Show simple item record

Diversity and ecology of intestinal nematodes of the yellow-necked mouse (Apodemus flavicollis Melchior, 1834) on the territory of Serbia

dc.contributor.advisorBjelić-Čabrilo, Olivera
dc.contributor.advisorJovanović, Vladimir
dc.contributor.otherPopović, Ester
dc.contributor.otherBjelić-Čabrilo, Olivera
dc.contributor.otherBarši, Laslo
dc.contributor.otherBlagojević, Jelena
dc.contributor.otherJovanović, Vladimir
dc.creatorČabrilo, Borislav
dc.date.accessioned2017-11-06T10:47:40Z
dc.date.available2017-11-06T10:47:40Z
dc.date.available2020-07-03T13:38:48Z
dc.date.issued2017-06-15
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/8832
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija148880102468839.pdf?controlNumber=(BISIS)104328&fileName=148880102468839.pdf&id=7300&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=104328&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije148880104055035.pdf?controlNumber=(BISIS)104328&fileName=148880104055035.pdf&id=7301&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractVršeno je istraživanje intestinalnih nematoda žutogrlog miša (Apodemus flavicollis  Melchior, 1834) uzorkovanog sa 18 lokaliteta na teritoriji Srbije, južno od Save i Dunava, sa ciljem proširenja i upotpunjavanja saznanja o ovoj komponenti parazitofaune glodara u ovom delu Evrope. Fauna nematoda crevnog trakta je analizirana sa više aspekata: kvantitativnog, aspekta zajednica, biološkog, aspekta biodiverziteta i aspekta polne strukture. Pored toga, ispitan je uticaj odabranih spoljašnjih i unutrašnjih faktora na prevalencu i abundancu parazitske infekcije. Zabeleženo je prisustvo devet vrsta intestinalnih nematoda, pri čemu je broj vrsta po lokalitetu varirao od 1 do 7. Ukupna prevalenca infekcije iznosila je 81,6%. Najčešće vrste u uzorku bile su Heligmosomoides polygyrus i  Syphacia stroma, koje su se odlikovale najvišim prevalencama i intenzitetima infekcije. Distribucija nematoda unutar domaćina je bila agregirana. Broj vrsta po domaćinu varirao je od 1 do 5, ali su najzastupljenije bile infekcije jednom ili dvema vrstama. Najčešća kombinacija vrsta bila je  H. polygyrus-S. stroma; međutim, odsustvo podataka iz ranijih istraživanja i adekvatnih polaznih modela sprečava donošenje zaključaka o mogućim interakcijama i asocijacijama između vrsta. Monoksene nematode su bile brojnije i imale veću prevalencu od heteroksenih nematoda, što oslikava  razlike u njihovim životnim ciklusima. Među monoksenim nematodama, geohelminti u užem smislu su se odlikovali najvećim prevalencama, a ageohelminti najvećom abundancom, u skladu sa životnim strategijama koje teže ka disperziji ili akumulaciji.Šenonov indeks diverziteta cele uzoračke populacije iznosio je 1,44 što je visoka vrednost u odnosu na one iz drugih delova Evrope. Nije uočena značajna negativna korelacija između udaljenosti lokaliteta i vrednosti Sorensenovog indeksa,ukazujući da je prostorni faktor značajan u strukturiranju zajednica intestinalnih nematoda i na lokalnom nivou. Odnos polova je bio neravnomeran, uglavnom u korist ženki, u skladu sa podacima drugih autora. Ženke su ujedno bile krupnije od mužjaka, saglasno sa ranijim nalazima za parazitske nematode. Nadmorska visina nije uticala na abundancu intestinalnih nematoda. Pol domaćina je uticao na prevalencu dve vrste: prevalenca  S. stroma  je bila veća kod mužjaka, a prevalenca Trichuris muris  kod ženki. Kao značajan faktor uticao je na abundancu samo kod vrste  Aonchotheca annulosa; abundanca ove vrste bila je veća kod mužjaka. Rezultati sugerišu da je uticaj pola domaćina na nivo parazitske infekcije izuzetno kompleksan fenomen.  Prevalenca i abundanca infekcije intestinalnim nematodama je bila veća kod domaćina sa B hromozomima.  Lokalitet je bio značajan faktor u variranju abundance nematoda. Uzrast i prisustvo drugih vrsta nematoda su  takođe ispoljavali značajan efekat. Povećanje abundance nematoda sa uzrastom  se vezuje za dužu izloženost starijih jedinki parazitima. Iako je registrovan uticaj abundance jedne vrste na abundancu druge, on ne predstavlja čvrst dokaz za postojanje interakcija između vrsta.sr
