Show simple item record

Recovery potential of aquatic macrophyte species Lemna minor Linnaeus (Lemnaceae, 1753) and Myriophyllum aquaticum (Vellosco) Verdcourt (Haloragaceae, c. 1880), from toxic stress after exposure to individual herbicides and their mixtures

dc.contributor.advisorTeodorović, Ivana
dc.contributor.otherBorišev, Milan
dc.contributor.otherTeodorović, Ivana
dc.contributor.otherTubić, Aleksandra
dc.contributor.otherŠunjka, Dragana
dc.creatorKnežević, Varja
dc.date.accessioned2017-11-06T10:47:42Z
dc.date.available2017-11-06T10:47:42Z
dc.date.available2020-07-03T13:38:52Z
dc.date.issued2017-09-29
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/8835
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija149622968996618.pdf?controlNumber=(BISIS)104772&fileName=149622968996618.pdf&id=9985&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=104772&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije149622971693259.pdf?controlNumber=(BISIS)104772&fileName=149622971693259.pdf&id=9987&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractAkvatični ekosistemi su izloženi simultanom delovanju velikog broja potencijalno toksičnih supstanci u vremenski i prostorno promenljivim uslovima u životnoj sredini. U ovoj disertaciji je poređen  efekat pojedinačnih herbicida  –  atrazina, izoproturona i trifluralina  –  sa efektima njihovih smeša u testu sa  Lemna minor. Odabrane su smeše sa sličnim (dvo-komponentna smeša atrazina/izoproturona) i različitim (dvo-komponentna smeša atrazina/trifluralina i izoproturona/trifluralina, kao i tro-komponenta smeša)  mehanizmom toksičnog dejstva. Kako se sve češće ističe neophodnost sagledavanja ne samo  potencijalnih  razlika  u  toksikološkoj  osetljivosti jedinki/populacija, već i  razlika  u  efikasnosti  njihovog oporavka, u ovoj disertaciji, je određen  potencijal oporavka  vrste  L. minor  nakon izloženosti navedenim pojedinačnim herbicidima/smešama. Ispitano je da li prirodna  organska  materija (POM),  koja  je  u testovima na akvatičnim makrofitama  simulirana  preko huminskih materija (HM) u realnim koncentracijama u površinskim vodama, modulira toksičnost atrazina i 2,4 D, i njihove dvo-komponentne smeše,  u  testu sa  L. minor, odnosno izoproturona, dikambe i njihove dvo-komponentne smeše, u testu sa  Myriophyllum aquaticum.  Utvrđen je stepen  odstupanja između empirijske  toksičnosti svih navedenih smeša herbicida, sa teorijski očekivanim vrednostima na osnovu modela adicije koncentracija (CA), u testovima na obe vrste akvatičnih makrofita.  Ispitano je da li se postojeći CA model može koristiti i za procenu toksičnog dejstva smeša uzimajući u obzir integralno i podatke o oporavku eksponiranih  vrsta akvatičnih makrofita.  Rezultati u ovoj disertaciju su pokazali da  modifikacijom laboratorijskog protokola gde se oporavak akvatičnih makrofita pratio tokom dodatnih pet/sedam dana testa nakon sedmodnevne ekspozicije se mogu dobiti ekološki relevantni podaci o odloženom toksičnom dejstvu pojedinačnih supstanci/smeša.  U testu sa atrazinom i izoproturonom, kao pojedinačnim supstancama, je uočen efikasan oporavak vrste  L.minor. Sa druge strane, u slučaju trifluralina i 2,4 D u periodu oporavka je zabeleženo odloženo toksično dejstvo. Na primeru trifluralina i 2,4 D se pokazalo da standardnitestovi toksičnosti, zanemarujući podatke o potencijalu oporavka, mogu potceniti realan rizik od pesticida. U slučaju drugog sintetičkog auksina, dikambe, pri izabranoj seriji koncentracija nije zabeleženo toksično dejstvo na vrstu  L. minor.  Odgovor vrste L. minor  na dejstvo dvo-komponentne smeše atrazina i izoproturona je sličan onom zabeleženom u testu sa navedenim herbicidima, kao pojedinačnim supstancama. Zabeležen je efikasan oporavak biljne kulture, nezavisno od primenjene koncentracije herbicida u smeši. Sa druge strane, oporavak vrste  L. minor  nakon izloženosti dvo-  i tro-komponentnim smešma sa trifluralinom zavisi od primenjene koncentracije herbicida u smeši i zabeležen je jedino u  tipu smeša gde su koncentracije pojedinačnih herbicida bliske relativno bliske mogućim koncentracijama herbicida u životnoj sredini.  