Show simple item record

Morphological changes in the limbic structures of the rat brain conditioned by maternal deprivation.

dc.contributor.advisorAksić, Milan
dc.contributor.otherFilipović, Branislav
dc.contributor.otherMarković, Branka
dc.contributor.otherJovanović, Ivan
dc.creatorAleksić, Dubravka Z.
dc.date.accessioned2017-11-17T15:27:06Z
dc.date.available2017-11-17T15:27:06Z
dc.date.available2020-07-03T08:49:30Z
dc.date.issued2017-09-29
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5361
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/8887
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:16673/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=49507599
dc.description.abstractМатернална депривација (МД) као анимални модел стреса подразумева рано одвајање младунаца (најчешће 9. постнаталног дана) од мајке на период од свега 24 часа. Рани стрес, каква је матернална депривација, омета развој мозга и води модификацији како понашања тако и бројних неуробиохемијских и морфолошких параметара. МД, као облик стреса, појачава неуроендокрину функцију и тако утиче на понашање и емоције. Животињски модели дали су нам бројне доказе који подржавају узрочно-последичну везу између раног животног стреса и психопатологије схизофреније. Неуроразвојна теорија схизофреније наглашава да је рано оштећење неурона узрок абнормалног неуромоторног и психолошког развоја. Лимбички систем сматра се могућим фокусом патолошких промена у схизофренији. Циљ овог истраживања је био да се испитају морфолошке промене настале у лимбичким структурама мозга пацова након матерналне депривације. Материјал и методе: У експерименту су коришћени пацови оба пола соја Wistar. Мужјак и четири женке Wistar пацова старе три месеца су чувани заједно у стандардном кавезу. Трудне женке Wistar пацова су појединачно чуване у кавезима са 12-часовним циклусом светло-мрак. Храна и вода су били доступни ad libitum. Дан порођаја је означен као нулти постнатални дан (ПНД 0). Деветог постнаталног дана (ПНД 9) легла су подвргнута матерналној депривацији, при чему су младунци мушког пола били уклоњени из кавеза на 24 часа. Младунцима је измерена телесна тежина након чега су остављени у кавезима на собној температури 24 часа без мајке. Десетог постнаталног дана (ПНД 10) младунцима је опет мерена телесна тежина након чега су враћени у кавез са мајком (експериментална група). У контролној групи младунци су са својом мајком све време уз мерење телесне тежине деветог и десетог постнаталног дана (ПНД 9 и ПНД 10). ПНД 21 је извршена класификација према полу. За морфометријске студије коришћени су само мужјаци, како би се избегао сексуални диморфизам. Животиње су жртвоване шездесетог постнаталног дана (ПНД 60). Морфометријским методама извршено је мерење волумена лимбичких структура мозга пацова, одређена је густина и величина тела неурона, густина и величина тела појединих подкласа инхибиторних интернеурона, као густина тирозинхидроксилазних и ацетилхолинских влакана и број и величина холинергичких неурона у лимбичким структурама мозга пацова...sr
dc.description.abstractMaternal deprivation (MD) as an animal model of stress involves early separation cubs (by deafult, postnatal days 9) from the mother for a period of only 24 hours. Early stress, such as maternal deprivation, is believed that it interferes with brain development and leads to the behavior modification and changes in the numerous of neurobiochemical and morphological parameters. MD, as a form of early stress, enhances neuroendocrine function and thus influences the behavior and emotions. Animal models have given us ample evidence to support a causal relationship between early life stress and psychopathology concept of schizophrenia. Neurodevelopmental theory of schizophrenia emphasizes the early neuronal damage as the cause of abnormal neuromotor and psychological dysfunction. The limbic system has been suggested to be a possible substrate for diffuse pathological changes in schizophrenia. The aim of this study was to investigate the essence of structural changes that occurred in limbic brain of rats as the aftermath of maternal deprivation. Material and Methods: In this experiment Wistar rats of both sexes were used. Male and four female Wistar rats, three months old, were kept together in a standard cage. Pregnant female Wistar rats were housed individually in cages with 12-hour light-dark cycle. Food and water were available ad libitum. Day of delivery was noted as prime postnatal day (PND 0). On the ninth postnatal days (PND 9) animals were exposed to maternal deprivation, when the male pups were removed from the cages for 24 hours. Pups were measured the body weight and then they were placed in cages at room temperature for 24 hours without their mother. Tenth postnatal days (PND 10) the body weight was measured again, after which pups were returned to the cage with the mother (experimental group). In the control group pups were with their mother all the time with the measurement of body weight ninth and tenth postnatal day (PND 9 and PND10). On PND 21 pups were classified by the sex. For morphometric studies were used only males, in order to avoid sexual dimorphism. Animals were sacrificed sixtied postnatal days (PND 60). Used morphometrical method for measurement of the volume of limbic structures of rat brain, are applied in order to evaluated the density and the size of the bodies the of neurons, the density and size of bodies of certain subclasses of inhibitory interneurons, as well as density of acetylcholine and tyrosine hydroxylase fibers and the number and size of cholinergic neurons in the limbic structures of the brain of rats...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Медицински факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectМатернална депривација (МД)sr
dc.subjectMaternal deprivation (MD)en
dc.subjectсхизофренијаsr
dc.subjectлимбички систем амигдалоидни комплексsr
dc.subjectnucleus accumbenssr
dc.subjectпацовиsr
dc.subjectschizophreniaen
dc.subjectlimbic systemen
dc.subjectamygdaloid complexen
dc.subjectnucleus accumbensen
dc.subjectthe ratsen
dc.titleМорфолошке промене у лимбичким структурама мозга пацова условљене матерналном депривацијомsr
dc.title.alternativeMorphological changes in the limbic structures of the rat brain conditioned by maternal deprivation.en
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractAксић, Милан; Филиповић, Бранислав; Марковић, Бранка; Јовановић, Иван; Aлексић, Дубравка З.; Morfološke promene u limbičkim strukturama mozga pacova uslovljene maternalnom deprivacijom;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/9506/IzvestajKomisije15104.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/9505/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_8887


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as openAccess