Show simple item record

Prirodna ugljenohidratna frakcija izćelijskog zida kvasca (Saccharomycescerevisiae) u ishrani tovnih pilića

dc.contributor.advisorPerić, Lidija
dc.contributor.advisorGlamočić, Dragan
dc.contributor.otherBeuković, Miloš
dc.contributor.otherŽikić, Dragan
dc.contributor.otherJokić, Živan
dc.creatorIvković, Mirko
dc.date.accessioned2017-11-02T15:46:07Z
dc.date.available2017-11-02T15:46:07Z
dc.date.available2020-07-03T13:32:44Z
dc.date.issued2015-12-29
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/8807
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija144430016980048.pdf?controlNumber=(BISIS)95746&fileName=144430016980048.pdf&id=4403&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=95746&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije144430015546127.pdf?controlNumber=(BISIS)95746&fileName=144430015546127.pdf&id=4402&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractПрепарати ћелијског зида квасца користе се у исхрани домаћих животиња са циљем побољшања њихових производних резултата и здравља. Ћелијски зид квасца садржи две врсте бета глукана и алфа манан чијим разлагањем настају мананолигосахариди. Овим једињењима се приписују бројна корисна дејства као што су везивање непожељних бактерија и микотоксина, имуномодулаторно дејство итд. Огледи обухваћени овом дисертацијом испитивали су утицај једног новог препарата ћелијског зида квасца на бројлерске пилиће. У првом огледу, два нивоа препарата су поређена са стандардном смешом и праћен је утицај на телесне масе пилића, конверзију хране, морталитет пилића, дужине и масе црева, масе различитих органа, бактеријске популације црева, морфометрију црева, пехарасте ћелије у епителу црева и стање простирке. У наредном огледу три концентрације препарата су поређене са контролном групом и праћени су исти параметри као у првом огледу, осим бактеријских популација, дужина и маса црева и стања простирке. У трећем и четвртом огледу, испитивања препарата су вршена на пилићима који су са 13 дана старости раздвојени у тежинске групе. Трећи оглед је, уз праћење производних параметара, обухватио испитивања цревних ресица и пехарастих ћелија епитела црева, док су се у четвртом огледу испитивали само производни резултати. Добијени резултати, тумачени у контексту бројних других истраживања на ову тему, указују да додатак препарата ћелијског зида квасца може довести до побољшања производних параметара бројлерских пилића. Просечно побољшање које се добија употребом новог препарата слично је или благо боље од просечних побољшања до којих доводе ранији слични препарати. Завршна телесна маса је просечно већа за око 40 g, утрошак хране по тони произведене живе масе смањен је за око 34 kg хране, а преживљавање пилића је веће за око 1,5%. Од испитиваних концентрација препарата, најефикаснијом се показала 0,04%, односно 400 g препарата по тони хране. Ова концентрација је неколико пута нижа од уобичајено коришћених концентрација претходних сличних препарата, што потврђује да је нови препарат концентрисанији од претходних. Утврђена је велика варијабилност дејства препарата ћелијског зида квасца која се кретала од потпуног изостанка утицаја до веома снажних ефеката. Део ове варијабилности се може објаснити различитим условима узгајања пилића. У четири огледа обухваћена дисертацијом потврђена је хипотеза да се дејство препарата јаче испољава када су пилићи у неповољнијој ситуацији. Најјаче дејство је забележено у огледу у коме су постигнути најслабији производни резултати, а најслабије у огледу са најбољим производним резултатима. Трећи и четврти оглед су показали да се пилићи чија телесна маса одступа од просека суочавају са различитим проблемима. Додатак препарата је делимично успео да ублажи уочене проблеме код пилића малих и великих телесних маса, не мењајући при томе битно резултате просечних пилића. Ово указује да препарат испољава своје дејство првенствено на пилићима угроженим одређеним проблемима, што је веома важно за његову практичну примену. Додатак препарата није изазвао промене у броју укупних аеробних и анаеробних бактерија, лактобактерија, бифидобактерија, ентерокока и Е. coli у садржају слепих црева бројлерских пилића. Утицаји додатка препарата на дужину танког црева и његових поједних делова, масе црева, масе органа, висину и ширину цревних ресица, дубину цревних крипти и остале везане параметре били су варијабилни. Није утврђено да постоји директна повезаност ових промена са производним резултатима, па се може претпоставити да се ради о ефектима који се јављају паралелно се побољшањем производних резултата, а не као узрок тог побољшања. Најјачи утицај препарата утврђен је на пехарасте ћелије црева бројлерских пилића.sr