Povećanje toksičnosti pojedinačnih supstanci/smeša uslovljeno prisustvom HM je primećena u slučaju atrazina, 2,4 D i njihove dvo-komponentne smeše, u testu na vrsti  L. minor, odnosno  dikambe u testu sa M. aquaticum. Suprotan efekat HM je primećen u testu sa  M. aquaticum  u slučaju  izoproturona i dvo-komponentne smeše izoproturona i dikambe, jer je zabeležena  niža  toksičnost u prisustvu HM.  Iako određene razlike u toksičnosti između ispitivanih test tretmana u prisustvu i odsustvu HM postoje, one nisu bile statistički značajne.  Oporavak akvatičnih makrofita od efekta dvo-komponentnih smeša, u prisustvu/odsustvu HM, zavisi od primenjene koncentracije herbicida u smeši. Izuzetak čini dvo-komponentna smeša atrazina i 2,4  D, u testu sa L. minor, gde nije došlo do oporavka biljne kulture ni u jednom od tipova smeša u prisustvu HM. Generalno, uočena je dobra saglasnost između empirijske i predviđene toksičnosti,  na osnovu  CA modela, nezavisno od mehanizma toksičnog dejstva supstanci prisutnih u smeši ili  prisustva odnosno odsustva HM.  Odstupanje od adivnosti je zabeleženo jedino u testu sa  L. minor  u slučaju dvo-komponentnih smeša sa trifluralinom  (atrazin+trifluralin i izoproturon+trifluralin), gde se ispostavilo da  CA model u određenoj meri potcenjuje dejstvo navedenih smeša, što  upućuje na pojavu sinergističkih interakcija između supstanci.  Pokazano je i  da se CA model može alternativno koristiti za procenu toksičnosti odabranih smeša, na osnovu integralnih saznanja o osetljivosti i potencijalu oporavka eksponiranih  jedinki/populacija, pod uslovom da su dostupni takvi podaci za pojedinačne susptance koje ulaze u sastav smeše.sr
dc.description.abstractAquatic ecosystems are exposed to a simultaneous effect of a large number of potentially toxic substances in a temporally and spatially variable conditions in the environment. In this doctoral thesis, the effect of the individual herbicides  atrazine,isoproturon, and trifluralin was compared with the effect of their mixtures, in the test with  Lemna minor. Mixtures with a similar (binary mixture of  atrazine/isoproturon) and dissimilar (binary mixtures with atrazine/trifluralin, soproturon/trifluralin, and ternary mixture) mode of action were selected. There is a clear need to take into account not only the differences in toxicological sensitivity of the exposed individuals/populations, but also the differences in their recovery efficiency.Therefore, in this  thesis,  L. minor  recovery potential was assessed after   the exposure to the individual herbicides/mixtures. It was tested whether a natural organic matter (NOM), which was, in these tests, simulated through the humic matter (HM) used in real concentrations  in surface waters, modulated the toxicity of atrazine, 2.4 D, and their binary mixture, in tests with  L. minor, and disoproturon, dicamba and their binary mixture, in tests with Myriophyllum aquaticum. The deviation between the empirical toxicity of the herbicidal mixtures and the predicted toxicity based on the concentration addition (CA) model was determined. It was also examined whether the current CA model can be used to predict mixture  oxic effects by taking into account the information about the plant recovery potential as well. The results showed that by modifying laboratory protocols, where the recovery of aquatic macrophytes was followed for additional five/seven days after the seven day exposure, environmentally relevant data on delayed toxic effects of the individual substances/mixtures can be obtained. In the tests with atrazine and isoproturon as individual substances, the efficient recovery of  L. minor  was observed. On the other hand, in the case of trifluralin and 2,4 D, delayed toxic effects  were recorded during the recovery period.In the test with trifluralin and 2.4 D, it was shown that standard toxicity tests may underestimate the real risk of pesticides by not considering data on recovery. In the case of another synthetic auxin, dicamba, toxic effect on  L. minor  was  