Show simple item record

Seroepidemiološko istraživanje infekcija koronavirusom, virusom leukemije i virusom imunodeficijencije mačaka u Republici Hrvatskoj

dc.contributor.advisorPetrović, Tamaš
dc.contributor.advisorPotkonjak, Aleksandar
dc.contributor.otherNišavić, Jakov
dc.contributor.otherRogan, Dragan
dc.contributor.otherLupulović, Dijana
dc.creatorRaukar, Jelena
dc.date.accessioned2017-10-30T14:39:52Z
dc.date.available2017-10-30T14:39:52Z
dc.date.available2020-07-03T13:33:30Z
dc.date.issued2016-07-07
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/8747
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija146182708213152.pdf?controlNumber=(BISIS)100806&fileName=146182708213152.pdf&id=5489&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=100806&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije14618270878366.pdf?controlNumber=(BISIS)100806&fileName=14618270878366.pdf&id=5490&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstract Иако су 60–тих година прошлога века по први пут описане, леукемија мачке (FeLV; engl. Feline leukemia virus) и мачји заразни перитонитис (FIP; engl. Feline infectious peritonitis) који је узрокован мачјим коронавирусом (FCoV; engl. Feline Coronavirus), те 80–тих година прошлога века први пут инфекција вирусом мачје имунодефицијенције (FIV; engl. Feline Immunodeficiency Virus), те три болести су до данас остале неизлечиве, смртоносне, а леукемија и имунодефицијенција су повезане и с настајањем малигних оболења код домаћих и дивљих мачака. Многа питања везана уз епидемиологију и превенцију остала су до сада неразјашњена. Стога мачји коронавирус (FCoV), вирус мачје леукемије (FeLV) и вирус мачје имунодефицијенције (FIV) заузимају важно место у истраживањима и у ветеринарској свакодневној пракси. Главни епидемиолошки и превентивни проблем код свих трију зараза представљају инфициране мачке које не показују клиничке знаке болести или имају неодређене клиничке знаке, а шире инфекције путем пљувачке, урина, фецеса, суза, крви и осталих телесних течности. Тако се инфекција вирусом мачје леукемије (FeLV) и вирусом мачје имунодефицијенције (FIV) споро развија код мачака, па мачка у раздобљу обично дужем од четири године не показује клиничке знаке или има неодређене клиничке знаке, а представља стални извор заразе и шири инфекцију унутар мачје популације. Виремичне мачке представљају велику опасност за осталу мачју популацију посебно у домаћинствима с више мачака, ако иду напоље, у одгајивачницама, склоништима за мачке, ветеринарским амбулантама, клиникама и у ветеринарској трансфузиологији. Главни превентивни проблем код вируса мачје леукемије, мачјег заразног перитонитиса и вируса мачје имунодефицијенције је непостојање на тржишту комерцијално делотворне вакцине. Будући да су досадашња епидемиолошка истраживања показала да FCoV, FeLV и FIV показују велику разлику у вируленцији унутар различитих мачјих популација и да разлика у вируленцији зависи од географског положаја, начина држања и о пасмини, истраживања треба спровести за сваку поједину земљу. Циљеви овога епидемиолошког истраживања су били следећи: • одређивање преваленције инфекција и коинфекција узрокованих коронавирусима мачака (FCoV), вирусима леукемије (FeLV) и имунодефицијенције (FIV) на подручју Загреба и Вараждина; • одређивање епидемиолошких фактора ризика и њихова значаја за настанак, развој и ширење FCoV, FeLV и FIV у популацији домаћих мачака. Ово епидемиолошко истраживање је спроведено на 106 мачака. Лабораторијски тестови вирусолошких показатеља су рађени на Ветеринарском факултету у Бечу. Узорци су претражени на FCoV антитела тестом имунофлуоресцентних антитијела (IFA), FeLV-п27 антиген помоћу имуноензимског теста (ELISA), FeLV специфичне нуклеинске киселине користећи real-time PCR (Applied Biosystem 7300 Real time PCR System) и FIV антитела са брзим имуномиграцијским тестом (RIM). Резултати лабораторијских претрага вирусолошких показатеља показали су да је: • 45,28% тестираних мачака било позитивно на FCoV инфекцију; • 6,60% тестираних мачака било позитивно на FeLV инфекцију; • 7,55% тестираних мачака имало коинфекцију са FeLV и FCoV; • 5,66% тестираних мачака имало коинфекцију са FIV и FCoV. Резултати епидемиолошких показатеља показали су да је доказана: • статистички значајна асоцијација између здравственог статуса и групе FeLV+; • статистички значајна асоцијација између излажења напоље без власникове контроле и група FCoV+ и FIV/FCoV+. Одређивање учесталости FCoV, FeLV и FIV уз факторе ризика за настанак, развој и ширење зараза је од великог значаја за спречавање ширења ова три вируса унутар популације мачака на градским подручјима.sr
