo kriminalno ponašanje. Pranje novca podrazumeva skup radnji kojima se prikriva poreklo ilegalno stečenog novca, a takav novac se prikazuje kao legalan. Kako bi ostvarili svoje ciljeve kriminalci pristupaju realizaciji pranja novca koristeći različite metode koje se mogu kombinovati u različite šeme, manje ili više složene. Osnovu većine šema čine tri uobičajene faze poznate pod nazivom: polaganje (ulaganje, plasman), pokrivanje (presvlačenje, raslojavanje, ozakonjenje) i integracija. Učesnici pranja novca vrše reinvestiranje sredstava tamo gde neće biti otkriveni, a ne tamo gde očekuju veću stopu povraćaja, što svakako dovodi i do opadanja poslovanja legalnog privatnog sektora, zbog čega nije moguće sprovoditi efikasnu i stabilnu ekonomsku politiku. Pranje novca ima negativan uticaj i na novčanu potražnju, na devizni kurs i na kamatne stope. Pretvaranje nezakonitog novca u prividno zakonit može imati veoma negativne posledice i na prihode vlada zbog smanjenog prihoda od poreza, jer oprani novac predstavlja prihod na koji se ne plaća porez. Izbegavanje poreza ili njegovo umanjivanje jeste veoma čest metod pranja novca. Neizostavno je naglasiti da pranje novca može imati i poražavajuće posledice na program reformi i privatizaciju. Zbog prisustva nelojalne konkurencije perači novca mogu pobediti, odnosno kupiti državna preduzeća. Navedeno predstavlja velik problem kod zemalja u razvoju, koje imaju za cilj da privuku strane investitore, a čije su ekonomije osetljive prema neformalnim i ilegalnim aranžmanima. Uticaj kriminalnih elemenata na državni, finansijski i komercijalni sistem dovodi čak i do opadanja reputacije države, što ima negativne posledice po pitanju stranih investicija. Pranje novca i finansiranje terorizma predstavljaju globalne probleme koji imaju negativne povratne efekte na ekonomskom, političkom, bezbednosnom i socijalnom planu jedne zemlje. Posledice pranja novca i finansiranja terorizma jesu: podrivanje stabilnosti, transparentnosti i efikasnosti finansijskog sistema zemlje, ekonomski poremećaji, ugrožavanje programa reformi, smanjenje investicija i gubljenje ugleda države. Predmet ovog istraživanja koji se odnosi na savremene tendencije u načinima pranja novca i sprečavanja terorizma u Republici Srbiji, kao i njihova povezanost. Takođe, predmet istraživanja jesu i prednosti i specifičnosti izvršene kvalitativne transformacije fiskalnog sistema Srbije sa aspekta njene organizacije, realizovanja osnovne delatnosti, otkrivanja i suzbijanja najtežih krivičnih dela i fiskalnih delikata, razvoja i upotrebe informatičke podrške. Cilj rada u čijem je fokusu analiza pojma pranja novca, načina na koji se ovaj proces odvija u različitim sektorima poslovanja, odnosno kod različitih obveznika. Pri tome se naročiti fokus stavlja na savremene metode pranja novca u bankarskom sektoru, preko menjačkih poslova, uz pomoć advokata i advokatskih ortačkih društava, u sektoru računovodstva, osiguranja, nekretnina i na tržištu kapitala. Takođe, cilj istraživanja jeste i proučavanje povezanosti pranja novca sa finansiranjem terorizma.sr
dc.description.abstractOrganized crime is present in almost every country in the world, and regardless of the fact that the fight against organized crime is among the priority tasks of all modern states, it is in constant expansion and development. As such, it has a great impact on social and public life in all spheres. Although organized crime is a very old phenomenon. The theoretical notion of organized crime is significantly younger. Money laundering is crucial for the successful operation of all forms of organized crime, and especially transnational. Money laundering is often an accompanying occurrence of organized crime and is related to the financing of terrorism, and it represents a criminal activity by which organized crime seeks to legalize money or other values acquired through the commission of various criminal offenses by placing it in legal flows thereby concealing its origin. It can be said that money laundering increases criminal activity because money gives economic power to criminals. As such, money laundering crime seems worthwhile because it allows offenders to place profits from their criminal acts, and encourage their further criminal behavior. Money laundering involves a set of actions that hide the origin of illegally acquired money, and such money is shown as a legal. In order to achieve their goals