Show simple item record

Predviđanje proizvodno ekonomskih parametara u povrtarstvu u Srbiji

dc.contributor.advisorNovković, Nebojša
dc.contributor.otherCeranić, Slobodan
dc.contributor.otherIlin, Žarko
dc.creatorIvanišević, Dragan
dc.date.accessioned2017-10-30T14:39:36Z
dc.date.available2017-10-30T14:39:36Z
dc.date.available2020-07-03T13:32:10Z
dc.date.issued2015-12-03
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija144342576935515.pdf?controlNumber=(BISIS)95706&fileName=144342576935515.pdf&id=4359&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/8737
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=95706&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije144342575576615.pdf?controlNumber=(BISIS)95706&fileName=144342575576615.pdf&id=4358&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractПредмет ових истраживања су анализа кретања и будуће тенденције производних и економских параметара значајнијих врста поврћа, односно површина, приноса, укупне производње, цена и паритета цена у Србији и Војводини. Oсновни циљ истраживања је да се формулишу квантитативни модели запредвиђање површина, приноса, укупне производње, цена и паритета цена важнијих врста поврћа у Србији и Војводини, на основу анализе одговарајућих временских серија. Предвиђањем су обухваћени: кромпир, грашак, пасуљ, парадајз, паприка, краставац,мрква, црни лук, бели лук икупус и кељ. Период предвиђања је 2011-2015 година. Примењене статистичке методе у овом раду су методе дескриптивне анализе и аналитичке статистичке методе. Методе дескриптивне статистике примењене су за анализу наведених обележја у повртарству у периоду 1991-2010. године. Ту спадају основни статистички показатељи: просечна вредност појаве, екстремне вредности (минимум и максимум), коефицијент варијације и стопа промене. У сврху предвиђања посматраних појава коришћенје метод анализе временских серија, односно примењени суARIMA модели, који се базирају на анализи временских серија. Анализа временских серија обухватила је наведена производна и економска обележја повртарста за двадесет година, а предвиђање ће се односити на наредни петогодишњи период, 2011-15. година. Претпоставка да се очекује повећање површина, приноса и укупне производње поврћа, што ће допринети бржем општем развоју националне пољопривреде, у раду је делимично потврђена.Предвиђања показују да ће се површине под поврћем и у Србији и у Војводини смањивати у предикционом периоду, и то како у апсолутном износу, тако релативно, односно заступљености у ораницама. На крају периода предвиђања површине под поврћем у Србији биће на нивоу од 258.000 хектара, што је значајније мање од просека у анализираном периоду (1991-2010), 302.700ха. Смањиће се и учешће површина под поврћем у ораницама, на 7,56%, док је у анализираном периоду то учешће изноисило 8,68%. У Војводини ће површине под поврћем опасти на ниво од 60.000 хектара (просечно је било 79.000 ха), односно њихово учешће у ораницама са просечних 5% у анализираном периоду, смањиће се на 3,82% у последњој години V предвиђања. За разлику од површина, претпоставка о повећању приноса и производње је углавном доказана. У Србији повећаваће се приноси пет (од десет) врста поврћа (кромпира, паприке, мркве, црног и белог лука), принос једне врсте ће стагнирати (грашак), а четири врста ће опадати (пасуљ, парадајз, краставац и купус). У Војводини повећаваће се приноси шест врста поврћа (грашка, краставца, мркве, црног и белог лука и купуса), стагнираће принос кромпира, а опадати приноси три врсте поврћа (пасуља, парадајза и паприке). У Србији ће доћи до раста производње пет повртарских култура (кромпира, грашка, паприке, мркве и белог лука), а код осталих пет предвиђа се пад производње (пасуљ, парадајз, краставац, црни лук и купус). У Војводини ће доћи до раста производње исто код пет култура (грашка, паприке, краставца, мркве и купуса), стагнације производње црног и белог лука, а смањења производње код три врсте поврћа (кромпира, пасуља и парадајза). Претпоставка да предвиђање производно-економских обележја у повртарству доприноси квалитетнијем макро и микро економском планирању развоја повртарства је потврђена чињеницом да је квантитативно доказано да различите врсте поврћа имају различите тенденције у будућности, и када су у питању производни, и када су у питању економски параметри. Такође, те разлике се односе и на територију за коју се предвиђа, Србију, односно Војводину. Различита предвиђања узрокују и различита