Show simple item record

The possibilitis of GIS in management of natural protected areas:example of Vrsac mountains

dc.contributor.advisorMilanović, Miško
dc.contributor.otherMilinčić, Miroljub
dc.contributor.otherOgrizović, Vukan
dc.creatorŠtrbac, Orhideja
dc.date.accessioned2017-07-28T14:32:32Z
dc.date.available2017-07-28T14:32:32Z
dc.date.available2020-07-03T08:27:39Z
dc.date.issued2017-06-13
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/8436
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5148
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:16003/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=49218575
dc.description.abstractМогућности географско-инфомационих система су бројне и недовољно примењиване у Србији. У овој дисертацији разматрана је примена ГИС-а у симулирању степена ширења шумског пожара и процени ерозије и таложења земљишта на Вршачким планинама. За израду тематских карата коришћен је теренутно најразвијенији бесплатни програмски пакет GRASS GIS. Карте степена ширења ватре добијене су помоћу Rothermel-ове једначине командом r.ros. Категорије угрожености од ерозије као и количине наноса израчунате су помоћу ревидиране универзалне једначине губитка земљишта (RUSLE) и методом С. Гавриловића а затим су резултати упоређени са исказом кубатура геодетски снимљених профила на лолакитету бране “Широко било”. Предходно су припремљени улазни параметри у виду растерских мапа: мултиспектрални сателитски снимак WorldView-2 , дигитални модел висина, педолошка и геолошка карта и карте вегетацијских индекса (вегетацијски индекс нормализованих разлика – NDVI, индекс влаге WBI и индекс „старења“- PSRI). За одређивање фактора еродибилности земљишта лабораторијски су обрађени узорци земљишта, предходно позиционирани ГПС уређајем кинематичком методом у реалном времену (RTK), док су за фактор ерозивности кише коришћени подаци о кишним епизодама регистрованим на плувиографским тракама у периоду од 1954. до 1983. године на метеоролошкој станици у Вршцу. Резултати истраживања потврдили су претпоставку да се бесплатним ГИС-алатима могу добити интероперабилне карте симулације шумских пожара. Просечне годишње вредности губитка земљишта добијене применом обе методологије сврставају истраживани локалиtет у исту категорију угрожености од ерозије док метода С. Гавриловића даје прецизније резултaте уколико се као референтна вредност узме средња годишња вредност наноса на основу прорачуна кубатура ископа акумулације на брани “Широко било”...sr
dc.description.abstractThe possibilities of GIS are numerous but they not enough applied in Serbia. In this dissertation the implementation of GIS was considered in modelling of forest fires rate of spread and prediction of soil erosion and deposition in Vrsac Mountains. Thematic maps were created by the biggest open source software GRASS GIS. The maps of forest fires rate of spread were generated by command r.ros which applying the Rothermels equation. The categories of erosion and sediment amounts are calculated using the revised universal soil loss equation (RUSLE) and the method of S. Gavrilović and then the results were compared with the amount of excavated soil from the accumulation on place called “Široko bilo“. The multispectral satellite imagery WorldView-2, a digital elevation model, soil and geological map and maps of vegetation indices (Normalized Difference Vegetation Index - NDVI, WBI- Water Band Index and the Plant Senescence Reflectance Index - PSRI) were prepared as inputs in the form of raster maps. For the determination of soil erodibility, the soil samples were collected by GPS in real kinematic mode (RTK), and then were processed in laboratory while the coefficient of the erosivity of rainfall was calculated from rain gauges measurements from 1954. to 1983. at meteorological station in Vrsac. The assumption that the free GIS tools can provides interoperable maps of forest fires models was confirmed by this research. The average annual soil loss obtained from both methodologies are classified into same category of erosion but method of S. Gavrilović gives more accurate results if we take the average annual value from amount of excavated soil from the accumulation at place called “Široko bilo“ as reference value...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Географски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectГИСsr
dc.subjectGISen
dc.subjectforest firesen
dc.subjecterosionen
dc.subjectVrsac Mountainsen
dc.subjectшумски пожариsr
dc.subjectерозијаsr
dc.subjectВршачке планинеsr
dc.titleМогућности ГИС-а у управљању заштићеним природним добримаsr
dc.title.alternativeThe possibilitis of GIS in management of natural protected areas:example of Vrsac mountainsen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC
dcterms.abstractМилановић, Мишко; Милинчић, Мирољуб; Огризовић, Вукан; Штрбац, Орхидеја; Mogućnosti GIS-a u upravljanju zaštićenim prirodnim dobrima;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/3885/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/3886/IzvestajKomisije11124.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/3886/IzvestajKomisije11124.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/3885/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_8436


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record