Show simple item record

Specific features of auditory skills in preterm infants

dc.contributor.advisorOstojić-Zeljković, Sanja
dc.contributor.otherOstojić-Zeljković, Sanja
dc.contributor.otherSlavnić, Svetlana
dc.contributor.otherMaksimović, Slavica
dc.creatorNikolić, Mina A.
dc.date.accessioned2017-06-13T14:05:09Z
dc.date.available2017-06-13T14:05:09Z
dc.date.available2020-07-03T09:32:00Z
dc.date.issued2017-03-13
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/8297
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5040
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:15742/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48969743
dc.description.abstractАудитивна стимулација током првих година живота представља кључни елемент сазревања аудитивног нервног система, са функционалне тачке гледишта. На динамику анатомског и функционалног сазревања слушног система могу утицати бројни фактори током пре-, пери- и пост-наталног живота новорођенчета (нпр. мала телесна маса, асфиксија, примена механичке вентилације, ототоксичне терапије итд.), који се чешће јављају код превремено рођене деце. Имајући у виду да уредне слушне способности представљају главни предуслов оптималног говорно-језичког, сазнајног, психосоцијалног развоја детета, постаје јасан пун значај формирања квалитетног система ране детекције, праћења и подршке аудитивног развоја све новорођене деце. Циљ истраживања био је да се утврди развој аудитивних способности превремено рођене деце, као и да испита начин на који је закономерност слушног развоја превремено рођене деце условљена утицајем широког скупа биолошких, медицинских и социјалних фактора. У циљу формирања норматива уредног слушног развоја превремено рођене деце испитане су разлике у односу на развој аудитивних способности термински рођене деце, како у односу на хронолошки тако и у односу на кориговани узраст превремено рођене деце. Спроведена је лонгитудинална студија, са узрастом као основном независном варијаблом и аудитивним постигнућем на LittlEARS® скали као зависном варијаблом. Процена аудитивног понашања вршена је од стране родитеља на коригованом узрасту од три, шест, девет и 12 месеци превремено рођеног детета. Узорак је чинило 150 превремено рођене деце, која су рођена на територији Републике Србије и била збринута на Институту за неонатологију у Београду, као централној установи за праћење и подршку раном развоју превремено рођене деце. Резултати нашег истраживања показали су да током целе прве године развој слушне способности превремено рођене деце у функцији коригованог узраста прати ток развоја термински рођене деце, док предвиђене вредности раста у функцији хронолошког узраста у значајној мери одступају од нормативне криве...sr
dc.description.abstractFunctionally speaking, auditory stimulation is the key factor of central auditory nerve system maturation of first years of life. Dynamics of anatomic and functional maturation of hearing could be affected by numerous factors, such as very low birth weight, asphyxia, mechanical ventilation, ototoxic drugs, etc., which are frequently met in preterm babies. High quality system of early detection, follow-up and support for auditory development in newborns is demanded, considering the fact that good auditory skills are necessary for optimal speech-language, cognitive and psycho-social development of a child. The objective of the study has been to evaluate development of auditory behavior in preterm babies and discover the influence of wide spectrum of biological, medical and social factors that could possibly affect auditory skills of prematurely born infants. In order to define timeline of normal auditory development for preterm babies, obtained results have been compared to normative for auditory behavior in term babies, considering the influence of both calendar and corrected age on auditory skills in preterm babies. Longitudinal study has been conducted using age as independent variable and auditory scores obtained on LittlEARS® auditory questionnaire scale as dependent variable. Auditory behavior of preterm babies was assessed by parents at corrected age of three, six, nine and 12 months respectively. The sample consisted of 150 preterm babies born in Republic of Serbia and hospitalized in Institute for neonatology in Belgrade. It is the central institution in Serbia for early support and follow-up of prematurely born babies. All preterm babies are included in the system of detailed health controls and monitoring in the Institute during first year of life. The results of our study have shown that auditory development in preterm babies follow the timeline of auditory skills development in term babies, if they are observed as a function of corrected age. On the contrary, there is considerable deviation from normative for auditory skills in term babies, if chronological age of preterm babies is taken into consideration. After one year of age it is expected that auditory development of preterm baby will gradually approximate timeline of term babies, and that the curve of auditory skills in function of corrected age should overlap with chronological age curve between 15 and 18 months...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацијуsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/179055/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectаудитивне способностиsr
dc.subjectauditory skillsen
dc.subjectпревремено рођена децasr
dc.subjectупитници за родитељеsr
dc.subjectрани развојsr
dc.subjectразвојна скалаsr
dc.subjectсметње слухаsr
dc.subjectрана детекција и интервенцијаsr
dc.subjectpreterm infantsen
dc.subjectparent’s questionnaireen
dc.subjectearly developmenten
dc.subjectdevelopmental scaleen
dc.subjectearly detection and interventionen
dc.titleСпецифичност аудитивних способности код преврeмено рођене децеsr
dc.title.alternativeSpecific features of auditory skills in preterm infantsen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractОстојић-Зељковић, Сања; Остојић-Зељковић, Сања; Славнић, Светлана; Максимовић, Славица; Николић, Мина A.; Specifičnost auditivnih sposobnosti kod prevremeno rođene dece;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/20410/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/20411/IzvestajKomisije10958.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_8297


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as openAccess