Show simple item record

Seroprevalenca Neospora caninum kod krava sa reproduktivnim poremećajima u Vojvodini

dc.contributor.advisorLalošević, Vesna
dc.contributor.otherBoboš, Stanko
dc.contributor.otherLazić, Sava
dc.contributor.otherLalošević, Dušan
dc.contributor.otherStančić, Ivan
dc.creatorСавовић, Милан
dc.date.accessioned2017-10-30T14:39:51Z
dc.date.available2017-10-30T14:39:51Z
dc.date.available2020-07-03T13:33:29Z
dc.date.issued2016-07-15
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija146174428561855.pdf?controlNumber=(BISIS)100767&fileName=146174428561855.pdf&id=5476&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/8746
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=100767&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije146174429261278.pdf?controlNumber=(BISIS)100767&fileName=146174429261278.pdf&id=5477&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractNeospora caninum је интрацелуларна парaзитска кокцидија, која припада колу Apicomplexa, фамилији Sarcocystidae, a oдгoвoрна je зa aбoртусe код крава ширoм свeтa. Зоонотски карактер ове протозое за сада није доказан. Ипак, имунокомпромитованим особама препоручује се избегавање контакта са познатим изворима N. caninum Један од проблема у говедарству, су велики економски губици због неоспорозе у стадима високо продуктивних плоткиња услед абортуса. Проценат абортуса се креће oд 0,4- 10,6% мада ове вредности могу бити и знатно више ако су инфективни агенси присутни у стадима. Пошто болест пролази у већини случајева без клиничких симптома, абортуси у првој трећини гравидитета могу бити непримећени тако да је губитке врло често тешко и документовати. Плод код заражене јединке може бити ресорбован код раног гравидитета, аутолизован или мумифициран у каснијем стадијуму гравидитета или пак мртворођен. Међутим, забележени су и случајеви живо рођених телади са клиничким симптомима болести или рођени без клиничких симптома али позитивном серолошком реакцијом. Поред високе стопе абортуса на фармама код животиња оболелих од неоспорозе који представљају директну штету, економски губици се огледају и у смањеној концепцији. Нису занемарљиви ни индиректни трошкови везани за ветеринарске услуге у првом реду у успостављању дијагнозе која је тешка и скупа. Вишекратним вештачким осемењавањем се повећава индекс осемењавања, а због смањене концепције продужава се и сервис период, смањује производња млека. Заражена стада прати повећан број превремених тељења, као и рађање авиталне телади те смањени прираст јунади у тову . Годишње серолошко тестирање би могло бити од користи за стратегију контроле серопозитивности на N. caninum. Циљ овог истраживања био је да се утврди серопреваленца Neospora caninum код крава на територији Војводине. Истаживање је обухватило 376 млечних крава, старости преко 24 месеца, различитих раса, подељених у три групе: прву групу обухватале су краве са репродуктивним поремећајима, другу групу чиниле су краве без репродуктивних поремећаја, трећу групу краве чија је репродуктивна историја непозната. На основу добијених резултата може се закључити да је неоспооза код крава доказана на целој територији АП Војводине. Укупна преваленца износи 15,4%. Код крава са побачајима и другим репродуктивним поремећајима серопреваленца износи 12,8%, а код крава без репродуктивних поремећаја она износи 18,8%. У раду није доказана статистички значајна разлика у серопреваленци између крава са и без репродуктивних поремећаја. Серопреваленца на малим приватним газдинствима износи 20,2% и статистички је значајно већа у односу на велике комерцијалне фарме где износи 6,2%. Из добијених резултата може се закључити да је једини доказани фактор ризика за појаву неоспорозе код говеда у Војводини узгој на малим приватним газдинствима, што се може објаснити слабом применом зоохигијенских мера, односно слободним држањем и присуством паса на фарми.sr
dc.description.abstractNeospora caninum je intracelularna parazitska kokcidija, koja pripada kolu Apicomplexa, familiji Sarcocystidae, a odgovorna je za abortuse kod krava širom sveta. Zoonotski karakter ove protozoe za sada nije dokazan. Ipak, imunokompromitovanim osobama preporučuje se izbegavanje kontakta sa poznatim izvorima N. caninum Jedan od problema u govedarstvu, su veliki ekonomski gubici zbog neosporoze u stadima visoko produktivnih plotkinja usled abortusa. Procenat abortusa se kreće od 0,4- 10,6% mada ove vrednosti mogu biti i znatno više ako su infektivni agensi prisutni u stadima. Pošto bolest prolazi u većini slučajeva bez kliničkih simptoma, abortusi u prvoj trećini graviditeta mogu biti neprimećeni tako da je gubitke vrlo često teško i dokumentovati. Plod kod zaražene jedinke može biti resorbovan kod ranog graviditeta, autolizovan ili mumificiran u kasnijem stadijumu graviditeta ili pak mrtvorođen. Međutim, zabeleženi su i slučajevi živo rođenih teladi sa kliničkim simptomima bolesti ili rođeni bez kliničkih simptoma ali pozitivnom serološkom reakcijom. Pored visoke stope abortusa na farmama kod životinja obolelih od neosporoze koji predstavljaju direktnu štetu, ekonomski gubici se ogledaju i u smanjenoj koncepciji. Nisu zanemarljivi ni indirektni troškovi vezani za veterinarske usluge u prvom redu u uspostavljanju dijagnoze koja je teška i skupa. Višekratnim veštačkim osemenjavanjem se povećava indeks osemenjavanja, a zbog smanjene koncepcije produžava se i servis period, smanjuje proizvodnja mleka. Zaražena stada prati povećan broj prevremenih teljenja, kao i rađanje avitalne teladi te smanjeni prirast junadi u tovu . Godišnje serološko testiranje bi moglo biti od koristi za strategiju kontrole seropozitivnosti na N. caninum. Cilj