Show simple item record

Methodology of incereasing reamening working life parts of ventilation mills

dc.contributor.advisorProkić-Cvetković, Radica
dc.contributor.otherSedmak, Aleksandar
dc.contributor.otherPopović, Olivera
dc.contributor.otherLazić, Vukić
dc.contributor.otherKozić, Mirko
dc.creatorRistić, Marko D.
dc.date.accessioned2017-09-13T11:03:36Z
dc.date.available2017-09-13T11:03:36Z
dc.date.available2020-07-03T08:42:46Z
dc.date.issued2017-06-29
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5241
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/8559
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:16171/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=514856867
dc.description.abstractПоследњих година спроводе се значајна истраживања, која се односе на продужење животног века радних делова термоенергетских постројења. Опрема у термоелектранама је изложена дуготрајном дејству високих температура и притисака, хабању и цикличном оптерећењу. У наведеним условима експлоатације различити узроци могу довести до оштећења, појединих компонената као што је хабање радних делова вентилационог млина. Последице су смањење производног капацитета и вентилационог дејства млина у односу на пројектовану вредност, као и чести застоји због замене делова, што значајно утиче на продуктивност, економичност и енергетску ефикасност термоелектране. Уколико се констатује оштећење компоненте, које може довести до поремећаја у раду постројења, у пракси постоје три могућности: да се она остави у погону уз редовну и чешћу контролу, да се изврши ревитализација компоненте или да се замени потпуно новом компонентом. Одлука се доноси на основу техничких, технолошких и економских критеријума у зависности од могућности набавке новог дела, цене замене или ревитализације, могућности заустављања постројења и аспеката сигурности и заштите околине. У овиру ове докторске тезе пажња је усмерена на анализу радних услова и израду процедуре за продужење радног века делова вентилационог млина у Термоелектрани Костолац Б, поступцима наваривања и метализације. Тачније, предмет ових истраживања ће бити да се на основу техничко – технолошке анализе рада и стања компоненти вентилационог млина, које су доминантно изложене абразивном и ерозивном хабању, изврши избор радног дела, у овом случају усисних плоча, као и карактеризација основног материјала. Први део дисертације је усмерен и на примену савремених метода нумеричке симулације вишефазног струјања у вентилационом млину у циљу детаљније анализе услова хабања (проблема) везаних за појаву абразије и ерозије изабране компоненте. На овај начин, применом софтверског пакета ANSYSFLUENT 12, добиће се детаљнији приказ мултифазног струјања и брзине мешавине која омогућује да се на основу интензитета и смера брзине, прецизније одреде критичне зоне у којима ће се појавити оштећења елемената вентилационог млина. Ове зоне се по правилу налазе у оним деловима млина, у којима је због смера и брзине струјања као и удела чврстих честица смеше (угаљ, минералне материје, песак) највеће хабање истих...sr
dc.description.abstractIn recent years implemented significant research, concerning the extension of the life of the working parts of a thermal energy plant. Equipment in thermal power plants exposed to long-term effect of high temperatures and pressure, abrasion and load cycle counting. In these circumstances the exploitation of different causes can lead to damages, the individual components such as the wear and tear of working parts of an air mill. The consequences of the reduction in production capacity and air operations of the mill compared to the projected value, as well as frequent delays due to the replacement of parts, which significantly affects the productivity, profitability and energy efficiency of thermal power plants. If is detected damage to components, which can lead to disturbances in the plant, in practice there are three possibilities: that it be left in the drive with a regular and frequent control, to carry out a revitalization component or to replace entirely new component. The decision is made on the basis of technical, technological and economic criteria, depending on the possibilities for acquiring new works, replacement rates or revitalization, the possibilities of stopping the plant and aspects of safety and environmental protection. As part of this doctoral thes is in focus on the analysis of working conditions and create procedures for the extension of the service life of parts of the ventilation mill in thermal power plant Kostolac B, surfacing and metallization processes. More specifically, the subject of this research will be that based on the technical - technological analysis of the work and the state of the components of the ventilation mills, which are predominantly exposed to abrasive and erosive wear, make the selection of the working part, in this case the suction plate and the characterization of the base material. The first part of the dissertation will focus on the use of modern methods of numerical simulation of multiphase flow in ventilation mill for the purpose of detailed analysis of problems related to the occurrence of abrasion and erosion of the selected component. In this way, using the software package ANSYS FLUENT 12, will get a more detailed view of multiphase flow and speed of the mixture that enables that based on the intensity and direction of speed, precisely identify critical areas in which will appear the breakdown of the ventilation mill. These zones are typically located in those parts of the mill, which is due to the direction of flow velocity and content of solid particles mixtures (coal, minerals, sand) maximum wear them....en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Машински факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/34028/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectХaбaњesr
dc.subjectWearen
dc.subjectabrasionen
dc.subjecterosionen
dc.subjectextending remain working lifeen
dc.subjectventilation millen
dc.subjectnumerical simulationen
dc.subjectcoating resistance to wearen
dc.subjectабразијаsr
dc.subjectерозијаsr
dc.subjectпродужетак радног векаsr
dc.subjectвeнтилaциoни млинsr
dc.subjectнумeричкa симулaциjasr
dc.subjectпревлаке oтпoрнe нa хaбaњesr
dc.titleМетодологија продужетка радног века делова вентилационих млиноваsr
dc.title.alternativeMethodology of incereasing reamening working life parts of ventilation millsen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractПрокић-Цветковић, Радица; Поповић, Оливера; Лазић, Вукић; Козић, Мирко; Седмак, Aлександар; Ристић, Марко Д.; Metodologija produžetka radnog veka delova ventilacionih mlinova;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/7459/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/7460/IzvestajKomisije11294.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/7459/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/7460/IzvestajKomisije11294.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_8559


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record