Show simple item record

Lower-rank thematic units in the Byzantium:(9-11th century)

dc.contributor.advisorMaksimović, Ljubomir
dc.contributor.otherNikolić, Maja
dc.contributor.otherKrsmanović, Bojana
dc.contributor.otherIvanišević, Vujadin
dc.creatorCvetković, Miloš Ž.
dc.date.accessioned2017-12-12T15:45:34Z
dc.date.available2017-12-12T15:45:34Z
dc.date.available2020-07-03T09:54:10Z
dc.date.issued2017-06-26
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/8952
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5426
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:16803/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=528682903
dc.description.abstractОсновни циљ истраживања чији резултат представља текст дисертације, било је реконструисање начела по којима су функционисале ниже војно-управне структуре у византијској тематској организацији. Проучавање тематског уређења је у великој мери ограничено због оскудности изворне грађе којом византолози данас располажу, због чега је истраживачки процес био базиран на прикупљању ситних, углавном узгредних изворних обавештења. Детаљно тумачење података, употреба аналогије кад год је то могуће, истакнути су, притом, као основна методолошка начела у истраживању. Употребљена изворна грађа је, ипак, и поред свих ограничења која постоје због њене оскудности и нејасноћа, као и због тога што се везује за одређени простор или тренутак, била довољна за уочавање извесних општих обележја у развоју нижих војно-управних форми. У писању дисертације коришћени су резултати које је наука до данас дала у проучавању нижих структура, и тематског уређења у целини, при чему треба издвојити студију Јадрана Ферлуге о нижим војно-административним јединицама. Ферлуга је био први историчар који је на свеобухватан начин истражио ниже војно-управне округе у тематском систему. У годинама које су уследиле, поједини истраживачи су наново обрађивали неке типове нижих јединица. Реч је, међутим, о истраживањима која су углавном проистицала из уже проблемске и територијалне перспективе. Појединачно су проучавани типови одређених нижих јединица али се питањима карактера нижих тематских округа није приступало као свеобухватној целини. Такође, новија истраживања у вези са нижим тематским структурама најчешће су се тицала појединих делова, али не и читаве територије Ромејског царства. Развој византологије у претходним деценијама омогућио је, међутим, да се проблему нижих јединица изнова приступи на целовит начин. Објављивање изворне грађе током последњих деценија, на првом месту сигилографског материјала – чиновничких печата – представљало је значајан подстицај истраживању које је резултирало израдом тезе...sr
dc.description.abstractThe main goal of the research that has yielded the results presented in this dissertation was to reconstruct the principles of functioning of the lower-rank military and administrative structure in the Byzantine thematic system. Any attempt at studying the thematic system is severely limited by the scarcity of the sources available to Byzantine scholars today. Consequently the research process was based on collecting minor and largely incidental pieces of information contained in the sources. The basic methodological principles of the research included detailed analysis of this data and the use of analogy wherever possible. The used source material has – notwithstanding the limitations imposed by its scarcity and ambiguity and the fact that it usually refers to a specific place and time – yielded enough information to allow us to discern some general features in the evolution of military and administrative units of an inferior rank. The dissertation makes use of the results already provided by studies of lower-rank structures and the thematic system as a whole, particularly Jadran Ferluga’s study of military and administrative units of an inferior rank. Ferluga was the first historian to comprehensively examine lower-rank military and administrative districts in the thematic system. In the following years, some researchers did re-examine some types of lower-rank units; these studies, however, were mostly based on a narrower perspective in terms of the problem and the territory concerned. Some types of lower-rank units were indeed examined, but the question of the nature of lowerrank thematic districts has never been studied from a general and all-encompassing perspective. In addition, recent research of thematic structures of an inferior rank has usually focused only on certain parts of the Byzantine Empire and not its entire territory. The development of Byzantine studies in previous decades has allowed us to adopt a comprehensive approach to the problem of lower-rank units. The research which has ultimately resulted in this dissertation has greatly benefited from the source material published in recent decades, most importantly sigillographical evidence (officials’ seals)...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филозофски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectНиже јединицеsr
dc.subjectLower-rank unitsen
dc.subjectтематско уређењеsr
dc.subjectВизантијаsr
dc.subjectтурмаsr
dc.subjectтурмархsr
dc.subjectклисураsr
dc.subjectклисурархsr
dc.subjectдрунгаријеsr
dc.subjectархонтијаsr
dc.subjectархонтsr
dc.subjectдукатsr
dc.subjectдукаsr
dc.subjectкатепанsr
dc.subjectThematic Systemen
dc.subjectByzantiumen
dc.subjecttourmaen
dc.subjecttourmarchēsen
dc.subjectkleisouraen
dc.subjectkleisourarchēsen
dc.subjectdroungariosen
dc.subjectarchontiaen
dc.subjectarchōnen
dc.subjectdoukatonen
dc.subjectdouxen
dc.subjectkatepanōen
dc.titleНиже јединице тематског уређења у Византији:(9-11. век)sr
dc.title.alternativeLower-rank thematic units in the Byzantium:(9-11th century)en
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractМаксимовић, Љубомир; Николић, Маја; Крсмановић, Бојана; Иванишевић, Вујадин; Цветковић, Милош Ж.; Niže jedinice tematskog uređenja u Vizantiji:(9-11. vek);
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/25521/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/25522/IzvestajKomisije15289.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record