criminals approach the realization of money laundering using different methods that can be combined into different schemes, more or less complex. The basis of most schemes consists of three common stages known as: laying (investment, placement), covering (changing, layering, legalization) and integration. Money laundering participants reinvest funds where they will not be disclosed, and not where they expect higher returns, which certainly leads to a decline in the business of the legal private sector, which makes it impossible to implement an efficient and stable economic policy. Money laundering has a negative impact on monetary demand, on the exchange rate and on interest rates. Converting illegal money into seemingly lawful can have very negative consequences on government revenues due to reduced tax revenues, since money laundering is a tax-free income. Avoidance or reduction of taxes is a very common method of money laundering. It is indispensable to point out that money laundering can have devastating consequences for the reform program and privatization. Due to the presence of unfair competition, money launderers can win or buy state-owned companies. This is a major problem for developing countries, which aim to attract foreign investors, whose economies are sensitive to informal and illegal arrangements. The influence of criminal elements on the state, financial and commercial system leads to even a decline in the reputation of the state, which has negative consequences on the issue of foreign investments. Money laundering and terrorist financing are global problems that have negative repercussions on the economic, political, security and social aspects of a country. The consequences of money laundering and terrorist financing are: undermining the stability, transparency and efficiency of the country's financial system, economic disturbances, jeopardizing reform programs, reducing investment and losing the reputation of the country. The subject of this research, which deals with contemporary tendencies in money laundering and prevention of terrorism in the Republic of Serbia, as well as their connection. Also, the subject of the research are the advantages and specificities of the qualitative transformation of the fiscal system of Serbia from the aspect of its organization, realization of the basic activity, detection and suppression of the most serious crimes and fiscal delicts, development and use of IT support. The aim of the paper is to analyze the concept of money laundering, the way this process takes place in different sectors of business, or with different taxpayers. This particularly focuses on the modern methods of money laundering in the banking sector, through exchange operations with the help of attorneys and law partnerships, in the accounting, insurance, real estate and capital market. Also, the goal of the research is the study of the connection between money laundering and financing of terrorism.en
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет Привредна академија у Новом Саду, Правни факултет за привреду и правосуђеsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет Привредна академија у Новом Садуsr
dc.subjectПрање новцаsr
dc.subjectPranje novcasr
dc.subjectMoney launderingen
dc.subjectanti-money laundering techniques of money launderingen
dc.subjectterrorismen
dc.subjectfinancing of terrorism.en
dc.subjectспречавање прања новцаsr
dc.subjectтехнике прања новцаsr
dc.subjectтероризамsr
dc.subjectфинансирање тероризмаsr
dc.subjectsprečavanje pranja novcasr
dc.subjecttehnike pranja novcasr
dc.subjectterorizamsr
dc.subjectfinansiranje terorizmasr
dc.titleСавремене тенденције у начинима прања новца и спречавања тероризма у Републици Србијиsr
dc.title.alternativeSavremene tendencije u načinima pranja novca i sprečavanja terorizma u Republici Srbijisr
dc.title.alternativeContemporary tendencies in money laundering and prevention of terrorism in the Republic of Serbiaen
dc.typedoctoralThesissr
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractБјелајац, Жељко; Бановић, Божидар; Драгојловић, Јоко; Бјелајац, Жељко; Zirojević, Aleksandar; Savremene tendencije u načinima pranja novca i sprečavanja terorizma u Republici Srbiji;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/58792/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/58793/IzvestajKomisije.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record