dc.description.abstract Iako su 60–tih godina prošloga veka po prvi put opisane, leukemija mačke (FeLV; engl. Feline leukemia virus) i mačji zarazni peritonitis (FIP; engl. Feline infectious peritonitis) koji je uzrokovan mačjim koronavirusom (FCoV; engl. Feline Coronavirus), te 80–tih godina prošloga veka prvi put infekcija virusom mačje imunodeficijencije (FIV; engl. Feline Immunodeficiency Virus), te tri bolesti su do danas ostale neizlečive, smrtonosne, a leukemija i imunodeficijencija su povezane i s nastajanjem malignih obolenja kod domaćih i divljih mačaka. Mnoga pitanja vezana uz epidemiologiju i prevenciju ostala su do sada nerazjašnjena. Stoga mačji koronavirus (FCoV), virus mačje leukemije (FeLV) i virus mačje imunodeficijencije (FIV) zauzimaju važno mesto u istraživanjima i u veterinarskoj svakodnevnoj praksi. Glavni epidemiološki i preventivni problem kod svih triju zaraza predstavljaju inficirane mačke koje ne pokazuju kliničke znake bolesti ili imaju neodređene kliničke znake, a šire infekcije putem pljuvačke, urina, fecesa, suza, krvi i ostalih telesnih tečnosti. Tako se infekcija virusom mačje leukemije (FeLV) i virusom mačje imunodeficijencije (FIV) sporo razvija kod mačaka, pa mačka u razdoblju obično dužem od četiri godine ne pokazuje kliničke znake ili ima neodređene kliničke znake, a predstavlja stalni izvor zaraze i širi infekciju unutar mačje populacije. Viremične mačke predstavljaju veliku opasnost za ostalu mačju populaciju posebno u domaćinstvima s više mačaka, ako idu napolje, u odgajivačnicama, skloništima za mačke, veterinarskim ambulantama, klinikama i u veterinarskoj transfuziologiji. Glavni preventivni problem kod virusa mačje leukemije, mačjeg zaraznog peritonitisa i virusa mačje imunodeficijencije je nepostojanje na tržištu komercijalno delotvorne vakcine. Budući da su dosadašnja epidemiološka istraživanja pokazala da FCoV, FeLV i FIV pokazuju veliku razliku u virulenciji unutar različitih mačjih populacija i da razlika u virulenciji zavisi od geografskog položaja, načina držanja i o pasmini, istraživanja treba sprovesti za svaku pojedinu zemlju. Ciljevi ovoga epidemiološkog istraživanja su bili sledeći: • određivanje prevalencije infekcija i koinfekcija uzrokovanih koronavirusima mačaka (FCoV), virusima leukemije (FeLV) i imunodeficijencije (FIV) na području Zagreba i Varaždina; • određivanje epidemioloških faktora rizika i njihova značaja za nastanak, razvoj i širenje FCoV, FeLV i FIV u populaciji domaćih mačaka. Ovo epidemiološko istraživanje je sprovedeno na 106 mačaka. Laboratorijski testovi virusoloških pokazatelja su rađeni na Veterinarskom fakultetu u Beču. Uzorci su pretraženi na FCoV antitela testom imunofluorescentnih antitijela (IFA), FeLV-p27 antigen pomoću imunoenzimskog testa (ELISA), FeLV specifične nukleinske kiseline koristeći real-time PCR (Applied Biosystem 7300 Real time PCR System) i FIV antitela sa brzim imunomigracijskim testom (RIM). Rezultati laboratorijskih pretraga virusoloških pokazatelja pokazali su da je: • 45,28% testiranih mačaka bilo pozitivno na FCoV infekciju; • 6,60% testiranih mačaka bilo pozitivno na FeLV infekciju; • 7,55% testiranih mačaka imalo koinfekciju sa FeLV i FCoV; • 5,66% testiranih mačaka imalo koinfekciju sa FIV i FCoV. Rezultati epidemioloških pokazatelja pokazali su da je dokazana: • statistički značajna asocijacija između zdravstvenog statusa i grupe FeLV+; • statistički značajna asocijacija između izlaženja napolje bez vlasnikove kontrole i grupa FCoV+ i FIV/FCoV+. Određivanje učestalosti FCoV, FeLV i FIV uz faktore rizika za nastanak, razvoj i širenje zaraza je od velikog značaja za sprečavanje širenja ova tri virusa unutar populacije mačaka na gradskim područjima.sr
dc.description.abstractAlthough in the nineteen sixties feline leukemia virus (FeLV) and feline infectious peritonitis (FIP) induced by feline coronavirus (FCoV) were described for the first time and feline immunodeficiency virus (FIV) was described in the nineteen eighties for the first time, too, all three diseases have been untreatable and lethal to the present day. Feline leukemia virus and feline immunodeficiency virus are associated with development of neoplasm diseases in domestic and wild cats. Many questions associated with epidemiology and prevention have not still been clarified. Feline coronavirus (FCoV), feline leukemia virus (FeLV) and feline immunodeficiency virus (FIV) play an important role in investigations and everyday veterinary practice. The main epidemiologic and preventive problems in all three diseases