Show simple item record

Security challenges, rysks and threats of illegal migration

dc.contributor.advisorMilašinović, Radomir
dc.contributor.otherKeković, Zoran
dc.contributor.otherSimić, Dragan
dc.creatorMarković, Darko M.
dc.date.accessioned2017-08-07T07:27:36Z
dc.date.available2017-08-07T07:27:36Z
dc.date.available2020-07-03T09:27:36Z
dc.date.issued2016-09-28
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/8474
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5182
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:16054/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=512740789
dc.description.abstractПредмет истраживања у овој докторској дисертацији су безбедносни изазови, ризици и претње илегалних миграција. Са становишта безбедносних наука појединачни прелазак државне границе избегавањем или обмањивањем граничне контроле има безбедносне импликације у првом реду по националну безбедност, а добијањем карактера масовности илегални преласци државне границе прерастају у илегалне миграције са веома озбиљним безбедносним импликацијама не само на националном, већ и на глобалном и нивоу људске безбедности. Имајући то у виду, као и актуелност овог безбедносног изазова, у дисертацији је сагледан значај развоја система управљања границама и миграцијама као основне платформе за супротстављање ризицима и претњама које илегалне миграције носе у односу на различите референтне објекте безбедности...sr
dc.description.abstractObject of research of this doctoral dissertation are security challenges, risks and threats of illegal migrations. From the aspect of security studies, individual crossing of state borders by evading or deceiving border control has security implications for national security at the forefront, while a massive scale of illegal crossings of state border grows into illegal migrations with very serious security implications not only on a national, but also at a global and human security level. Bearing in mind the stated, as well as the topicality of this security challenge, the dissertation perceives the significance of the development of border and migration control system as primary platform for combating risks and threats the illegal migrations pose in relation to various referential security objects...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет безбедностиsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectбезбедностsr
dc.subjectsecurityen
dc.subjectизазовиsr
dc.subjectризициsr
dc.subjectпретњеsr
dc.subjectгранична безбедностsr
dc.subjectинтегрисано управљањеsr
dc.subjectуправљање миграцијамаsr
dc.subjectилегалне миграцијеsr
dc.subjectирегуларни мигрантиsr
dc.subjectЕвропска унијаsr
dc.subjectРепублика Србијаsr
dc.subjectБлиски истокsr
dc.subjectchallengesen
dc.subjectrisksen
dc.subjectthreatsen
dc.subjectborder securityen
dc.subjectintegrated managementen
dc.subjectmigration managementen
dc.subjectillegal migrationen
dc.subjectirregular migrantsen
dc.subjectEuropean Unionen
dc.subjectRepublic of Serbiaen
dc.subjectMiddle Easten
dc.titleБезбедносни изазови, ризици и претње илегалних миграцијаsr
dc.title.alternativeSecurity challenges, rysks and threats of illegal migrationen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY
dcterms.abstractМилашиновић, Радомир; Кековић, Зоран; Симић, Драган; Марковић, Дарко М.; Bezbednosni izazovi, rizici i pretnje ilegalnih migracija;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/19251/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/19252/IzvestajKomisije11172.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record