Show simple item record

Simplicity, naturalness, freedom and inexpressibility: Daoism in the work of Ursula k. Le Guin ; Лёгкость, естественность, свобода и невыразимость: даосизм в творчестве Урсулы Ле Гуин

dc.contributor.advisorPetrović, Novica
dc.creatorPanajotović, Artea D.
dc.date.accessioned2017-12-14T14:42:11Z
dc.date.available2017-12-14T14:42:11Z
dc.date.available2020-07-03T10:10:00Z
dc.date.issued2017-09-30
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5459
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/8970
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:16842/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=49640463
dc.description.abstractПредмет ове дисертације је веза стваралаштва Урсуле Ле Гвин сa даоистичким поимањем света и са старокинеском филозофијом уопште. Подробном анализом садржаја и структуре одабраних романа и приповедака осветљавају се начини на које ова списатељица интегрише основне постулате даоизма у своје стваралаштво. Рад се првенствено заснива на анализи романа из Хаинског циклуса који имплицитно или експлицитно тематизују виталне даоистичке принципе једноставности, природности, слободе и неизрецивости: Лева рука таме, Човек празних шака и Причање, као и одабраних приповедака из збирки Дванаест четврти ветра и Четири пута до опроштаја. Како се усмерење целокупне кинеске филозофије креће у два међусобно повезана правца ‒ самоусавршавање појединца и достизање идеалног друштвеног уређења ‒ свако поглавље овог рада предмет свог разматрања сагледава двојако: из угла друштва и из угла појединца. Примарни циљ дисертације јесте да упоредном анализом дела Урсуле Ле Гвин и одабраних текстова даоистичке филозофије јасно прикаже везу између основних принципа даоизма и њеног стваралаштва, и тиме потврди основну хипотезу од које је ово истраживање и кренуло ‒ да је стваралаштво Урсуле Ле Гвин дубоко укорењено у начелима даоистичке традиције старе Кине...sr
dc.description.abstractThe subject of this dissertation is the connection of the literary work of Ursula K. Le Guin with the Daoist worldview and ancient Chinese philosophy in general. Through a thorough analysis of the contents and structure of selected novels and short stories, the ways in which the writer incorporates the basic assumptions of Daoism into her work are elucidated. The thesis is primarily based on the analysis of the Hainish novels which implicitly or explicitly thematize the vital Daoist principles of simplicity, naturalness, freedom and inexpressibility: The Dispossessed, The Left Hand of Darkness and The Telling, along with selected short stories from the collections The Wind’s Twelve Quarters and Four Ways to Forgiveness, but also refers to other Le Guin’s works to the extent to which they are relevant for the subject of the study. As Chinese philosophy as a whole focuses on two mutually connected directions ‒ self-improvement of the individual and achievement of the ideal social system ‒ each chapter of the dissertation looks into its subject from two points of view: that of society and that of the individual. The primary aim of this thesis is to conduct a comparative analysis of Le Guin’s works and selected texts of Daoist philosophy in order to clearly present the connection between the basic principles of Daoism and her work, and thus confirm the principal hypothesis that was the starting point of this research ‒ that the literary work of Ursula K. Le Guin is deeply rooted in the tenets of the Daoist tradition of ancient China...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectУрсула Ле Гвинsr
dc.subjectUrsula Le Guinen
dc.subjectкинеска филозофијаsr
dc.subjectнаучна фантастикаsr
dc.subjectпојединацsr
dc.subjectдруштвоsr
dc.subjectдаоsr
dc.subjectдеsr
dc.subjectделање из празногsr
dc.subjectанархизамsr
dc.subjectутопијаsr
dc.subjectдуалностsr
dc.subjectChinese philosophyen
dc.subjectscience fictionen
dc.subjectindividualen
dc.subjectsocietyen
dc.subjectdaoen
dc.subjectdeen
dc.subjectwu weien
dc.subjectanarchismen
dc.subjectutopiaen
dc.subjectdualityen
dc.titleЈедноставност, природност, слобода и неизрецивост: даоизам у делу Урсуле Ле Гвинsr
dc.title.alternativeSimplicity, naturalness, freedom and inexpressibility: Daoism in the work of Ursula k. Le Guin ; Лёгкость, естественность, свобода и невыразимость: даосизм в творчестве Урсулы Ле Гуинen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractПетровић, Новица; Панајотовић, Aртеа Д.; Jednostavnost, prirodnost, sloboda i neizrecivost: daoizam u delu Ursule Le Gvin;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/28743/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/28744/IzvestajKomisije15344.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record