are infected cats. They have no clinical signs of disease or have undefined clinical symptoms but they spread infections by saliva, urine, feces, tears, blood and other body fluids among the cat population. Infections of feline leukemia virus (FeLV) and feline immunodeficiency virus (FIV) develop slowly in cats. Viremic cat during a period longer than four years does not show clinical signs or has undefined symptoms and is constant source of infection and spreads infection in cat population. Viremic cats are great danger for cat populations especially in multiple cat households, if they go outside, in catteries, cat shelters, veterinary clinics or blood transfusions. The main preventive problem with feline leukemia virus, feline infectious peritonitis and feline immunodeficiency virus is that there is no effective vaccine in the market. As to date epidemiologic research has shown that FCoV, FeLV and FIV have shown a great difference in virulence in various cat populations and as the virulence varies according to geographic location, maintenance and breeding research should be carried out for each particular country. The aims in this epidemiologic research were the following: • to determine the prevalence of infections and co-infections induced by feline coronaviruses (FCoV), feline leukemia virus (FeLV) and feline immunodeficiency virus (FIV) in the areas of Zagreb and Varaždin; • to determine which epidemiologic factors are risky and their significance for the occurrence, development and spreading of FCoV, FeLV and FIV in population of domestic cats. This epidemiologic research was carried out on 106 cats. Laboratory tests of viral parameters were carried out at the Faculty of Veterinary Medicine in Vienna. The samples were investigated for the presence of FCoV antibodies by Immunofluorescence Antibody Assay (IFA), for FeLV-p27 antigen by enzyme linked immunosorbent assay (ELISA), for FeLV specific nucleic acids by real-time PCR (Applied Biosystems 7300 Real time PCR System) and for the presence of FIV antibodies by rapid immunomigration test (RIM). Lab tests results of viral parameters demonstrated that: • 45.28% tested cats were positive for FCoV infection; • 6.60% tested cats were positive for FeLV infection; • 7.55% tested cats were co-infected with FeLV and FCoV; • 5.66% tested cats were co-infected with FIV and FCoV. The results of epidemiologic parameters demonstrated that: • statistically significant association was found in health status and group FeLV+; • statistically significant association was found in outdoor access without owner's control and groups FCoV+ and FIV/FCoV+. Determining FCoV, FeLV and FIV prevalence with risk factors for the occurrence, development and spread of infections is of great importance to prevent the spread of these three viruses in cat population in urban areas.en
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectепидемиолошко истраживањеsr
dc.subjectepidemiološko istraživanjesr
dc.subjectepidemiology studyen
dc.subjectprevalenceen
dc.subjectFCoVen
dc.subjectFeLVen
dc.subjectFIVen
dc.subjectrisk factorsen
dc.subjectdomestic cat (Felis catus)en
dc.subjectučestalostsr
dc.subjectFCoVsr
dc.subjectFeLVsr
dc.subjectFIVsr
dc.subjectrizični faktorisr
dc.subjectdomaća mačka (Felic catus)sr
dc.subjectучесталостsr
dc.subjectFCoVsr
dc.subjectFeLVsr
dc.subjectFIVsr
dc.subjectризични факториsr
dc.subjectдомаћа мачка (Felic catus)sr
dc.titleСероепидемиолошко истраживање инфекција коронавирусом, вирусом леукемије и вирусом имунодефицијенције мачака у Републици Хрватскојsr
dc.title.alternativeSeroepidemiološko istraživanje infekcija koronavirusom, virusom leukemije i virusom imunodeficijencije mačaka u Republici Hrvatskojsr
dc.title.alternativeSeroepidemiologic research of coronavirus, leukemia virus and immunodeficiency virus infections in cats in Republic of Croatiaen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractПетровић, Тамаш; Поткоњак, Aлександар; Нишавић, Јаков; Роган, Драган; Лупуловић, Дијана; Раукар, Јелена; Seroepidemiološko istraživanje infekcija koronavirusom, virusom leukemije i virusom imunodeficijencije mačaka u Republici Hrvatskoj;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/36185/Disertacija13400.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/36185/Disertacija13400.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/36186/IzvestajKomisije13400.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/36186/IzvestajKomisije13400.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_8747


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record