Show simple item record

Bibliography of Works on Dositej Obradovic ; Библиография публикаций о Досифее Обрадовиче

dc.contributor.advisorVraneš, Aleksandra
dc.creatorŽivanović, Vladimir B.
dc.date.accessioned2017-12-20T13:08:22Z
dc.date.available2017-12-20T13:08:22Z
dc.date.available2020-07-03T10:10:40Z
dc.date.issued2017-09-30
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5500
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/9036
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:16893/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=49640975
dc.description.abstractДоситеј Обрадовић, као представник своје епохе, централна је личност српског XVIII века. Својом појавом и делом, те просветитељским деловањем, оставио је дубок траг у српској култури. Будући да Доситејеве делатности и време у којем је живео и радио надилазе строге жанровске дефиниције, рецепција његовог рада разграната је и тематски разноврсна. Поред епохе просветитељства, Доситејев живот и дело релевантни су и за историјски период националне консолидације и оснивања првих српских институција. Његово дело уткано је у историју настанка многих научних дисциплина. Библиографија радова о Доситеју Обрадовићу пружа увид у тематски и формално разгранату литературу о Доситеју Обрадовићу. Хронолошка класификација омогућава прегледан увид у динамику објављивања, као и у развој тема везаних за Доситеја. Тиме се уједно сагледава и дијахронијска перспектива тема, преокупација одређених епоха, као и херменеутички значај који је придаван истраживаном објекту. Синхронијска раван на једном месту окупља ставове научне и шире јавности изражаване кроз радове о Доситеју и на тај начин отвара широко поље за будућа истраживања. Библиографија радова о Доситеју такође пружа увид у однос просветитељске епохе и њених топоса према каснијем етапама културног развоја те формирању нових културних парадигми. Библиографија је допуњена формалним и предметним регистрима, као и списком приказа. Формални су представљени регистром аутора, регистром иницијала и псеудонима, као и регистром периодичних публикација. Списком приказа окупили смо на једном месту све приказе радова о Доситеју у њиховом пуном називу.sr
dc.description.abstractAs an exponent of his epoch, Dositej Obradovic represents a central figure in the 18th and 19th century Serbian culture. His personality and works based on the ideas of the Enlightenment left a lasting mark on Serbian culture. The period and scope of Dositej’s life and activities surpass narrow stylistic definitions. The reception of his work is ever-expanding and thematically diverse. Beyond the Enlightenment, Dostej’s undertaking is crucial to the historical period of national consolidation and the foundation of the first formal Serbian institutions. His work is woven into the establishment of a number of scholarly disciplines. The Bibliography of Works on Dositej Obradovic delves into the formally and thematically divergent literature on Dositej Obradovic. Its chronological classification allows one to gain insight into the historical dynamism of the publication and development of themes related to Dositej. This allows for a comprehensive diachronic perspective of themes, the preoccupation of specific epochs, as well as a hermeneutic value attributed to the object of research. The synchronic plane cumulatively displays the attitude of the scholarly and general public expressed through their works and opens a wide field for future research. The Bibliography of Works on Dositej Obradovic provides an insight into the topos of the Enlightenment and its relationship to the later stages of cultural development and to the creation of new cultural paradigms. The bibliography has formal and subject headings, as well as an index of published reviews. The formal index is represented with an authors’ register, a register of initials and pseudonyms, as well as an index of periodicals. Within the index of reviews we gathered all the articles on Dositej Obradovic with their full titles listed.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectДоситеј Обрадовићsr
dc.subjectDositej Obradovicen
dc.subjectперсонална библиографијаsr
dc.subjectаналитичка библиографијаsr
dc.subjectpersonal bibliographyen
dc.subjectanalytical bibliographyen
dc.titleБиблиографија радова о Доситеју Обрадовићуsr
dc.title.alternativeBibliography of Works on Dositej Obradovic ; Библиография публикаций о Досифее Обрадовичеen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractВранеш, Aлександра; Живановић, Владимир Б.; Bibliografija radova o Dositeju Obradoviću;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/28911/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/28912/IzvestajKomisije15411.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record