ovog istraživanja bio je da se utvrdi seroprevalenca Neospora caninum kod krava na teritoriji Vojvodine. Istaživanje je obuhvatilo 376 mlečnih krava, starosti preko 24 meseca, različitih rasa, podeljenih u tri grupe: prvu grupu obuhvatale su krave sa reproduktivnim poremećajima, drugu grupu činile su krave bez reproduktivnih poremećaja, treću grupu krave čija je reproduktivna istorija nepoznata. Na osnovu dobijenih rezultata može se zaključiti da je neospooza kod krava dokazana na celoj teritoriji AP Vojvodine. Ukupna prevalenca iznosi 15,4%. Kod krava sa pobačajima i drugim reproduktivnim poremećajima seroprevalenca iznosi 12,8%, a kod krava bez reproduktivnih poremećaja ona iznosi 18,8%. U radu nije dokazana statistički značajna razlika u seroprevalenci između krava sa i bez reproduktivnih poremećaja. Seroprevalenca na malim privatnim gazdinstvima iznosi 20,2% i statistički je značajno veća u odnosu na velike komercijalne farme gde iznosi 6,2%. Iz dobijenih rezultata može se zaključiti da je jedini dokazani faktor rizika za pojavu neosporoze kod goveda u Vojvodini uzgoj na malim privatnim gazdinstvima, što se može objasniti slabom primenom zoohigijenskih mera, odnosno slobodnim držanjem i prisustvom pasa na farmi.sr
dc.description.abstractSarcocystidae, responsible for abortion in cattle worldwide. Although zoonotic nature of this protozoa has not been proven, it is generally recommended that immunocompromised persons should avoid contact with the known sources of N. caninum. One of the problems that affect cattle breeding industry are great economic losses due to neosporosis-related abortions in herds of highly productive cows. The percentage of abortions ranges from 0.4% to 10.6%, although it may reach considerably higher values when the infectious agent is present in flocks. Since the disease is asymptomatic in the majority of cases, abortions in the first trimester of pregnancy may remain undetected so that the losses are often difficult to document. Depending on the gestational age of the calf, the outcome of infection may vary from the foetal resorption in early pregnancies, autolysis and mummification in the later course of the gestation, or the occurrence of stillbirths. However, cases of birth of both clinically diseased and asymptomatic, but seropositive newborns, from the infected mothers, have been recorded. In addition to the direct damage reflected in the high rate of abortions, affected farms also suffer significant economic losses due to decreased conception rates in infected cows. Also, indirect costs of veterinary services, especially those regarding expensive and toilsome diagnostic procedures, are not negligible. Finally, repeated artificial insemination increases insemination index and decreased conception rate results in prolonged service period and reduced milk production. Infected herd exhibits increased number of early calving as well as birth of non-vital calves and reduced growth in beef cattle. Serological testing, conducted on yearly basis, could contribute to the development of a control strategy of seropositivity of the cattle to N. caninum. Aim of this research was to determine seroprevalence of N. caninum in cows from the territory of Vojvodina. The study included 376 dairy cows over 24 months of age, of different breeds and divided into three groups, according to their medical history: The first group consisted of cows with reproductive disorders The second group consisted of cows without evident reproductive disorders The third group consisted of cows with unknown medical history Based on these results it can be concluded that neosporosis in cows was demonstrated throughout the territory of the Vojvodina province, with overall prevalence of 15.4%. In cows with abortions and other reproductive disorders seroprevalence was 12.8% and in cows without reproductive disorders it was 18.8%. No statistically significant difference in seroprevalences between cows with and without reproductive disorders was observed. In small private holdings, seroprevalence reached 20.2% which was significantly higher compared to the 6.2% detected on large commercial farms. According to these results, the only proved risk factor for acquisition of neosporosis in cattle in Vojvodina is cattle being bred on private smallholdings, which could probably be explained by poor zoohygienic measures, free-range to semi-confined production systems and the presence of dogs, all of which are often associated with this type of farms.en
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectNeospora caninumsr
dc.subjectNeospora caninumsr
dc.subjectNeospora caninumen
dc.subjectseroprevalenceen
dc.subjectreproductive disordersen
dc.subjectcattleen
dc.subjectseroprevalencasr
dc.subjectreproduktivniporemećajisr
dc.subjectkravesr
dc.subjectсеропреваленцаsr
dc.subjectрепродуктивнипоремећајиsr
dc.subjectкравеsr
dc.titleСеропреваленца Neosporа caninum код крава са репродуктивним поремећајима у Војводиниsr
dc.title.alternativeSeroprevalenca Neospora caninum kod krava sa reproduktivnim poremećajima u Vojvodinisr
dc.title.alternativeSeropevalenca Neospora caninum in cows with reproductivedisorders in Vojvodinaen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractЛалошевић, Весна; Лазић, Сава; Лалошевић, Душан; Станчић, Иван; Бобош, Станко; Savović, Milan; Seroprevalenca Neospora caninum kod krava sa reproduktivnim poremećajima u Vojvodini;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/36178/Disertacija13399.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/36179/IzvestajKomisije13399.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record