планирања, односно различите механизме за њихову регулацију. Претпоставка да применаквантитативних методаи модела обезбеђује коректну анализу стања посматраних појава ипружа основу за реално предвиђање у будућем периоду, је доказана чињеницом да су у раду успешно примењена 82 модела за предвиђање, и то: 2 за предвиђање ораница у Србији и Војводини, 4 за предвиђање апсолутних површина поврћа и и њиховог учешћа у ораницама, 30 за производне параметре заначајнијих врста поврћа у Србији и исто толико у Војводини, и 12 за предвиђање апсолутних и релативних цена шест значајнијих врста поврћа. Успешност примене модела манифестује се у статистички значајним утицајима појава из претходног периода код велике већине модела. Веома је мали број модела код којих је значајан само утицај случајних просеса, или није статистички значајна вредност из претходног периода. Претпоставка да су методе дескриптивне и аналитичке статистике адекватне за испитивање и реално предвиђање посматраних појава у повртарству у складу је са претходном хипотезом, а огледа се у сличности уочених тенденција у претходном периоду, који су анализирани методама дескриптивне статистике, са резултатима предвиђања применом АРИМА модела у наредном периоду. Ни један модел предвиђања нема нелогичне резултате. Код доказивања претпоставка да реално предвиђање омогућава доношење рационалних одлука везаних за развој повртарства у Србији и Војводини од великог су заначаја резултати предвиђања економских (ценовних) параметара производње поједних врста поврћа. Реалне, дисконтоване цене поврћа на 1994. годину, помоћу индекса цена на мало, имаће различите тенденције. Релативно стабилне цене имаће кромпир, пасуљ, црни лук и купус. Парадајз ће имати тенденцију раста цене, а паприка пада. Значи, апсолутни ценовни услови биће стабилни за четири врсте поврћа, у једном случају доћи ће до побољшања и у VI једном до погршања ценовних услова. Релативне цене, односно паритети цена поврћа према пшеници, као индикатор релативног економског положаја поврћа према другим, конкурентним ратарским усевима, имали су сличне тенденције као и апсолутне, дисконтоване цене. Стагнацију паритета, као и цена, имаће црни лук и купус. Благо побољшање паритет, уз изражене осцилације, имаће кромпир и пасуљ, док ће се паритети парадајз и паприке понашати исто као и дисконтоване цене- парадајза побољшавати, а папарике погоршавати. Коришћење адекватнихметода и модела анализе и предвиђања пружа могућност да се предвиде величина и структураповртарске производње у Србији и Војводини.Доћи ће до промене сетвене структуре повртарске производње, смањиће се укупне површине под поврћем, али ће се повећати интензивност производње код већине анализираних култура, што ће се позитивно одразити на повећање приноса и годишње производње.sr
dc.description.abstractPredmet ovih istraživanja su analiza kretanja i buduće tendencije proizvodnih i ekonomskih parametara značajnijih vrsta povrća, odnosno površina, prinosa, ukupne proizvodnje, cena i pariteta cena u Srbiji i Vojvodini. Osnovni cilj istraživanja je da se formulišu kvantitativni modeli zapredviđanje površina, prinosa, ukupne proizvodnje, cena i pariteta cena važnijih vrsta povrća u Srbiji i Vojvodini, na osnovu analize odgovarajućih vremenskih serija. Predviđanjem su obuhvaćeni: krompir, grašak, pasulj, paradajz, paprika, krastavac,mrkva, crni luk, beli luk ikupus i kelj. Period predviđanja je 2011-2015 godina. Primenjene statističke metode u ovom radu su metode deskriptivne analize i analitičke statističke metode. Metode deskriptivne statistike primenjene su za analizu navedenih obeležja u povrtarstvu u periodu 1991-2010. godine. Tu spadaju osnovni statistički pokazatelji: prosečna vrednost pojave, ekstremne vrednosti (minimum i maksimum), koeficijent varijacije i stopa promene. U svrhu predviđanja posmatranih pojava korišćenje metod analize vremenskih serija, odnosno primenjeni suARIMA modeli, koji se baziraju na analizi vremenskih serija. Analiza vremenskih serija obuhvatila je navedena proizvodna i ekonomska obeležja povrtarsta za dvadeset godina, a predviđanje će se odnositi na naredni petogodišnji period, 2011-15. godina. Pretpostavka da se očekuje povećanje površina, prinosa i ukupne proizvodnje povrća, što će doprineti bržem opštem razvoju nacionalne poljoprivrede, u radu je delimično potvrđena.Predviđanja pokazuju da će se površine pod povrćem i u Srbiji i u Vojvodini smanjivati u predikcionom periodu, i to kako u