Show simple item record

Samovrednovanje kao determinanta kvaliteta pedagoškog rada škole

dc.contributor.advisorKostović, Svetlana
dc.contributor.otherKnežević-Florić, Olivera
dc.contributor.otherVilotijević, Nada
dc.creatorМаричић, Софија
dc.date.accessioned2017-05-31T12:24:42Z
dc.date.available2017-05-31T12:24:42Z
dc.date.available2020-07-03T14:20:17Z
dc.date.issued2016-09-26
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/8201
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija146348780670096.pdf?controlNumber=(BISIS)101007&fileName=146348780670096.pdf&id=5687&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=101007&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije146348781470127.pdf?controlNumber=(BISIS)101007&fileName=146348781470127.pdf&id=5688&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractУ овом раду теоријски и истраживачки се анализира појам и процес самовредновања као сегмент утицаја на унапређење квалитета педагошког рада школе. У теоријском делу рада утврђују се појмови квалитета, стандарда, вредновања и самовредновања и њихов међусобни однос у систему педагошког рада школе. Процес самовредновања рада школе се детаљније одређује у односу на епистемолошку и методолошку заснованост. Приказани су и детаљно анализирани Стандарди квалитета васпитно-образовне установе који се примењују у процесу самовредновања рада школе. Реализовано истраживање је емпиријско и претежно дескриптивног карактера. Основни предмет овог истраживања је утврђивање и анализа ставова наставника о утицају установљеног система самовредновања на квалитет педагошког рада школе, као и развијање конкретних предлога промена у систему самовредновања педагошког рада школе које утичу на континуирани развој и подизање квалитета рада школе. Истраживањем је утврђено да наставници нису у довољној мери упознати са Стандардима квалитета рада школе (школски програм и годишњи план рада, настава и учење, образовна постигнућа ученика, подршка ученицима, етос, организација рада школе и руковођење и ресурси) и не примењују континуирано процес самовредновања у својој педагошкој пракси. Утврђено је да наставници процењују значај самовредновања за унапређење квалитета рада школе и дају конкретне предлоге за побољшање методологије овог процеса. На основу анализе теоријског и истраживачког дела студије, начињен је низ конкретних предлога са циљем унапређења испитиваних аспеката процеса самовредновања рада школеsr
dc.description.abstractU ovom radu teorijski i istraživački se analizira pojam i proces samovrednovanja kao segment uticaja na unapređenje kvaliteta pedagoškog rada škole. U teorijskom delu rada utvrđuju se pojmovi kvaliteta, standarda, vrednovanja i samovrednovanja i njihov međusobni odnos u sistemu pedagoškog rada škole. Proces samovrednovanja rada škole se detaljnije određuje u odnosu na epistemološku i metodološku zasnovanost. Prikazani su i detaljno analizirani Standardi kvaliteta vaspitno-obrazovne ustanove koji se primenjuju u procesu samovrednovanja rada škole. Realizovano istraživanje je empirijsko i pretežno deskriptivnog karaktera. Osnovni predmet ovog istraživanja je utvrđivanje i analiza stavova nastavnika o uticaju ustanovljenog sistema samovrednovanja na kvalitet pedagoškog rada škole, kao i razvijanje konkretnih predloga promena u sistemu samovrednovanja pedagoškog rada škole koje utiču na kontinuirani razvoj i podizanje kvaliteta rada škole. Istraživanjem je utvrđeno da nastavnici nisu u dovoljnoj meri upoznati sa Standardima kvaliteta rada škole (školski program i godišnji plan rada, nastava i učenje, obrazovna postignuća učenika, podrška učenicima, etos, organizacija rada škole i rukovođenje i resursi) i ne primenjuju kontinuirano proces samovrednovanja u svojoj pedagoškoj praksi. Utvrđeno je da nastavnici procenjuju značaj samovrednovanja za unapređenje kvaliteta rada škole i daju konkretne predloge za poboljšanje metodologije ovog procesa. Na osnovu analize teorijskog i istraživačkog dela studije, načinjen je niz konkretnih predloga sa ciljem unapređenja ispitivanih aspekata procesa samovrednovanja rada školesr
dc.description.abstractThis study deals with theoretical and research analyzes of concept and process of selfevaluation, as an important part of influence on improving the quality of pedagogical work of the school. In the theoretical part of study were defined the concepts of quality, standards, assessment and self-evaluation and their relationship in the system of pedagogical school work. The process of self-evaluation of school work in more detail was determined in relation to the epistemological and methodological foundation. Standards of quality of educational institutions were presented and analyzed in detail, that were applied in the process of selfevaluation of school work. The research was based mainly on empirical and descriptive method. The main object of this research is the identification and analysis of teachers' views on the impact of the established system of self-evaluation on the quality of the educational work of the school, and to develop concrete proposals of changes in the system of self-evaluation of pedagogical school work affecting the continued development and improving the quality of school work. The study found that teachers are not sufficiently familiar with the Standards of quality of education (school program and annual working plan, teaching and learning, the educational achievements of pupils, support for pupils, ethos, organization and management of school work and resources) and do not apply continuous process of self-evaluation in their pedagogical practice. It was found that teachers assess the importance of self-evaluation to improve the quality of school work and give concrete proposals for improvement of the methodology of this process. Based on the analysis of theoretical studies and research work, this study made a series of concrete proposals aimed at improving the investigated aspects of the process of selfevaluation of school work.en
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Филозофски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectSamovrednovanjesr
dc.subjectquality of pedagogical worken
dc.subjectkvalitetsr
dc.subjectpedagoški rad školesr
dc.subjectstandardi kvaliteta vaspitno-obrazovne ustanovesr
dc.subjectevaluationen
dc.subjectexternal evaluationen
dc.subjectselfevaluationen
dc.subjectstandards of quality of educational institutions.en
dc.titleСамовредновање као детерминанта квалитета педагошког рада школеsr
dc.title.alternativeSamovrednovanje kao determinanta kvaliteta pedagoškog rada školesr
dc.title.alternativeSelf-Evaluation as Determinant of the Quality ofPedagogical Work of Schoolen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractКостовић, Светлана; Кнежевић-Флорић, Оливера; Вилотијевић, Нада; Maričić, Sofija; Samovrednovanje kao determinanta kvaliteta pedagoškog rada škole;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/45154/IzvestajKomisije9416.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/45154/IzvestajKomisije9416.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/45153/Disertacija9416.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/45153/Disertacija9416.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_8201


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record