Show simple item record

Explotational contamination particles concentration influence on rolling bearing's operational characteristics

dc.contributor.advisorMitrović, Radivoje
dc.contributor.otherRistivojević, Mileta
dc.contributor.otherLazović, Tatjana
dc.contributor.otherStamenić, Zoran
dc.contributor.otherKuzmanović, Siniša
dc.creatorMišković, Žarko Z.
dc.date.accessioned2017-11-02T12:28:34Z
dc.date.available2017-11-02T12:28:34Z
dc.date.available2020-07-03T08:43:38Z
dc.date.issued2017-09-14
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5306
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/8769
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:16525/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=514861987
dc.description.abstractИнформације из стручне литературе, као и искуствени подаци, показују да велики проценат енергетских губитака термоелектрана потиче од система тракастих транспортера и њихових кључних компоненти – транспортних (носећих) ваљака. Зато су управо ови склопови, чија је функција да пренесу оптерећење услед масе транспортне траке и транспортованог терета на носећи рам, изабрани за објекат истраживања дисертације. Са циљем повећања поузданости, и смањења финансијских и енергетских губитака узрокованих непланираним отказима, развијене су нове и унапређене постојеће експерименталне процедуре за испитивање кључних карактеристика транспортних ваљака – обједињене у комплексну експерименталну методологију испитивања. Међу развијеним процедурама, по значају се посебно истиче процедура за испитивање радних карактеристика котрљајних лежаја (критичних компоненти транспортних ваљака) – под дејством контаминирајућих честица са површинских копова угља. Научне хипотезе представљене дисертације се односе управо на ову процедуру, односно, напредним статистичким методама (применом софтверских пакета најновије генерације) је позитивно одговорено на питање да ли постоје статистички значајне зависности између посматраних радних карактеристика вештачки контаминираних котрљајних лежаја – вибрација, температура и времена рада. Утврђене статистичке корелације су потом имплементиране у постојећу једначину за прорачун радијалног зазора котрљајних лежаја. Према развијеној експерименталној методологији је испитан велики број узорака транспортних ваљака, различитог типа, произведених од различитих произвођача. Након анализе и дискусије добијених резултата, поређењем са искуственим подацима из праксе и резултатима до сада реализованих истраживања у предметној области, развијена методологија је успешно верификована, па се може даље примењивати за процену квалитета транспортних ваљака и њихових котрљајних лежаја.sr
dc.description.abstractRelevant literature, as well as practical experience, has shown that large percentage of thermal power plant energy losses is caused by overland conveyor systems and their key components – conveyor idlers (rollers). That’s the main reason why this assemblies, with function to transfer the load from the conveyor belt and transported material to the supporting frame, are chosen as an object of research presented in this dissertation. In order to improve reliability and decrease financial and energy losses due to unplanned maintenance, a new conveyor idlers testing procedures were developed (some of existing were improved) – and joined in complex experimental testing methodology. Among developed testing procedures, experimental procedure for conveyor idler’s rolling bearings testing is the most important – because it provides the information about the influence of exploitation contamination particles (from the open pit coal mines) on rolling bearing’s operational characteristics. Scientific hypothesis presented in this dissertation are related primarily to this experimental procedure. It was confirmed that statistically significant correlations between artificially contaminated rolling bearing’s vibrations, temperatures and time in operation could be established. One of generated correlation was afterward implemented in existing equation for rolling.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Машински факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/35029/RS//
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/35030/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectТранспортни ваљциsr
dc.subjectConveyor idlersen
dc.subjectrolling bearingsen
dc.subjecttesting methodologyen
dc.subjecttesting procedureen
dc.subjectabrasive wearen
dc.subjectvibrationsen
dc.subjecttemperaturesen
dc.subjectservice lifeen
dc.subjectinternal radial clearanceen
dc.subjectstatistical correlationsen
dc.subjectкотрљајни лежајиsr
dc.subjectметодологија испитивањаsr
dc.subjectпроцедуре испитивањаsr
dc.subjectабразивно хабањеsr
dc.subjectвибрацијеsr
dc.subjectтемпературеsr
dc.subjectрадни векsr
dc.subjectрадијални зазорsr
dc.subjectстатистичке корелацијеsr
dc.titleУтицај концентрације експлоатационих честица нечистоћа на радне карактеристике котрљајних лежајаsr
dc.title.alternativeExplotational contamination particles concentration influence on rolling bearing's operational characteristicsen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractМитровић, Радивоје; Ристивојевић, Милета; Лазовић, Татјана; Стаменић, Зоран; Кузмановић, Синиша; Мишковић, Жарко З.; Uticaj koncentracije eksploatacionih čestica nečistoća na radne karakteristike kotrljajnih ležaja;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/7739/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/7740/IzvestajKomisije14913.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/7739/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/7740/IzvestajKomisije14913.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_8769


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record