Show simple item record

Architectural drawing in the research of Đorđe Petrović between 1971 and 1989

dc.contributor.advisorMako, Vladimir
dc.contributor.otherPavić, Branko
dc.contributor.otherVujović, Milan
dc.contributor.otherTošković, Oliver
dc.creatorKovač, Vladimir
dc.date.accessioned2017-09-20T13:46:24Z
dc.date.available2017-09-20T13:46:24Z
dc.date.available2020-07-02T16:20:44Z
dc.date.issued2017-07-11
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/8599
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5276
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:16279/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=49207823
dc.description.abstractПредочена дисертација, заснована на теоријској интерпретацији истраживачког дела архитекте Ђорђа Петровића, усмерена је на истраживање дискурса интегралности и самосталности архитектонског цртежа. Тематски оквир анализе подстакнут је Петровићевим научним и педагошким радом на Архитектонском факултету Универзитета у Београду у области архитектонског цртања (1959- 1975), као и његовим истраживањима у домену футуристичке и визионарске архитектуре и космичке уметности, која спроводи током боравка у Канади (1976- 1989). Као почетак временског обухвата анализе узима се релевантан период раних седамдесетих година прошлог века, када се на Архитектонском факултету у Београду формира концепт Нове школе, где Петровић у наставни и теоријски оквир уводи појмове визуелна истраживања и визуелне комуникације, проблематизујући улогу архитектонског цртежа као искључиво техничког средства. Сходно анализи Петровићевог интердисциплинарног истраживачког опуса, основно проблемско питање тиче се дефинисања одлика интегралности цртежа у архитектури кроз установљене принципе естетичности структуралне форме, визуелног истраживања човековог окружења, и репрезентације простора. Уједно, дата концепција интегралне природе архитектонског цртежа валоризована је и у односу на тадашњи друштвено-културолошки контекст, као и актуелне праксе тога времена и периода који му је претходио. Циљ рада огледа се у успостављању модалитетa примене интегралног архитектонског цртежа у оквирима научног, стваралачког и педагошког деловања.sr
dc.description.abstractDissertation presented is based on the theoretical interpretation of the academic oeuvre of architect Đorđe Petrović and focused on analysis of the discourse of integrity and autonomy of architectural drawing. Thematic framework of analysis was instigated by Petrović’s scientific and educational work at the Faculty of Architecture, University of Belgrade, within the field of architectural drawing (1959-1975), as well as his research in the field of futuristic and visionary architecture and Space art, which he conducted during his residence in Canada (1976-1989). Relevant period of the early seventies of the last century was taken as a start point of the analysis, when the concept of the New School was formed at the Faculty of Architecture in Belgrade, and Petrović introduced the concepts of visual research and visual communications in educational and theoretical framework, rethinking the role of architectural drawing as a purely technical instrument. According to the interpretation of Petrović’s interdisciplinary academic oeuvre, the basic problem is related to the definition of the characteristics of integrity of drawing in architecture through the established principles of aesthetics of structural forms, visual research of human environment, and the representation of space. At the same time, specified concept of integral nature of architectural drawing is evaluated in relation to the former socio-cultural context, as well as the actual practices of that time and the period preceding it. The aim of the thesis is reflected in establishing the modalities of implementation of integral architectural drawing in the field of scientific, creative and educational activities.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Архитектонски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectинтегрални архитектонски цртежsr
dc.subjectintegral architectural drawingen
dc.subjectрепрезентација простораsr
dc.subjectrepresentation of spaceen
dc.subjectфутурологијаsr
dc.subjectутопијске визијеsr
dc.subjectfuturologyen
dc.subjectutopian visionsen
dc.subjectĐorđe Petrovićen
dc.subjectvisual researchen
dc.subjectvisual communicationsen
dc.subjectaesthetics structuralismen
dc.subjectexistentialismen
dc.subjectЂорђе Петровићsr
dc.subjectвизуелна истраживањаsr
dc.subjectвизуелне комуникацијеsr
dc.subjectестетика структурализмаsr
dc.subjectегзистенцијализамsr
dc.titleАрхитектонски цртеж у истраживачком раду Ђорђа Петровића, период 1971-1989.sr
dc.title.alternativeArchitectural drawing in the research of Đorđe Petrović between 1971 and 1989en
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractМако, Владимир; Тошковић, Оливер; Павић, Бранко; Вујовић, Милан; Ковач, Владимир; Arhitektonski crtež u istraživačkom radu Đorđa Petrovića, period 1971-1989.;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/97/IzvestajKomisije11427.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/96/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record