dc.description.abstractA study of intestinal nematode parasites was conducted on the yellow-necked mouse (Apodemus flavicollis  Melchior, 1834) sampled from 18 sites from Serbia south of the Sava and Danube rivers. The aim of the study was to broaden and enrich the data on this category of rodent parasites in this part of Europe. The nematode fauna of the gastrointestinal tract was analysed from quantitative, community, biological, biodiversity and sex ratio aspects. In addition, selected extrinsic and intrinsic factors were tested for their influence on the prevalence and abundance of infection. Nine species of  intestinal nematodes were noted, 1 to 7 per site. Total sample prevalence was 81.6%. Heligmosomoides polygyrus  and  Syphacia stroma were the most common species, with the highest prevalence and intensity values. Nematodes were aggregated within their hosts. Infracommunity richness varied from 1 to 5, but infections with one or two species were most common. The most frequent combination  of species was H. polygyrus-S. stroma, but in absence of prior research and adequate null models, conclusions of possible interactions and associations between species could not be drawn. Monoxenous nematodes were more abundant and prevalent than heteroxenous species, reflecting the differences in their life cycles. Of the monoxenous nematodes, geohelminths sensu stricto had the highest prevalence values, whereas ageohelminths were most abundant, with respect to their life strategies that favour either dispersal or accumulation. Shannon’s diversity index for the total sample was 1.44, a high value compared to those from other European based studies. A significant negative correlation between site distance and Sorensen index values was not found, implying that spatial factors have an important role in structuring intestinal nematode communities on a local scale. Sex ratio was generally female-biased, in agreement with data from other authors. In addition, females were larger than males, congruent with previous findings for parasitic nematodes. Elevation did not significantly influence intestinal nematode abundance. Host sex influenced the prevalence of two species: for S. stroma prevalence was higher in males, and for Trichuris muris in females. Influence of host sex on abundance was found only for Aonchotheca annulosa, with abundances of this parasite higher in male mice. The results suggest that the effectof host sex on parasite infection levels is a highly complex phenomenon.  Infection prevalence and abundance was higher in hosts that carried B chromosomes. Site was a significant factor in explaining variations in nematode abundance. Hostage and presence of other nematode species  also exibited effects.  An increase in nematode abundance with host age  is explained by prolonged exposure to parasites in older host individuals. Although results indicate that the abundance of one species influences the abundance of another, this is not firm evidence of the existence of species interactions.en
dc.languagesr (latin script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Природно-математички факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/173003/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectintestinalne nematodesr
dc.subjectintestinal nematodesen
dc.subjectţutogrli mišsr
dc.subjectprevalencasr
dc.subjectabundancasr
dc.subjectstruktura zajednicasr
dc.subjectpolna strukturasr
dc.subjectdiverzitetsr
dc.subjectunutrašnji faktorisr
dc.subjectspoljašnji faktorisr
dc.subjectyellow-necked mouseen
dc.subjectprevalenceen
dc.subjectabundanceen
dc.subjectcommunity structureen
dc.subjectdiversityen
dc.subjectsex ratioen
dc.subjectintrinsic factorsen
dc.subjectextrinsic factorsen
dc.titleDiverzitet faune i ekologija intestinalnih nematoda žutogrlog miša (Apodemus flavicollis Melchior, 1834) na teritoriji Srbijesr
dc.title.alternativeDiversity and ecology of intestinal nematodes of the yellow-necked mouse (Apodemus flavicollis Melchior, 1834) on the territory of Serbiaen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractБјелић-Чабрило, Оливера; Јовановић, Владимир; Поповић, Естер; Бјелић-Чабрило, Оливера; Барши, Ласло; Благојевић, Јелена; Јовановић, Владимир; Чабрило, Борислав; Диверзитет фауне и екологија интестиналних нематода жутогрлог миша (Aподемус флавицоллис Мелцхиор, 1834) на територији Србије; Диверзитет фауне и екологија интестиналних нематода жутогрлог миша (Aподемус флавицоллис Мелцхиор, 1834) на територији Србије;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/36975/IzvestajKomisije14989.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/36974/Disertacija14989.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record