apsolutnom iznosu, tako relativno, odnosno zastupljenosti u oranicama. Na kraju perioda predviđanja površine pod povrćem u Srbiji biće na nivou od 258.000 hektara, što je značajnije manje od proseka u analiziranom periodu (1991-2010), 302.700ha. Smanjiće se i učešće površina pod povrćem u oranicama, na 7,56%, dok je u analiziranom periodu to učešće iznoisilo 8,68%. U Vojvodini će površine pod povrćem opasti na nivo od 60.000 hektara (prosečno je bilo 79.000 ha), odnosno njihovo učešće u oranicama sa prosečnih 5% u analiziranom periodu, smanjiće se na 3,82% u poslednjoj godini V predviđanja. Za razliku od površina, pretpostavka o povećanju prinosa i proizvodnje je uglavnom dokazana. U Srbiji povećavaće se prinosi pet (od deset) vrsta povrća (krompira, paprike, mrkve, crnog i belog luka), prinos jedne vrste će stagnirati (grašak), a četiri vrsta će opadati (pasulj, paradajz, krastavac i kupus). U Vojvodini povećavaće se prinosi šest vrsta povrća (graška, krastavca, mrkve, crnog i belog luka i kupusa), stagniraće prinos krompira, a opadati prinosi tri vrste povrća (pasulja, paradajza i paprike). U Srbiji će doći do rasta proizvodnje pet povrtarskih kultura (krompira, graška, paprike, mrkve i belog luka), a kod ostalih pet predviđa se pad proizvodnje (pasulj, paradajz, krastavac, crni luk i kupus). U Vojvodini će doći do rasta proizvodnje isto kod pet kultura (graška, paprike, krastavca, mrkve i kupusa), stagnacije proizvodnje crnog i belog luka, a smanjenja proizvodnje kod tri vrste povrća (krompira, pasulja i paradajza). Pretpostavka da predviđanje proizvodno-ekonomskih obeležja u povrtarstvu doprinosi kvalitetnijem makro i mikro ekonomskom planiranju razvoja povrtarstva je potvrđena činjenicom da je kvantitativno dokazano da različite vrste povrća imaju različite tendencije u budućnosti, i kada su u pitanju proizvodni, i kada su u pitanju ekonomski parametri. Takođe, te razlike se odnose i na teritoriju za koju se predviđa, Srbiju, odnosno Vojvodinu. Različita predviđanja uzrokuju i različita planiranja, odnosno različite mehanizme za njihovu regulaciju. Pretpostavka da primenakvantitativnih metodai modela obezbeđuje korektnu analizu stanja posmatranih pojava ipruža osnovu za realno predviđanje u budućem periodu, je dokazana činjenicom da su u radu uspešno primenjena 82 modela za predviđanje, i to: 2 za predviđanje oranica u Srbiji i Vojvodini, 4 za predviđanje apsolutnih površina povrća i i njihovog učešća u oranicama, 30 za proizvodne parametre zanačajnijih vrsta povrća u Srbiji i isto toliko u Vojvodini, i 12 za predviđanje apsolutnih i relativnih cena šest značajnijih vrsta povrća. Uspešnost primene modela manifestuje se u statistički značajnim uticajima pojava iz prethodnog perioda kod velike većine modela. Veoma je mali broj modela kod kojih je značajan samo uticaj slučajnih prosesa, ili nije statistički značajna vrednost iz prethodnog perioda. Pretpostavka da su metode deskriptivne i analitičke statistike adekvatne za ispitivanje i realno predviđanje posmatranih pojava u povrtarstvu u skladu je sa prethodnom hipotezom, a ogleda se u sličnosti uočenih tendencija u prethodnom periodu, koji su analizirani metodama deskriptivne statistike, sa rezultatima predviđanja primenom ARIMA modela u narednom periodu. Ni jedan model predviđanja nema nelogične rezultate. Kod dokazivanja pretpostavka da realno predviđanje omogućava donošenje racionalnih odluka vezanih za razvoj povrtarstva u Srbiji i Vojvodini od velikog su zanačaja rezultati predviđanja ekonomskih (cenovnih) parametara proizvodnje pojednih vrsta povrća. Realne, diskontovane cene povrća na 1994. godinu, pomoću indeksa cena na malo, imaće različite tendencije. Relativno stabilne cene imaće krompir, pasulj, crni luk i kupus. Paradajz će imati tendenciju rasta cene, a paprika pada. Znači, apsolutni cenovni uslovi biće stabilni za četiri vrste povrća, u jednom slučaju doći će do poboljšanja i u VI jednom do pogršanja cenovnih uslova. Relativne cene, odnosno pariteti cena povrća prema pšenici, kao indikator relativnog ekonomskog položaja povrća prema drugim, konkurentnim ratarskim usevima, imali su slične tendencije kao i apsolutne, diskontovane cene. Stagnaciju pariteta, kao i cena, imaće crni luk i kupus. Blago poboljšanje paritet, uz izražene oscilacije, imaće krompir i pasulj, dok će se pariteti paradajz i paprike ponašati isto kao i diskontovane cene- paradajza poboljšavati, a paparike pogoršavati. Korišćenje adekvatnihmetoda i modela analize i predviđanja pruža mogućnost da se predvide veličina i strukturapovrtarske proizvodnje u Srbiji i Vojvodini.Doći će do promene setvene strukture povrtarske proizvodnje, smanjiće se ukupne površine pod povrćem, ali će se povećati intenzivnost proizvodnje kod većine analiziranih kultura, što će se pozitivno odraziti na povećanje prinosa i godišnje proizvodnje.sr
