Show simple item record

Lingvocultural aspects of training Russian language student-philologists in the Libyan audience

dc.contributor.advisorKončarević, Ksenija
dc.contributor.otherGinić, Jelena
dc.contributor.otherTrnavac, Radoslava
dc.creatorAli Lahwel, Ali Emhemed
dc.date.accessioned2017-12-26T15:16:12Z
dc.date.available2017-12-26T15:16:12Z
dc.date.available2020-07-03T12:46:16Z
dc.date.issued2017-11-15
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/9074
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5523
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:16928/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=49650447
dc.description.abstractПредмет овог дисертационог истраживања јесу проблеми лингвокултурологије у настави руског језика за студенте филологије у либијској говорној и социокултурној средини, конкретно, питања критеријума селекције језичког материјала са културно маркираном компонентом, принципи његове презентације и активизације, као и питања дидактичког транспоновања руске националне комуникационе културе у либијској (и шире – арабофоној) средини. У области наставе руског језика за странце, у нашем случају носиоце арапског језика, разрада проблема узајамних односа језика и културе и данас је, као и раније, актуелна. Из ове перспективе, неисцрпан је етнокултурни потенцијал руске фразеологије, чија национално- културна обојеност знатно шири хоризонт представа о животу, свакодневици, историји, култури руског народа. Повезаност историје, културе, погледа на свет Руса са њиховим националним језиком посебно се изражајно манифестује у лексичко-фразеолошком систему, који акумулира социјално-историјске информације, интелектуалне, емоционално- экспрессивне, аксиолошке вредности, чињенице општечовечанског и конкретно-националног карактера...sr
dc.description.abstractПредмет предлагаемого диссертационного исследования – это проблемы лингво- культурологии в обучении русскому языку студентов-филологов в ливийской речевой и социокультурной среде, точнее, вопросы критерев отбора языкового материала с культурно маркированным компонентом, принципы его презентации и активизации, а также вопросы дидактичкой подачи русской национальной коммуникативной культуры в ливийской (и шире – арабоязычной) среде. В области обучения русскому языку иностранцев, в нашем случае арабов, разработка проблемы взаимоотношения языка и культуры на сегодняшний день остается по-прежнему актуальной. С этой точки зрения неисчерпаем этнокультурный потенциал русской фразеологии, образное национальное богатство которой заметно расширяет представление о жизни, быте, истории, культуре русского человека. Связь истории, культуры, мировосприятия русских с национальным языком особенно ярко проявляется в лексико-фразеологической системе, аккумулирующей социально-историческую информацию, интеллектуальную, эмоционально-экспрессивную, оценочную, сведения общегуманитарного и конкретно- национального характера...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectРуски језик као страниsr
dc.subjectРусский язык как иностранныйen
dc.subjectметодика обучения русскому языку в арабской аудиторииen
dc.subjectрусско-арабский билингвизмen
dc.subjectобучение студентов-филологовen
dc.subjectпрезентация культурно маркированных единиц русского языка в обучении арабоговорящихen
dc.subjectпрезентация нормen
dc.subjectтрадиций и средств русской коммуникативной культуры в арабоязычной аудиторииen
dc.subjectдиалог исламской и православной культур в процессе обучения русскому языку арабоговорящихen
dc.subjectметодика наставе руског језика и арапској срединиsr
dc.subjectруско-арапски билингвизамsr
dc.subjectнастава за студенте филологијеsr
dc.subjectпрезентација културно маркираних јединица руског језика у настави за носиоце арапског језикаsr
dc.subjectпрезентација нормиsr
dc.subjectтрадиција и средстава руске комуникационе културе у арабофоној срединиsr
dc.subjectдијалог исламске и православне културе у процесу усвајања руског језика у арабофоној срединиsr
dc.titleЛингвокультурологические аспекты обучения русскому языку студентов-филологов в ливийской аудитории = Lingvokulturološki aspekti nastave ruskog jezika za studente filologije u libijskoj govornoj i sociokulturnoj sredinisr
dc.title.alternativeLingvocultural aspects of training Russian language student-philologists in the Libyan audienceen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractКончаревић, Ксенија; Гинић, Јелена; Трнавац, Радослава; Aли Лахwел, Aли Емхемед; Lingvokulьturologičeskie aspektы obučeniя russkomu яzыku studentov-filologov v liviйskoй auditorii = Lingvokulturološki aspekti nastave ruskog jezika za studente filologije u libijskoj govornoj i sociokulturnoj sredini;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/32425/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/32426/IzvestajKomisije15481.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record