not reported in the selected concentration series. The response of  L. minor  after the exposure tobinary mixtures of atrazine and isoproturon was similar to the one recorded in the tests with these herbicides as the individual  substances. Efficient plant recovery was recorded, regardless of the applied herbicide concentration in the mixture. On the other hand, the recovery of  L. minor  after exposure to binary and ternary mixtures with trifluralin depended on the applied herbicide concentration in the mixture, and was recorded only in the type of mixtures where the concentrations of  the individual herbicides were close to the possible concentration of these herbicides in the environment. The toxicity increase of the individual substances/mixtures, influenced by the presence of HM was observed in the case of atrazine, 2,4 D, and their binary mixture, in the test with L. minor, that is,  dicamba, in the test with  M. aquaticum. In the test with  M. aquaticum, the opposite effect was observed in the case ofisoproturon and binary mixture of isoproturon and   dicamba, due to  lower  toxicity being recorded in the presence of HM. Even though some differences in toxicity between the test treatments in the presence and absence of HM  were recorded, the differences were not statistically significant. The recovery of macrophytes after the exposure to the binary mixtures, in the presence/absence of HM, depended on the applied herbicide concentration in the mixture. The exception was noticed in the test with  L. minor  in the binary mixture with atrazine and 2,4 D, where no recovery was recorded in any type of the mixture in the presence of HM. Generally, there was a good agreement between the empirical toxicity and the predicted one based on the CA model, regardless of the mode of action of the toxic substances present in the mixture, or presence/absence of HM. The deviation from additivity was recorded only in the test with L. minor in the case of the binary mixture  with trifluralin (atrazine/trifluralin and isoproturon/trifluralin), which meant that the CA model underestimated the mixture effect to a certain extent, suggesting that synergistic interaction between the substances might have appeared. It was also shown that the CA model may alternatively be  used for the assessment of toxicity of  the selected mixture, based on the integrated knowledge of both sensitivity and recovery potential of the exposed species/populations, providing that such information about individual substances in  the mixture exists.en
dc.languagesr (latin script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Природно-математички факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/172028/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectSmeše herbicidasr
dc.subjectHerbicide mixturesen
dc.subjectprirodna organska materijasr
dc.subjectbiljkesr
dc.subjectoporavaksr
dc.subjectnatural organic matteren
dc.subjectplantsen
dc.subjectrecoveryen
dc.titlePotencijal oporavka akvatičnih vrsta makrofita Lemna minor Linnaeus (Lemnaceae, 1753) i Myriophyllum aquaticum (Vellosco) Verdcourt (Haloragaceae, c. 1880), od toksičnog stresa nakon izlaganja odabranim herbicidima i njihovim smešamasr
dc.title.alternativeRecovery potential of aquatic macrophyte species Lemna minor Linnaeus (Lemnaceae, 1753) and Myriophyllum aquaticum (Vellosco) Verdcourt (Haloragaceae, c. 1880), from toxic stress after exposure to individual herbicides and their mixturesen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY
dcterms.abstractТеодоровић, Ивана; Боришев, Милан; Теодоровић, Ивана; Тубић, Aлександра; Шуњка, Драгана; Кнежевић, Варја;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/36996/IzvestajKomisije14992.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/36995/Disertacija14992.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/36996/IzvestajKomisije14992.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/36995/Disertacija14992.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_8835


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record