Show simple item record

Labour and social courts - their role and justification for introducing such courts in the Serbian judicial system

dc.contributor.advisorLubarda, Branko
dc.contributor.otherJovanović, Predrag
dc.contributor.otherKovačević, Ljubinka
dc.creatorBožović, Bojan V.
dc.date.accessioned2017-07-28T14:33:50Z
dc.date.available2017-07-28T14:33:50Z
dc.date.available2020-07-03T09:05:48Z
dc.date.issued2017-04-20
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5152
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/8449
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:16006/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=514651313
dc.description.abstractОстваривања основних социјалних и економских права и слобода условљено је, квалитетном и ефикасном судском заштитом, јер уставне и законске гаранције, пре свега, индивидуалних права из радног односа не значе много уколико нису изграђене адекватне судске процедуре којима ће се санкционисати кршење истих права. Значај централне теме истраживања, специјализованог радног и социјалног судства, произлази и из чињенице да у водећим упоредним правним системима, пре свега оним у ЕУ, постоје специјализовани судови који решавају радне и социјалне спорове. Такви судови у значајној мери доприносе ефикасној заштити права по основу рада, и то са једне стране, на директан начин, завршавањем судских поступака у кратким роковима, а са друге стране, на индиректан начин, уједначеном и квалитетном судском праксом, која опет стварањем климе правне извесности на превентиван начин доприноси мирном решавању судских спорова. Наиме, судови су по својој природи строго формалне и споре институције, а егзистенцијална угроженост запосленог, која је честа одлика радног и социјалног спора, изискује прилагођавање правосуђа том животном факту, тако да савремена демократска држава, која је нужно заинтересована за адекватну заштиту основних људских права, па између осталог и за социјална и економска права радника, реагује прилагођавањем дела правосудног система посебним друштвеним околностима у сфери радноправног и социјалноправног односа. При том, та реакција државе, у европским оквирима, често иде до мере формирања радних и социјалних судова, а ређе до формирања посебних одељења за радне спорове у оквиру судова опште надлежности, одакле се може закључити да институционализација специјализованог професионалног судства за решавање радних и социјалних спорова, јесте на линији поимања друштва и државе у складу са европским социјалним моделом. Разлози за одабир теме тичу се и нашег правосудног система, којег одликују неуједначеност судске праксе и неефикасаност, те је у оквиру реформе правосуђа, која је у току, потребно унапредити и систем решавања радних и социјалних спорова у поступку пред судом, посебно имајући у виду потребу хитног решавања истих спорова, где нарочито долазе до изражаја негативне последице тренутног стања у правосуђу код нас.sr
dc.description.abstractFulfillment of basic social and economic rights and freedoms rests on sound and effective court protection. Constitutional and legislative protection of, primarily, individual rights stemming from employment relations accounts for very little if an adequate court procedure is not in place that would sanction the breach of such rights. The importance of the main research topic, specialized labour and social courts, is based on the fact that the leading comparative law systems, primarily those of the EU countries, have specialized courts that adjudicate labour and social disputes. Those courts directly contribute to the effective protection of employment right by, on one side, bringing court proceedings to a close in very little time, and indirectly by creating harmonized and high quality case law that in turn facilitates a climate of certainty and contributes to peaceful settlement of disputes. Namely, the courts, by their very nature are very much formal and slow-to-react institutions. At the same time existential vulnerability, a common feature of may labour and social disputes, requires that the courts accept that fact. Therefore, the modern democratic state, that has to be interested in adequate protection of fundamental human rights, therefore, social and economic right, among others, acts by adjusting a part of its judiciary to accommodate special social circumstances in the sphere of labour and social relations. Within European framework, such accommodation by the state more often leads to the formation of specialized labour and social courts, and less often to creation of specialized sections within courts of general jurisdiction. From there we draw a conclusion that institutionalizing specialized professional courts for settling labour and social disputes is in line with the idea of a society and state as envisaged by the European social model. Some of the reasons for selecting this particular topic are closely connected to our judicial system that is characterized by poor harmonization of court practice and inefficiency. The ongoing reform of our judiciary calls for, among other things, modernization of the system of settlement of labour and social disputes before the courts, having in mind, in particular, the urgent nature of those disputes, and the negative effect that the present state of our judiciary has on the efficacy of court proceedings.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Правни факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectсоцијална и економска праваsr
dc.subjecteconomic and social rightsen
dc.subjectрадни и социјални споровиsr
dc.subjectрадни и социјални судовиsr
dc.subjectlabour and social disputesen
dc.subjectlabour and social courtsen
dc.titleРадни и социјални судови - друштвена улога и оправданост увођења у правосудни систем Републике Србијеsr
dc.title.alternativeLabour and social courts - their role and justification for introducing such courts in the Serbian judicial systemen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY
dcterms.abstractЛубарда, Бранко; Јовановић, Предраг; Ковачевић, Љубинка; Божовић, Бојан В.; Radni i socijalni sudovi - društvena uloga i opravdanost uvođenja u pravosudni sistem Republike Srbije;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/14170/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/14171/IzvestajKomisije11127.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/14170/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/14171/IzvestajKomisije11127.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_8449


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record