Show simple item record

Correlation between depression and anxiety with coronary ischemia estimated by the fractional flow reserve

dc.contributor.advisorJagić, Nikola
dc.contributor.otherMiloradović, Vladimir
dc.contributor.otherBeleslin, Branko
dc.contributor.otherTomašević, Miloje
dc.contributor.otherIgnjatović Ristić, Dragana
dc.creatorSrećković, Miodrag
dc.date.accessioned2017-12-19T10:27:43Z
dc.date.available2017-12-19T10:27:43Z
dc.date.available2020-07-03T15:15:29Z
dc.date.issued2017-10-12
dc.identifier.urihttp://eteze.kg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5485
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/9011
dc.identifier.urihttps://fedorakg.kg.ac.rs/fedora/get/o:875/bdef:Content/download
dc.description.abstractCilj ove doktorske disertacije je bio da se ispita povezanost psiholoških karakteristika pacijenata, simptoma depresije, anskioznosti i stresa, kao i tipa temperamenta pacijenta sa koronarnom ishemijom koja je procenjena FFR dijagnostikom. U periodu od decembra 2014. godine do januara 2016. godine u studiju je uključeno 147 pacijenata, kojima je nakon urađene koronarografije i uočenih intermedijarnih lezija na koronarnim arterijama, bila neophodna dodatna FFR dijagnostika. Procenat stenoze na koronarnim arterijama je procenjen uz pomoć dijagnostičkog softvera Quantitative Coronary Angiography (QCA). Intermedijarnim lezijama su smatrane lezije od 50-80% stenoze procenjene pomoću QCA. Pacijenti su po urađenoj koronarografiji potpisivali pristanak za učešće u istraživanju, nakon toga zamoljeni su da odgovore na upitnike samoprocene psiholoških karakteristika DASS 21 i TEMPS A. Pacijentima je urađena planirana FFR dijagnostika, a prema vrednosti FFR-a, svrstani su u u grupi pacijenata sa ishemijskim lezijama, definisanim kao FFR ≤ 0,80 u odnosu na grupu pacijenata bez ishemijskih lezija, FFR> 0,80. Rezultati istraživanja su prikazani kroz 56 tabela i 44 grafikona. 74,1% ispitanika je bilo muškog pola, 99.3% ispitanika boluje od hipertenzije. U braku je 81% ispitanika. Ispitanici koji nisu radno aktivni činili su 65,3% studijske populacije. Od ukupnog uzorka, 63 pacijenta (42,8%) je imalo FFR vrednost ≤ 0,80 i oni predstavljaju ishemijske grupu, 84 pacijenta (57.1%) imalo je FFR vrednost > 0,80 i oni predstavljaju neishemijsku grupu. Procentualno najviše ishemijskih lezija je lokalizovano na prednjoj descedentnoj arteriji (48.3%). Utvrđeno je da postoji statistički značajna razlika u stepenu depresivnosti i anksioznosti u grupi ispitanika sa koronarnom ishemijskom lezijom, procenjenom uz pomoć FFR-a (FFR ≤ 0,80) u odnosu na grupu ispitanika kod kojih koronarne lezije nemaju ishemijski potencijal (FFR> 0,80). Postoji statistički značajna razlika u stepenu stresa u grupi ispitanika sa koronarnom ishemijskom lezijom, procenjenom uz pomoć FFR-a (FFR ≤ 0,80), u odnosu na grupu ispitanika kod kojih koronarne lezije nemaju ishemijski potencijal (FFR> 0,80).sr
dc.description.abstractThe aim of this study was to examine the correlation of psychological characteristics of patients, the symptoms of depression, anxiety and stress, and the type of temperament of a patients with coronary ischemia evaluated by FFR measurement. In the period from December 2014 to January 2016, the study involved 147 patients who needed additional FFR diagnostics after coronarography, when intermediate lesions were observed on coronary arteries. The percentage of coronary arteries stenosis was estimated using the Quantitative Coronary Angiography (QCA) diagnostic software. Intermediate lesions were considered as lesions of 50-80% of stenosis assessed by QCA. Patients signed a informed consent for participation in the research, after which they were asked to respond to self-assessment questionnaries of psychological characteristics, DASS 21 and TEMPS A. After FFR measurement was performed, according to FFR values patients were classified in a group with ischemic lesions, defined as FFR ≤ 0.80 or in a group of patients without ischemic lesions, in whom FFR > 0.80. The research results are presented in 56 tables and 44 graphs. Study sample consists of 147 patients. 74.1% were male, 99.3% suffer from hypertension, 81% are married, while 65.3% of the study population were retired. 63 patients (42.8%) had a FFR value of ≤ 0.80 and they represent an ischemic group, 84 patients (57.1%) had a FFR value of> 0.80 and they represent a non-ischemic group. Most of ischemic lesions were localized on left anterior descedent artery (LAD) (48.3%).en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наукаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Крагујевцуsr
dc.subjectkoronarna ishemijasr
dc.subjectcoronary ischaemiaen
dc.subjectfractional flow reserveen
dc.subjectdepressionen
dc.subjectanxietyen
dc.subjectstressen
dc.subjecttemperamenten
dc.subjectfrakciona rezerva protokasr
dc.subjectdepresijasr
dc.subjectanskioznostsr
dc.subjectstressr
dc.subjecttemperamentsr
dc.titlePovezanost depresije i anksioznosti sa koronarnom ishemijom procenjenom frakcionom rezervom protokasr
dc.title.alternativeCorrelation between depression and anxiety with coronary ischemia estimated by the fractional flow reserveen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractЈагић, Никола; Милорадовић, Владимир; Белеслин, Бранко; Томашевић, Милоје; Игњатовић Ристић, Драгана; Срећковић, Миодраг; Повезаност депресије и анксиозности са коронарном исхемијом процењеном фракционом резервом протока; Повезаност депресије и анксиозности са коронарном исхемијом процењеном фракционом резервом протока;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/48651/Izvestaj Miodrag Sreckovic Medicina.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/48650/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record