Show simple item record

Proizvodni i fiziološki odgovor vinove loze na zelenu rezidbu

dc.contributor.advisorKuljančić, Ivan
dc.contributor.otherMaksimović, Ivana
dc.contributor.otherMarković, Nebojša
dc.creatorBožović, Predrag
dc.date.accessioned2017-10-30T14:39:36Z
dc.date.available2017-10-30T14:39:36Z
dc.date.available2020-07-03T13:32:11Z
dc.date.issued2016-06-17
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/8738
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija144585790841960.pdf?controlNumber=(BISIS)96013&fileName=144585790841960.pdf&id=4475&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=96013&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije144585790002629.pdf?controlNumber=(BISIS)96013&fileName=144585790002629.pdf&id=4474&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractУ раду је испитиван утицај уклањања лишћа у зони грожђа и дела рода у шарку, на производне особине и физиолошке процесе три винске сорте грашац, сила и пробус. Резултати истраживања указују, да уклањање лишћа из зоне грожђа, доводи до боље осветљености гроздова и њихове повишене температуре. Код силе и пробуса је ова мера довела до јаче транспирационе активности последњих потпуно развијених листова на главном ластару. Утицај третмана је био мањи на принос и садржај шећера у шири, а нешто виши на садржај јабучне киселине и минералних материја у шири, квалитета вина и отпорности зимских окаца према измрзавању. Утицај уклањања дела рода у шарку се највише испољио на принос, а нешто слабије на садржај шећера и киселина. Код грашца је уочена боља отпорност зимских окаца према измрзавању. Бољи квалитет вина постигнут је остављањем на чокоту гроздова који су предњачили са сазревањем. Сорте из огледа су у истим условима различито одговориле на примењене операције зелене резидбе. Код свих варијанти огледа, прикупљање узорака вршено је и ''berry-cup'' методом. Ова метода се сатоји у томе да се бобице са којих је претходно уклоњена покожица урањају у стандардни MES пуфер на 30 минута. Бобице су током узорковања биле везане за чокот. Пуфер је мењан на сваких 30 минута, током два сата, а затим су прикупљени раствори анализирани. Очекивано је било да ће се ''berry-cup'' методом испитати утицај примењених операција зелене резидбе на процес пражњења флоема у апопласт меса бобице. У раду је доказано другачије, да прикупљени глукоза, фруктоза и калијум потичу из ћелија меса бобице. Примењене операције зелене резидбе нису имале утицаја на овај процес. Код сорте шираз, ''berry-cup'' метод је примењен уз додавање пуферу једињења која инхибиторно делују на транспорт шећера (PCMBS, п-хлорживабензенсулфонска киселина) и калијума (ТЕА, тетраетиламонијум хлорид) кроз ћелијске мембране. У овом случају нису примењиване операције зелене резидбе. Утврђено је инхибиторно дејство PCMBS-а на издвајање глукозе и фруктозе у пуфер у периоду интензивног накупљања шећера као и одсуство ii инхибиторног дејстава две недеље касније. Ово говори у прилог постојању различитих механизама транспорта хексоза кроз ћелијску мембрану током сазревања бобица. Изостанак инхибиторног дејства тетраетиламонијум хлорида на издвајање калијума у пуфер, говори да протеински канали нису главни и једини начин транспорта калијума преко ћелијске мембране.sr
dc.description.abstractU radu je ispitivan uticaj uklanjanja lišća u zoni grožđa i dela roda u šarku, na proizvodne osobine i fiziološke procese tri vinske sorte grašac, sila i probus. Rezultati istraživanja ukazuju, da uklanjanje lišća iz zone grožđa, dovodi do bolje osvetljenosti grozdova i njihove povišene temperature. Kod sile i probusa je ova mera dovela do jače transpiracione aktivnosti poslednjih potpuno razvijenih listova na glavnom lastaru. Uticaj tretmana je bio manji na prinos i sadržaj šećera u širi, a nešto viši na sadržaj jabučne kiseline i mineralnih materija u širi, kvaliteta vina i otpornosti zimskih okaca prema izmrzavanju. Uticaj uklanjanja dela roda u šarku se najviše ispoljio na prinos, a nešto slabije na sadržaj šećera i kiselina. Kod grašca je uočena bolja otpornost zimskih okaca prema izmrzavanju. Bolji kvalitet vina postignut je ostavljanjem na čokotu grozdova koji su prednjačili sa sazrevanjem. Sorte iz ogleda su u istim uslovima različito odgovorile na primenjene operacije zelene rezidbe. Kod svih varijanti ogleda, prikupljanje uzoraka vršeno je i ''berry-cup'' metodom. Ova metoda se satoji u tome da se bobice sa kojih je prethodno uklonjena pokožica uranjaju u standardni MES pufer na 30 minuta. Bobice su tokom uzorkovanja bile vezane za čokot. Pufer je menjan na svakih 30 minuta, tokom dva sata, a zatim su prikupljeni rastvori analizirani. Očekivano je bilo da će se ''berry-cup'' metodom ispitati