Show simple item record

Стереотип иностранца в языковой картине действительности русских и сербов ; The stereotype of the foreigner in the linguistic world picture of the Russians and the Serbs

dc.contributor.advisorPopović, Ljudmila
dc.contributor.otherPiper, Predrag
dc.contributor.otherSikimić, Biljana
dc.creatorAvagjan, Karina K.
dc.date.accessioned2017-12-20T13:08:20Z
dc.date.available2017-12-20T13:08:20Z
dc.date.available2020-07-03T10:10:31Z
dc.date.issued2017-09-29
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/9030
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5491
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:16882/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=49626127
dc.description.abstractПредмет овог дисертационог истраживања јесте контрастивна анализа концепта´странац´ у руској и српској језичкој слици стварности, која је извршена на материјалу фразеологизама, етничких вицева, као и резултата циљног асоцијативног експеримента. Приликом контрастивне анализе обимне грађе од 394 фразеолошке и паремијске јединице, од којих је 225 било на руском и 169 на српском језику, 4.500 етничких вицева (2.500 на руском језику и 2.000 на српском), као и 1.000 асоцијативних упитника (по 500 за сваки језик), установљено је да се концептуализација појма странац, који је у ексцерпираном корпусу представљен етнонимом или етнофолизмом, ослања на сличне механизме у сваком од језика. Забележене разлике нису квалитативне природе, већ се првенствено односе на заступљеност стереотипа припадника тог или другог народа. У раду смо се руководили когнитивно-лингвистичким постулатима у оквиру теорија категоризације и концептуализације, а посебна пажња посвећена је теоријама прототипа, стереотипа и семантичких фрејмова, као и концептуалној метафори...sr
dc.description.abstractThe subject of this dissertation is a contrastive analysis of the ‘foreigner’ concept in the Russian and Serbian linguistic world pictures, which was carried out on the material of phraseologisms, ethnic jokes, as well as on the results of the target associative experiment. In the contrastive analysis of the ample material of 394 phraseological and paroemial items, 225 in Russian and 169 in Serbian, 4,500 ethnic jokes (2,500 in Russian and 2,000 in Serbian), and 1,000 associative questionnaires (500 for each language), it was ascertained that the conceptualisation of the ‘foreigner’ concept, which in the excerpted corpus was represented with an ethnonym or ethnophaulism, relies on similar mechanisms in each language. The registered differences are not of qualitative nature, as they primarily refer to the incidence of stereotypes about members of that specific or any other people. The research followed cognitive linguistic postulates within categorisation and conceptualisation theories, and special emphasis was laid on prototype, stereotype and frame semantics theories, as well as on conceptual metaphor...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectетнички стереотипsr
dc.subjectethnic stereotypeen
dc.subjectкогнитивна лингвистикаsr
dc.subjectконтрастивна анализаsr
dc.subjectкатегоризацијаsr
dc.subjectконцептуализацијаsr
dc.subjectконцептsr
dc.subjectфрејмsr
dc.subjectслотsr
dc.subjectфразеолошка јединицаsr
dc.subjectетнички вицsr
dc.subjectасоцијативни експериментsr
dc.subjectcognitive linguisticsen
dc.subjectcontrastive analysisen
dc.subjectcategorisationen
dc.subjectconceptualisationen
dc.subjectconcepten
dc.subjectframeen
dc.subjectsloten
dc.subjectphraseological itemen
dc.subjectethnic jokeen
dc.subjectassociative experimenten
dc.titleСтереотип странца у језичкој слици стварности Руса и Србаsr
dc.title.alternativeСтереотип иностранца в языковой картине действительности русских и сербов ; The stereotype of the foreigner in the linguistic world picture of the Russians and the Serbssr
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractПоповић, Људмила; Пипер, Предраг; Сикимић, Биљана; Aвагјан, Карина К.; Stereotip stranca u jezičkoj slici stvarnosti Rusa i Srba;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/28869/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/28870/IzvestajKomisije15405.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/28869/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/28870/IzvestajKomisije15405.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_9030


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record