dc.description.abstractThe topic of this research is the analysis of the trends and future tendencies of the production and economic parameters of some of the more important vegetable crops, i.e. the cropland, yield, total output, prices and parity prices in Serbia and Vojvodina. The main aim of the research is to formulate quantitative models for the forecast of the cropland, yield, total output, prices and parity prices of the significant vegetable crops in Serbia and Vojvodina, based on the analysis of the appropriate time series. The prediction covers the following: potato, peas, beans, tomato, pepper, cucumber, carrot, onion, garlic, cabbage and kale. The forecast period is 2011-2015. The statistical methods used in this case study are the methods of descriptive analysis and the analytical and statistical methods. The methods of descriptive statistics are employed in the analysis of the obtained characteristics of the vegetable farming from 1991-2010. The primary statistical indicators are: the average value of the phenomenon, the extreme values (minimum and maximum), the coefficient of variation and the rate of change. With the goal of forecasting the observed phenomena, we have used the method of time series analysis, i.e. ARIMA models based on the time series analysis have been applied. The time series analysis has encompassed the obtained production and economic characteristics of the vegetable farming during the twenty-year period, and the prediction refers to the future five-year period, 2011-2015. The expectation of the growth in the cropland, yield and total output of the vegetable crops, which would contribute to the faster overall development of the national agriculture, is partly acknowledged in this paper. The predictions indicate that the land under vegetables in Serbia and Vojvodina will shrink in the forecast period, in both absolute and relative values, i.e. its part in the arable land will decrease. At the end of the forecast period, the land under vegetables in Serbia will cover 258.000 hectares, which represents significantly less than the average in the analyzed period (1991-2010), 302.700 ha. The land under vegetables, as part of the arable land, will also decrease to 7.56%, while it formed 8.68% in the analyzed period. In Vojvodina, the areas under vegetables will drop to 60.000 hectares (the average was 79.000 ha), i.e. their part in the arable land with the average 5% in the analyzed period will decrease to 3.82% in the last year of the forecast. Unlike the cropland, the forecast about the increase in the yield and output is mainly X proven. In Serbia, the yield of five (out of ten) vegetable species will go up (potato, pepper, carrot, onion and garlic), the yield of one species will stagnate (peas), and of four will decrease (beans, tomato, cucumber and cabbage). In Vojvodina, the yield of six vegetable crops will increase (peas, cucumber, carrot, onion, garlic and cabbage), the potato yield will be at a standstill, while the yield of three vegetable crops will decrease (beans, tomato and pepper). In Serbia, there will be a production growth with five vegetable crops (potato, peas, pepper, carrot and garlic), and the remaining five crops show a downward trend in the production(beans, tomato, cucumber, onion and cabbage). In Vojvodina, a rise in the production of five species is predicted as well (peas, pepper, cucumber, carrot and cabbage), stagnation in the production of onion and garlic, and a fall in the production of three vegetable crops (potato, beans and tomato) is forecast. The assumption that the forecast of the production-economic characteristics in vegetable farming contributes to the high-grade macro and micro-economic planning in the development of vegetable farming is acknowledged by the fact that it has been quantitatively proven that different vegetable species have different future tendencies, concerning both production and economic parameters. Furthermore, these variations relate to the territory for which the predictions are