uticaj primenjenih operacija zelene rezidbe na proces pražnjenja floema u apoplast mesa bobice. U radu je dokazano drugačije, da prikupljeni glukoza, fruktoza i kalijum potiču iz ćelija mesa bobice. Primenjene operacije zelene rezidbe nisu imale uticaja na ovaj proces. Kod sorte širaz, ''berry-cup'' metod je primenjen uz dodavanje puferu jedinjenja koja inhibitorno deluju na transport šećera (PCMBS, p-hlorživabenzensulfonska kiselina) i kalijuma (TEA, tetraetilamonijum hlorid) kroz ćelijske membrane. U ovom slučaju nisu primenjivane operacije zelene rezidbe. Utvrđeno je inhibitorno dejstvo PCMBS-a na izdvajanje glukoze i fruktoze u pufer u periodu intenzivnog nakupljanja šećera kao i odsustvo ii inhibitornog dejstava dve nedelje kasnije. Ovo govori u prilog postojanju različitih mehanizama transporta heksoza kroz ćelijsku membranu tokom sazrevanja bobica. Izostanak inhibitornog dejstva tetraetilamonijum hlorida na izdvajanje kalijuma u pufer, govori da proteinski kanali nisu glavni i jedini način transporta kalijuma preko ćelijske membrane.sr
dc.description.abstractA study has been conducted to assess the influence of defoliation and cluster thinning at version, on productivity and physiological process of three grapevine varieties (grašac, sila and probus). The results of the study have shown that better sun exposure and heating of the clusters is a result of defoliation.Application of this measure on sila and probus lead to higher transpiration of most recently fully exposed leaves on main shoots. Defoliation had lower influence on yield and sugar content in grape juice, but higher on content of malic acid and minerals in grape juice, wine quality and even winter buds frost resistance. Cluster thinning had a higher influence on yield, but slightly lower on the sugar and acids content in the grape juice. Better frost resistance, of winter buds of grašac variety, was observed under the influence of cluster thinning. Better wine quality is achieved by thinning criteria, which consisted of retaining clusters advanced in ripening. Every grapevine variety reacted differently on applied measures although the conditions were the same. During the experiment samples were collected using the “berry-cup” method. By doing that the collected sample represents a standard MES buffer in which peeled berries were immersed in every 30 minutes. During the sampling the grapes were still on the stem. The buffer was changed every 30 minutes for two hours and replaced with newone. Collected solutions were used for the analysis. The “berry-cup” method was expected to show the influence of applied measures on phloem unloading into the mesocarp of the grape berries. However the study actually showed that glucose, fructose and potassium originate from the mesocarp cells rather than from phloem unloading.Defoliation and cluster thinning did not have influence on sugars and potassium release from peeled berries into the buffer. With the shiraz variety the “berry-cup” method was implemented with the addiction of compounds that act inhibitory to the transport of sugars (PCMBS, p-chloromercuribenzenesulfonic acid) and potassium (TEA, tetraethylammonium chloride) through the cell membrane. In the period of intensive sugar accumulation, inhibitory effectsof PCMBS on hexose release were confirmed. However two weeks after that the observed influence disappeared. This leads us to conclude that during the ripening processthere are multiple mechanisms responsible for hexose transport. The lack of potassium channels blocking effect of tetraethylammonium chloride indicates that different pathways of potassium membrane transport exist.en
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectВинова лозаsr
dc.subjectVinova lozasr
dc.subjectдефолијацијаsr
dc.subjectумањење приносаsr
dc.subjectфотосинтезаsr
dc.subjectнакупљање шећераsr
dc.subjectdefolijacijasr
dc.subjectumanjenje prinosasr
dc.subjectfotosintezasr
dc.subjectnakupljanje šećerasr
dc.titleПроизводни и физиолошки одговор винове лозе на зелену резидбуsr
dc.title.alternativeProizvodni i fiziološki odgovor vinove loze na zelenu rezidbusr
dc.title.alternativeGrapevine, defoliation, cluster thinnig, photosythesis, sugar accumulationen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC
dcterms.abstractКуљанчић, Иван; Максимовић, Ивана; Марковић, Небојша; Божовић, Предраг; Proizvodni i fiziološki odgovor vinove loze na zelenu rezidbu;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/35756/Disertacija13388.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/35757/IzvestajKomisije13388.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_8738


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as openAccess