dc.description.abstractPreparati ćelijskog zida kvasca koriste se u ishrani domaćih životinja sa ciljem poboljšanja njihovih proizvodnih rezultata i zdravlja. Ćelijski zid kvasca sadrži dve vrste beta glukana i alfa manan čijim razlaganjem nastaju mananoligosaharidi. Ovim jedinjenjima se pripisuju brojna korisna dejstva kao što su vezivanje nepoželjnih bakterija i mikotoksina, imunomodulatorno dejstvo itd. Ogledi obuhvaćeni ovom disertacijom ispitivali su uticaj jednog novog preparata ćelijskog zida kvasca na brojlerske piliće. U prvom ogledu, dva nivoa preparata su poređena sa standardnom smešom i praćen je uticaj na telesne mase pilića, konverziju hrane, mortalitet pilića, dužine i mase creva, mase različitih organa, bakterijske populacije creva, morfometriju creva, peharaste ćelije u epitelu creva i stanje prostirke. U narednom ogledu tri koncentracije preparata su poređene sa kontrolnom grupom i praćeni su isti parametri kao u prvom ogledu, osim bakterijskih populacija, dužina i masa creva i stanja prostirke. U trećem i četvrtom ogledu, ispitivanja preparata su vršena na pilićima koji su sa 13 dana starosti razdvojeni u težinske grupe. Treći ogled je, uz praćenje proizvodnih parametara, obuhvatio ispitivanja crevnih resica i peharastih ćelija epitela creva, dok su se u četvrtom ogledu ispitivali samo proizvodni rezultati. Dobijeni rezultati, tumačeni u kontekstu brojnih drugih istraživanja na ovu temu, ukazuju da dodatak preparata ćelijskog zida kvasca može dovesti do poboljšanja proizvodnih parametara brojlerskih pilića. Prosečno poboljšanje koje se dobija upotrebom novog preparata slično je ili blago bolje od prosečnih poboljšanja do kojih dovode raniji slični preparati. Završna telesna masa je prosečno veća za oko 40 g, utrošak hrane po toni proizvedene žive mase smanjen je za oko 34 kg hrane, a preživljavanje pilića je veće za oko 1,5%. Od ispitivanih koncentracija preparata, najefikasnijom se pokazala 0,04%, odnosno 400 g preparata po toni hrane. Ova koncentracija je nekoliko puta niža od uobičajeno korišćenih koncentracija prethodnih sličnih preparata, što potvrđuje da je novi preparat koncentrisaniji od prethodnih. Utvrđena je velika varijabilnost dejstva preparata ćelijskog zida kvasca koja se kretala od potpunog izostanka uticaja do veoma snažnih efekata. Deo ove varijabilnosti se može objasniti različitim uslovima uzgajanja pilića. U četiri ogleda obuhvaćena disertacijom potvrđena je hipoteza da se dejstvo preparata jače ispoljava kada su pilići u nepovoljnijoj situaciji. Najjače dejstvo je zabeleženo u ogledu u kome su postignuti najslabiji proizvodni rezultati, a najslabije u ogledu sa najboljim proizvodnim rezultatima. Treći i četvrti ogled su pokazali da se pilići čija telesna masa odstupa od proseka suočavaju sa različitim problemima. Dodatak preparata je delimično uspeo da ublaži uočene probleme kod pilića malih i velikih telesnih masa, ne menjajući pri tome bitno rezultate prosečnih pilića. Ovo ukazuje da preparat ispoljava svoje dejstvo prvenstveno na pilićima ugroženim određenim problemima, što je veoma važno za njegovu praktičnu primenu. Dodatak preparata nije izazvao promene u broju ukupnih aerobnih i anaerobnih bakterija, laktobakterija, bifidobakterija, enterokoka i E. coli u sadržaju slepih creva brojlerskih pilića. Uticaji dodatka preparata na dužinu tankog creva i njegovih pojednih delova, mase creva, mase organa, visinu i širinu crevnih resica, dubinu crevnih kripti i ostale vezane parametre bili su varijabilni. Nije utvrđeno da postoji direktna povezanost ovih promena sa proizvodnim rezultatima, pa se može pretpostaviti da se radi o efektima koji se javljaju paralelno se poboljšanjem proizvodnih rezultata, a ne kao uzrok tog poboljšanja. Najjači uticaj preparata utvrđen je na peharaste ćelije creva brojlerskih pilića.sr