made, Serbia, i.e. Vojvodina. Different predictions lead to different planning, i.e. different mechanisms for their regulation. The idea that the use of quantitative methods and models ensures a noteworthy analysis of the condition of the observed phenomena and provides basis for the realistic forecast in the future period, is proven by the fact that in this research we have successfully used 82 forecast models, namely: 2 models for the prediction of the arable land in Serbia and Vojvodina, 4 for the prediction of the absolute area under vegetables and its part in the arable land, 30 for production parameters of the important vegetable species in Serbia, and the same number of models is used in Vojvodina, and 12 for the forecast of absolute and relative prices of the six significant vegetable crops. The success of the models manifests itself in the statistically significant effect of the phenomena from the previous period with the great majority of models. The number of models which are significantly affected by incidental processes only or whose value from the previous period is not statistically relevant is very low. The belief that the methods of descriptive and analytic statistics are adequate for the examining and the real forecast of the observed phenomena in vegetable farming is in accordance with the previous hypothesis. It is reflected in the similarities between the tendencies from the previous period, which are analyzed by the methods of descriptive statistics, and the results of the prediction which used ARIMA models in the following period. No prediction model has illogical results. When proving the assumptions that the real forecast facilitates making rational decisions connected to the vegetable farming development in Serbia and Vojvodina, the outcome of the forecast of the economic (price) production parameters of certain vegetable crops performs a major role. The real, discounted vegetable prices compared to the year 1994, using the consumer price index, will have different trends. Potato, beans, onion and cabbage will have relatively stable prices. Tomato will show an upward trend, whereas pepper will indicate a downward one. Therefore, the absolute price conditions will be stable with four vegetable species, in one case there will be improvement, while in another a downturn in the price conditions will be noticed. XI The relative prices, i.e. the parity prices of vegetables with wheat, as an indicator of the relative economic position of vegetables towards other, competitive arable crops, had tendencies similar to absolute, discounted prices. Onion and cabbage will show the stagnation of parity and prices. Potato and beans will have a slight increase in parity, with significant oscillations, whereas the parity of tomato and pepper will act the same as discounted prices – it will increase with tomato and decrease with pepper. The implementation of the adequate methods and models for analysis and prediction creates an opportunity to predict the volume and structure of vegetable production in Serbia and Vojvodina. The sowing structure of the vegetable production will change, the total land under vegetables will decrease, but the production intensity of the majority of the analyzed crops will grow, whicen
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectПоврћеsr
dc.subjectPovrćesr
dc.subjectvegetablesen
dc.subjectproduction parametersen
dc.subjecteconomic parametersen
dc.subjectpredictionen
dc.subjectSerbiaen
dc.subjectVojvodina regionen
dc.subjectпроизводни параметриsr
dc.subjectекономски параметриsr
dc.subjectпредвиђањеsr
dc.subjectСрбијаsr
dc.subjectВојводинаsr
dc.subjectproizvodni parametrisr
dc.subjectekonomski parametrisr
dc.subjectpredviđanjesr
dc.subjectSrbijasr
dc.subjectVojvodinasr
dc.titleПредвиђање производно економских параметара у повртарству у Србијиsr
dc.title.alternativePredviđanje proizvodno ekonomskih parametara u povrtarstvu u Srbijisr
dc.title.alternativeForecast of Production - EconomicParameters for Vegetable Farming in Serbiaen
dc.typedoctoralThesissr
dc.rights.licenseBY-NC
dcterms.abstractНовковић, Небојша; Церанић, Слободан; Илин, Жарко; Иванишевић, Драган; Predviđanje proizvodno ekonomskih parametara u povrtarstvu u Srbiji;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/35749/Disertacija13387.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/35750/IzvestajKomisije13387.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record