dc.description.abstractYeast cell wall products are used in animal nutrition to improve their performance and health. The yeast cell wall contains two beta glucans and alpha mannan that can be degraded into mannan-oligosaccharides. Numerous positive effects are attributed to these compounds, like binding unwanted bacteria and mycotoxins, modulating immune response etc. Trials within this PhD thesis focused on testing effect of a new yeast cell wall product on broiler chickens. In first trial, diets containing two levels of product were compared to a standard diet, and following parameters were recorder: body weight, feed conversion ratio, chicken mortality, lengths and weights of intestine, organ weights, bacterial populations of digesta, small intestine morphometrics, goblet cells of intestinal epithelium and litter quality. Next trial compared three concentrations of the product with a control group. Same parameters to that in first trial were recorded, except lengths and weights of intestine, bacterial populations of digesta and litter quality. In the third and the fourth trial, the yeast cell wall product’s effect was tested on broiler chickens grouped according to their 13th day body weight. Performance, intestinal villi and goblet cells were monitored in the third trial, and only performance data in the fourth trial. Results, interpreted in the context of numerous other studies on this subject, indicate that feeding the yeast cell wall product can improve performance of broiler chickens. Average improvement observed using the new product is similar to, or slightly better than, average improvements observed using earlier similar products. Final body weight was increased by 40 g, feed consumption per tonne of live weight was reduced by 34 kg of feed, and survival rate of chicks was 1.5% higher. The most effective concentration was 0.04% (400 g/t). This concentration is several times lower than usual concentrations of previous similar products, confirming that the new product is more concentrated than the previous ones. Effects were very variable, ranging from the complete absence of influence to very strong effects. Part of this variability can be explained by the different conditions of broiler growing. In four experiments covered by the thesis, the hypothesis that the effects are stronger when chickens are facing certain challenges was confirmed. The strongest effect was observed in the experiment when the worst performance was achieved, and the weakest effect was observed in the trial with the best production results. The third and fourth trial showed that the broilers with low or high body weight face different problems. Feeding the yeast cell wall product partially alleviated problems identified in chickens with low and high body weight, without changing results of average chicks. These results suggest that this product exerts its effect mainly on chickens challenged with certain problems. This conclusion is very important for product’s practical application. The yeast cell wall product did not cause changes in the number of total aerobic and anaerobic bacteria, lactobacteria, bifidobacteria, enterococci and E. coli in the digesta of broiler chickens. Effects on the length of the small intestine and certain parts of it, the weight of the intestine, organs weight, height and width of the intestinal villi, depth of intestinal crypts and other related parameters were variable. It seems that there is not a direct correlation of these parameters with the performance results. It can be assumed that these effects are not the cause of observed performance improvements. The strongest effect of yeast cell wall product was observed on the goblet cells in the intestine of broiler chickens.en
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectИсхранаsr
dc.subjectIshranasr
dc.subjectNutritionen
dc.subjectбројлериsr
dc.subjectквасацsr
dc.subjectмананолигосахаридиsr
dc.subjectпехарасте ћелијеsr
dc.subjectbroilersen
dc.subjectyeasten
dc.subjectmannanoligosaccharidesen
dc.subjectgoblet cellsen
dc.subjectbrojlerisr
dc.subjectkvasacsr
dc.subjectmananoligosaharidisr
dc.subjectpeharaste ćelijesr
dc.titleПриродна угљенохидратна фракција изћелијског зида квасца (Saccharomycescerevisiae) у исхрани товних пилићаsr
dc.title.alternativePrirodna ugljenohidratna frakcija izćelijskog zida kvasca (Saccharomycescerevisiae) u ishrani tovnih pilićasr
dc.title.alternativeNatural carbohydrate fraction from thecell wall of yeast (Saccharomycescerevisiae) in broiler chicken nutritionen
dc.typedoctoralThesissr
dc.rights.licenseBY-NC
dcterms.abstractПерић, Лидија; Гламочић, Драган; Беуковић, Милош; Жикић, Драган; Јокић, Живан; Ивковић, Мирко; Prirodna ugljenohidratna frakcija izćelijskog zida kvasca (Saccharomycescerevisiae) u ishrani tovnih pilića;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/35941/IzvestajKomisije14945.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/35940/Disertacija14945.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record